Wednesday, December 14, 2016

Mẫu tờ trình thành lập ban đào tạo iso

Để chuẩn bị cho quá trình triển khai ISO 9001 hay áp dụng bất kỳ hệ thống quản lý nào chúng ta thường phải lập tờ trình cho ban lãnh đạo phê duyệt.
Ở đây mình cung cấp cho các bạn 01 mẫu tờ trình nhằm đề nghị ban lãnh đạo cho thành lập Ban ISO, tiến hành đào tạo và phê duyệt kế hoạch triển khai.
Hi vọng nó cung cấp cho các bạn một số ý tưởng trong việc trình bày để Ban lãnh đạo phê duyệt cho công việc được tiến hành.

Bạn có thể tải nó ở đây TRÌNH THÀNH LẬP BAN ISO

Dưới đây là nội dung ngắn một số phần của tờ trình.
TỜ TRÌNH/ PROPOSAL
V/v: Thành lập Ban ISO và triển khai đào tạo
Regarding ISO Unitsetting up and training execution

Kính gửi/ To attention of:   Ban lãnh đạo/ Board of Directors
Phòng Hành chính nhân sự/ HR-Admin Department
-          Căn cứ định hướng xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2015 của Ban lãnh đạo Công ty;
-          Base on orientation of building up and application of ISO as per TCVN ISO9001:2015 of Board of Director;
-          Căn cứ yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015;
-          Base on the requirement of the standard TCVN ISO9001:2015;
-          Căn cứ nhiệm vụ của Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR);
-          Base on the task duty of QMR;
-          Căn cứ quy trình triển khai ISO 9001 được áp dụng phổ biến.
-          Base on the executing procedure of ISO9001 that is widely applied.
Để triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2015 (=ISO9001:2015) mang lại hiệu quả cao cho nhà máy. Nay tôi QMR, kính đề nghị Ban lãnh đạo và Phòng HCNS xem xét phê duyệt và có quyết định cụ thể cho những nội dung dưới đây:
In order to execute the ISO as per TCVN ISO9001:2015 (=ISO9001:2015) and bring high effectiveness to our Plant. QMR would like to submit to Board of Director and HR-Admin Dept for consideration and approval and decision for the following issues:
1.      Kế hoạch triển khai áp dụng ISO9001:2015
Planning for application execution of ISO9001:2015
Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 (HTQLCL) cho Công ty được trình kèm Tờ trình này. Kế hoạch được xây dựng căn cứ quy trình triển khai ISO9001 đang được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp và bối cảnh hiện tại của Công ty. Việc phê duyệt kế hoạch tạo cơ sở cho việc cung cấp nguồn lực, kiểm soát tiến độ, phân công trách nhiệm và giúp việc áp dụng HTQLCL có hiệu quả hơn.
The building up and application planning of the ISO as per the standard TCVN ISO9001: 2015 (HTQLCL) for our Plant is attached in this proposal. The plan is set up based on the execution procedure ISO9001 which is widely applied in the enterprises and actual context of the Plant. The approval of this plan will create a foundation for providing manpower, progress control, responsibility assigment and support for more effectiveness of HTQLCL application.
2.      Thành lập Ban ISO với:
Establishment of ISO Unit:
2.1.         Mục đích thành lập Ban: Để cung cấp nguồn nhân lực cần thiết cho việc triển khai và áp dụng ISO 9001:2015 một cách hiệu quả nhất.
Purpose: for providing the required manpower  forthe most effective execution and application of ISO 9001:2015.
2.2.         Chức năng và nhiệm vụ của Ban ISO:
Function and task of ISO Unit:
-                   Chức năng: chỉ đạo, triển khai, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.
-                   Function: Directing, executing, maintaining and advancing the ISO system.
-                   Nhiệm vụ: nghiên cứu/ tiếp nhận các yêu cầu của TCVN ISO9001:2015; xác định các thủ tục, quy trình cần thiết lập, thiết lập và/hoặc giám sát thiết lập các thủ tục đã xác định; triển khai các thủ tục đã được xây dựng; đánh giá nội bộ và triển khai các hoạt động khác nhằm cải tiến hệ thống.
-                   Task: searching/ receiving the requirements of TCVN ISO9001:2015, identifying the formalities, procedures needed to be set up, establishing or supervising all identified formalities. Executing all prepared formalities, internal assessment and executing the other activities for advancing the system.

2.3.         Thành phần Ban: Trưởng, phó tất cả các bộ phận/ phòng/ ban và các nhân sự chủ chốt (bao gồm cả Căn tin) và QMR.
Members of ISO Unit; Head, deputy of all Departments and the most important staff (including Canteen) and QMR.
2.4.         Thời gian hoạt động: Ban ISO là ban kiêm nhiệm được thành lập từ các thành viên trong nội bộ, trong thời gian xây dựng Hệ thống tài liệu sẽ mất nhiều thời gian cho quá trình triển khai TCVN ISO9001:2015, sau thời gian xây dựng tài liệu thời gian hoạt động sẽ rút ngắn dần. Ban có thể được giải tán sau đánh giá nội bộ hoặc duy trì nhằm đảm bảo cho Hệ thống quản lý chất lượng được soát xét và cải tiến liên tục.
Working duration: ISO Unit is a concurrently one set up from the internal members, during the documentation building up, it will take time for execution TCVN ISO9001:2015, after finishing this step, the working duration will be progressively shortened. This unit might be dismissed after internal assessment or maintained for ensuring that The ISO system is controlled and consecutively advanced.
 
3.      Triển khai đào tạo về tiêu chuẩn
Training execution on Standard
3.1.         Mục đích: Tìm kiếm hiểu biết chung về các thuật ngữ được sử dụng trong ISO 9001:2015; thấu hiểu các yêu cầu của ISO9001:2015, nắm được quá trình triển khai và phương pháp soạn thảo tài liệu.
Purpose: Searching for general understanding about the terms used in ISO 9001:2015, being aware of the requirements of ISO9001:2015,  execution procedure and documentation editing method.
3.2.         Thành phần: Ban ISO và các thành viên quan tâm, QMR phụ trách.
Attendees: ISO Unit and concerned members, undertaken by QMR.
3.3.         Tổng thời lượng dự kiến: Thời lượng tối thiểu để đạt được mục đích tại mục 2.1 cần 5 buổi làm việc (mỗi buổi được hiểu là 4 giờ).

Total estimated duration: Maximum for obtaining the purpose mentioned inthe item No. 2.1 is 5 working days (one day understood is 4 hours).😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com