Thursday, January 5, 2017

Tiêu chuẩn ISO 14001 2015 Hệ thống quản lý môi trường việt _ anh

Để phù hợp với yêu cầu mới và tính tương thích với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác. ISO đã xoát xét và ban hành tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015. Với cấu trúc tương tự như ISO 9001:2015.
Các thay đổi chính của ISO 14001:2015 so với ISO 14001:2004 gồm:
1. Thúc đẩy quản lý môi trường một cách chiến lược hơn thông qua các yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức. Tư duy dựa trên rủi ro để giảm thiểu tác các tác động tiêu cực, khai thác các cơ hội cũng được nêu ra như một nền tảng cho quản lý 1 cách chiến lược.

Tiêu chuẩn ISO IEC 17025 2005 việt anh

Phiên bản lần thứ nhất (1999) của tiêu chuẩn này được ban hành là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực hiện ISO/IEC Guide 25 và EN 45001 và thay thế cả hai tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là PTN) đang áp dụng một hệ thống chất lượng, rằng PTN có năng lực kĩ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kĩ thuật.