Tuesday, August 15, 2017

Proceduce for internal audit AR

B1: RESULT OF MANAGEMENT REVIEW
B2: TO ESTABLISH AUDIT PROGRAMME
B3: TO INFORM INTERNAL AUDIT 
B4: TO IMPLEMENT INTERNAL AUDIT
B5: NC FINDING
B6: CAUSE ANALYSIS CORRECTION OR CORRECTIVE ACTION
B7: FOLLOW UP AUDIT
B8: TO VERIFY EFFECTIVENESS
B9: TO TRANSFER REPORTS TO MANAGEMENT REVIEW MEETING
B10: RECORDS

Procedure for management review AR

B1: YEARLY MANAGEMENT REVIEW, SETUP NEW OBJECTIVES & ISO PROGRAME BOM-PR-01/F03
B2: IMPLEMENTATION OBJECTIVES, PROCEDURES, WORKINSTRUCTIONS REGULATIONS, FORMS
B3: QUATERLY REPORT OF RESULT OF OBJECTIVE
B4: MAKE GENERAL REPORT OF MANAGEMENT REVIEW BOM-PR-01/F01
B5: TAKE MANAGEMENT REVIEW (02 TIMES / YEAR). WRITE  MEETING REPORT BOM-PR-01/F02
B6: DISTRIBUTION  MEETING REPORT BOM-PR-01/F02 AND APPLYING
B7: MONITORING AND KEEPING RECORDS OF MANAGEMENT REVIEW

Friday, August 4, 2017

Mục tiêu cho hệ thống QHSE AR

Dưới đây là trích lượt mục tiêu của hệ thống QHSE của các bộ phận.
Để xem đầy đủ và việc bố trí, tỷ trọng vui lòng tải file đính kèm. File được đính kèm tại link ở đầu và cuối bài viết.
Target for bonus 201x: Specific target on top of the normal working way of the definition of function
I. HSE TQM
1. HSE
1.1/ 0 accidents (non including delibarate breaking of rules by workers
1.2/ Clear reporting and treatment of all near miss and incidents
2. ISO/TQM
2.1/ January - June: "Push" and Help for issuing the set of procedure that will be decided during our next ISO meeting.

Sổ tay chất lượng QHSE của AR

TRÍCH SỔ TAY
Để xem đầy đủ vui lòng tải file trong link kèm theo ở giữa hoặc cuối bài viết.

LINKDOWN LOAD SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
1- MỤC ĐÍCH .
1- OBJECT.
Sổ tay chất lượng mô tả cấu trúc Hệ thống quản lý chất lượng và phương pháp quản lý hệ thống chất lượng của Công ty THOTH. Nhằm :
Ø  Đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty THOTH hoàn toàn tương thích với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9001 : 2000.
Ø  Giới thiệu với các thành viên chủ chốt của Công ty và các bên liên quan khác như Khách hàng, Nhà cung ứng, Tổ chức đánh giá chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

Thursday, August 3, 2017

Mẫu chính sách chất lượng quality policy AR


THOTH VN Quality Policy

THOTH VN is committed to continuously improve the performance of the whole organization so as to meet the expectation of our customers and create benefit to our partners and to all of us. This approach supposes the respect of the principles below:

1. Customer Priority

We must do our utmost to satisfy the customer with perfectly performing product and excellent service at the right cost.

Each action undertaken must be planned, measured and readjusted systematically.
Procedures and their continuous improvement are a key factor to optimize the internal operation for all our departments.

Decision establishment of the safety, healthy and evironment board

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom- Happiness
----------------------------------

No.HR 06/11/01-QD/DC                                                                    Bien Hoa, 28 Nov.2006

DECISION
ESTABLISHMENT OF THE SAFETY, HEALTHY AND ENVIRONMENT BOARD

General Manager of ARKEMA COMPANY LTD. (Vietnam)
-         Based on the function, duties and power of a Manager General;
-         Based on the demand of the Company and the ability of the employees;

DECIDES

Quyết định thành lập mạng lưới giám sát an toàn và vệ sinh lao động AR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------


No. HSE- 06/12/01-QD                                                                         Biên Hòa, 28/12/2006

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT
 AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY

Tổng Giám Đốc Công ty TNHH THOTH (Việt Nam)
-          Theo chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của một Tổng Giám Đốc
-          Theo nhu cầu của Công ty vànăng lực của nhân viên

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập mạng lưới giám sát an toàn và vệ sinh lao động, gồm những nhân sự sau:
a. Bộ phân chuẩn bị nguyên liệu và thời gian hành chính bộ phận sản xuất:
  1. Phạm Đức Hải, công nhân chuẩn bị nguyên liệu, ủy viên BCH Công Đoàn công ty

Phân công nhiệm vụ kiểm tra thiết bị pccc và kế hoạch huấn luyện AR

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM TRA CÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC
KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN KIỂM TRA
Ngày 24 tháng 11 năm 2006.
Để đảm bảo an toàn con người và tài sản của công ty khỏi các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, cũng như sẵn sàng và kịp thời ứng phó khi có cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại.
Dược sự chấp thuận của Tổng giám đốc, Ban an toàn thực hiện phân công nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện PCCC và công tác huấn luyện các nôi dung kiểm tra cụ thể như sau:
  1. TỔ KIỂM TRA CÁC PHƯƠNG TIỆN PCCC:

Quyết định thành lập đội PCCC AR

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP ĐỘI PCCC CƠ SỞ, CÔNG TY TNHH THOTH.

-      Căn cứ luật PCCC 2001
-      Căn cứ nghị định 35 năm 2003
-      Căn cứ theo TT số 04/2004
-      Căn cứ nội qui PCCC công ty
-      Căn cứ đặc thù hoạt động của nhà máy là các ca sản xuật hoạt động 24/24 giờ suốt 7 ngày/ tuần, nên việc thành lập đội PCCC sẽ được dựa trên nhân sự của các ca sản xuất, tổ bảo vệ, phòng thí nghiệm.
Nay Tổng giám đốc  quyết định thành lập đội PCCC công ty với cơ cấu thành phần cho các trường hợp cụ thể như sau:

Hướng dẫn kiểm tra lô hàng trước khi xuất bán AL

I.                    MỤC ĐÍCH :
Hướng dẫn này mô tả cách thức  kiểm tra sản phẩm phù hợp cho từng lô hàng trước khi xuất xưởng và loại bỏ các sản phẩm không phù hợp, nhằm đạt các yêu cầu về chất lượng.
II.                 PHẠM VI :
-        Hướng dẫn được áp dụng tại tổ KCS, các Tổ sản xuất, Thủ kho kho Thành phẩm.
III.               TÀI LIỆU THAM KHẢO :
-        Tiêu chuẩn ISO 9001-2000.
-        Sổ tay chất lượng Công ty THOTH : THOTH-STCL.
IV.              ĐỊNH NGHĨA
-        KCS : Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Hướng dẫn kiểm tra bán thành phẩm sau thổi và in AL

I.                   MỤC ĐÍCH
Hướng dẫn  này mô tả chi tiết cách thức kiểm tra màng bán thành phẩm phù hợp với những quy định trong Lệnh sản xuất , nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng.

II.                PHẠM VI
-        Hướng dẫn này áp dụng tại tổ KCS.
-        Áp dụng cho bán thành phẩm của khâu thổi & in.

III.             TÀI LIỆU THAM KHẢO
-        Tiêu chuẩn ISO 9001-2000
-        Sổ tay chất lượng Công ty THOTH : THOTH-STCL.
-        Quy trình kiểm soát quá trình sản xuất (XNN-QT-7.5.2)

Hướng dẫn kiểm tra vật tư mực dung môi lõi giấy lõi nhựa AL

I.                   MỤC ĐÍCH :
            Hướng dẫn này mô tả cách thức kiểm tra các loại vật tư như  : mực, dung môi, hóa chất, lõi giấy, lõi nhựa phù hợp với những tiêu chuẩn quy định nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng của sản phẩm.
II.                PHẠM VI ÁP DỤNG :
-        Trách nhiệm áp dụng : QĐ, Tổ KCS, Thủ kho : kho Nguyên vật liệu, kho Công cụ – Dụng cụ, Tổ nghiệp vụ Xí nghiệp Nhựa.
-        Đối tượng áp dụng : các loại vật tư.

Quy trình nhận đơn hàng hợp đồng và sản xuất gia công AL

1/ Mục đích:
Đưa ra cách thức ghi nhận yêu cầu của KH và xem xét Đơn đặt hàng để đi đến quyết định nhận (hay không nhận) Đơn đặt hàng một cách chính xác và hiệu quả.
Đảm bảo Công ty có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của KH và những yêu cầu sản phẩm, pháp luật, mục đích sử dụng của sản phẩm.
2/ Phạm vi áp dụng:
2.1/ Đối tượng áp dụng: các Đơn đặt hàng về sản phẩm bao bì nhựa.
2.2/ Trách nhiệm áp dụng: BGĐ, TGĐ, PHC, các BPLQ, KH.
3/  Tài liệu tham khảo:
-          Sổ tay chất lượng của Công ty ALTA : ALTA-STCL.
-          Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (E)

Quy trình tuyển dụng công ty AL

1.        MỤC ĐÍCH:
Quy định việc tuyển dụng nhân viên nhằm đảm bảo:
+ Công ty có được nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu công việc theo các vị trí, chức danh trong Công ty.
+ Tạo nguồn nhân lực dự trữ cho Công ty theo kế hoạch đào tạo. 
2.        PHẠM VI ÁP DỤNG:
2.1: Đối tượng áp dụng: tất cả các nhân viên dự tuyển vào Công ty, BPLQ.
2.2: Trách nhiệm áp dụng: VPCT, Phụ trách cơ sở và các bộ phận liên quan.

3.        TÀI LIỆU THAM KHẢO
-         Tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
-         Quy trình đào tạo: THOTH-QT-6.2.2
4.        ĐỊNH NGHĨA:

Wednesday, August 2, 2017

Quy trình thử nghiệm vật liệu và sản xuất mẫu thử AL

1/ Mục đích :
Quy trình này quy định cách thử nghiệm nguyên vật liệu hoặc sản xuất mẫu thử theo yêu cầu khách hàng, nhằm đảm bảo nguyên liệu đạt chất lượng hoặc mẫu thử thỏa mãn yêu cầu KH.
2/ Phạm vi áp dụng :
2.1  Đối tượng áp dụng         : Nguyên vật liệu thử, mẫu thử
2.2  Trách nhiệm áp dụng     : XNN, BGĐ, TVKT, BPLQ
3/ Tài liệu tham khảo :
-        Sổ tay chất lượng của Cty THOTH : THOTH –STCL
-        Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (E) / Các tài liệu khác
4/ Định nghĩa :
-        KH         : Khách hàng / NCƯ      : Nhà cung ứng / XNN           :           Xí nghiệp nhựa

Quy trình thống kê phân tích AL

1.      MỤC ĐÍCH :
-       Nhằm qui định cách thức , phương pháp tiến hành thống kê , phân tích . Để từ đó có những biện pháp khắc phục , phòng ngừa , cải tiến hiệu lực cũng như hiệu quả các hoạt động , mục tiêu chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng .
-       Là công cụ để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm .

2.      PHẠM VI :
-       Bộ phận áp dụng : BPTK , BPNV , BPLQ
-       Đối tượng áp dụng : Dựa trên các nhu cầu cần thống kê phân tích sẽ xác định cụ thể các đối tượng thống kê tương ứng .

3.      TÀI LIỆU THAM KHẢO :

Quy trình đánh giá nhà cung cấp và mua hàng AL

Trích phần diễn giải quy trình :
Bước 0 :
Đối với Xí nghiệp nhựa xuất khẩu :
Căn cứ vào năng lực ký kết HĐ-ĐĐH, năng lực sản xuất, tình hình tồn kho, BGĐ lập kế hoạch mua hàng theo biểu mẫu (ALTA-QT-7.4-1/BM12).
Khi có yêu cầu kế hoạch vật tư (Quy trình kiểm soát tiến độ sản xuất) thì các BPLQ lập biểu mẫu :ALTA-QT-7.4-1/BM01 và Phiếu báo giá của Nhà cung ứng trình Trưởng BPLQ xem xét và BGĐ phê duyệt.
Đối với các đơn vị bộ phận khác :
Ø  Khi có yêu cầu kế hoạch vật tư thì các BPLQ lập biểu mẫu : ALTA-QT-7.4-1/BM01 và Phiếu báo giá của Nhà cung ứng trình Trưởng BPLQ xem xét và BGĐ phê duyệt.
Ø  Khi có yêu cầu kế hoạch thương vụ thì các BPLQ lập biểu mẫu : ALTA-QT-7.4-1/BM18 trình Trưởng BPLQ xem xét và BGĐ phê duyệt.

Quy trình kiểm soát kế hoạch sản xuất AL

1.MỤC ĐÍCH .
Quy trình này quy định cách thức :
-          Thiết lập được kế hoạch và theo dõi sản xuất của các khâu theo từng giai đoạn.
-          Lập kế hoạch vật tư cụ thể cho từng đơn đặt hàng và bảo đảm thời gian phục vụ cho sản xuất.
-          Bảo đảm thời gian giao hàng đúng hạn.
2..PHẠM VI .
*Phạm vi : Ap dụng tại bộ phận kế hoạch – thống kê ,xưởng sản xuất.
*Đối tượng : Các khâu sản xuất.
3.TÀI LIỆU THAM KHẢO .
*ISO 9001 : 2000 (E). / *Sổ tay chất lượng của Công ty : THOTH – STCL.

Tuesday, August 1, 2017

Quy trình kiểm soát thiết bị văn phòng AL

1.MỤC ĐÍCH .
Quy trình này qui định cách thức kiểm soát máy móc thiết bị với mục đích bảo đảm máy móc thiết bị đang sử dụng luôn ở trong trạng thái hoạt động tốt , đáp ứng các yêu cầu của sản xuất.
Quản lý máy móc thiết bị nhằm mục đích bảo đảm quá trình sản xuất an toàn, có năng suất chất lượng cao.
2. PHẠM VI .
-Quy trình này áp dụng tại XNN, các BPLQ đến MMTB
- Ap dụng đối với các loại máy móc thiết bị có trong danh sách thiết bị sản xuất.
   (XNN-QT-7.5.1-1/BM01)
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO .
- ISO 9001 : 2000 (E).
- Quy trình kiểm soát thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm (XNN-QT-7.6).
4.ĐỊNH NGHĨA .

Quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ AL

1/ Mục đích :
Quy trình này quy định cách thức kiểm soát tài liệu, nhằm đảm bảo cho người thực hiện các công việc biết được những tài liệu nào liên quan đến họ để áp dụng và tài liệu phải luôn luôn sẵn có tại những nơi cần thiết. Đảm bảo những người thực hiện những công việc ảnh hưởng đến Hệ thống chất lượng đều có đủ tài liệu và dữ liệu đáng tin cậy.
2/ Phạm vi áp dụng :
            2.1/ Đối tượng áp dụng: Các tài liệu do nội bộ Công ty soạn thảo liên quan đến Hệ thống chất lượng của Xí Nghiệp Nhựa Xuất Khẩu như: Sổ tay chất lượng, Hướng dẫn công việc, Quy trình, Thông báo…
            2.2/ Trách nhiệm áp dụng: BGĐ, ĐDLĐCL, PHC, PTV, PKD, PKT, XNN.
3/ Tài liệu tham khảo :
-         Sổ tay chất lượng :THOTH – STCL.

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp AL

1/ Mục đích:
Đưa ra cách thức kiểm soát sản phẩm không phù hợp tránh sử dụng tiếp theo một cách vô tình trong quá trình sản xuất. Thông qua việc nhận dạng, phân cấp, lập hồ sơ đánh giá mức độ không phù hợp, đưa ra biện pháp xử lý, kiểm tra việc thực hiện xử lý và lưu hồ sơ .
2/ Phạm vi áp dụng:
-          Đối tượng áp dụng: Nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm .
-          Trách nhiệm áp dụng: Xí nghiệp Nhựa.
3/  Tài liệu tham khảo:
-          Sổ tay chất lượng THOTH-STCL. / Tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
4/ Định nghĩa:
GĐXN            : Giám đốc Xí nghiệp /  QĐ                : Quản đốc / NCƯ                   : Nhà cung ứng
CN                  : Công nhân. /  KCS                : Nhân viên kiểm soát chất lượng.

Saturday, July 29, 2017

Quy chế sử dụng và quản lý hệ thống máy tính AL

QUY CHẾ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG MÁY TÍNH
1.      MỤC ĐÍCH :
            Hướng dẫn kiểm soát dữ liệu trên máy vi tính để phục vụ cho quá trình soạn thảo, sửa đổi , lưu trữ , truy cập và xử lý dữ liệu trên máy vi tính được dễ dàng , đồng thời hạn chế việc thất thoát tài liệu và xử lý sai dữ liệu .
2.      PHẠM VI ÁP DỤNG :
-         Đối tượng áp dụng          : tất cả các máy vi tính đang sử dụng trong Công ty .
-         Trách nhiệm áp dụng     : Các bộ máy vi tính được Chuyên Viên Kỹ Thuật đánh ký hiệu và
  Phụ trách Đơn vị / Bộ phận giao trách nhiệm bảo quản cụ thể từng
  máy cho nhân viên đủ năng lực thực thi .

Quy trình kiểm soát máy móc thiết bị AT

1.MỤC ĐÍCH .
Quy trình này qui định cách thức kiểm soát máy móc thiết bị với mục đích bảo đảm máy móc thiết bị đang sử dụng luôn ở trong trạng thái hoạt động tốt , đáp ứng các yêu cầu của sản xuất.
Quản lý máy móc thiết bị nhằm mục đích bảo đảm quá trình sản xuất an toàn, có năng suất chất lượng cao.
2. PHẠM VI .
-Quy trình này áp dụng tại XNN, các BPLQ đến MMTB
- Ap dụng đối với các loại máy móc thiết bị có trong danh sách thiết bị sản xuất.
   (XNN-QT-7.5.1-1/BM01)
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO .
- ISO 9001 : 2000 (E).
- Quy trình kiểm soát thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm (XNN-QT-7.6).

Quy trình kiểm soát hồ sơ AT

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này qui định cách thức nhận dạng , thu thập, lập thư mục, truy cập lập file, lưu trữ, bảo quản và hủy bỏ các hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống chất lượng.


2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng với tất cả các hồ sơ chất lượng trong Hệ thống chất lượng của Văn phòng Công ty và Xí Nghiệp Nhựa THOTH PLASTIC.
Ap dụng cho tất cả các phòng ban, bộ phận thuộc hệ thống chất lượng tại Văn phòng Công ty và Xí Nghiệp Nhựa THOTH PLASTIC.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kế hoạch kiểm soát chất lượng sản xuất túi xốp AT

Stt
No
Lưu đồ
Flowchat

Tên c.việc
Activities
Trách nhiệm
Responsibility
Thiết bị ktks
Equipments
Thông số
Parameter / criteria 
Chuẩn chấp nhận.
Acceptance criteria
Tần suất.
Kiểm soát
Frequency
Tiêu chuẩn tay nghề.

Tài liệu, phương pháp
Documents, method.
Hồ sơ
Records

1


- Nhận LSX

“ HDCV KIỂM TRA HẠT NHỰA” – XNN-HD-7.4-3
“ HDCV KIỂM TRA VẬT TƯ” – XNN-HD-7.4-1


2- Nhận nguyên  vật liệu
-          CN Tổ trộn
-          Thủ kho
-          KCS
Cân
-Chủng loại
-Trọng lượng
-Vận tốc,
-Thời gian,
-Tỷ lệ pha 
 trộn
- Bao keo còn nguyên không rách.
- Hạt tái sinh còn nguyên bao, kích thước tương đối đồng nhất.
1 lần /mẻ
CN Bậc 1