Thursday, January 5, 2017

Để phù hợp với yêu cầu mới và tính tương thích với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác. ISO đã xoát xét và ban hành tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015. Với cấu trúc tương tự như ISO 9001:2015.
Các thay đổi chính của ISO 14001:2015 so với ISO 14001:2004 gồm:
1. Thúc đẩy quản lý môi trường một cách chiến lược hơn thông qua các yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức. Tư duy dựa trên rủi ro để giảm thiểu tác các tác động tiêu cực, khai thác các cơ hội cũng được nêu ra như một nền tảng cho quản lý 1 cách chiến lược.
2. Vai trò của lãnh đạo được bổ sung nhằm phân công trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo trong tổ chức nhằm đảm bảo sự thành công của hệ thống.
3. Tiêu chuẩn mới không đưa ra định nghĩa về "bảo vệ môi trường" nhưng có một sự kỳ vọng lớn hơn đối với các cam kết của tổ chức trong việc bảo vệ môi trường nhằm tránh tổn hại và suy thoái.
Phiên bản lần thứ nhất (1999) của tiêu chuẩn này được ban hành là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực hiện ISO/IEC Guide 25 và EN 45001 và thay thế cả hai tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là PTN) đang áp dụng một hệ thống chất lượng, rằng PTN có năng lực kĩ thuật và có thể cung cấp các kết quả có giá trị về mặt kĩ thuật.
Phiên bản lần thứ nhất của tiêu chuẩn này đã tham chiếu tới ISO/IEC 9001:1994 và ISO 9002:1994. Hai tiêu chuẩn này đã được thay thế bằng tiêu chuẩn ISO/IEC 9001:2000, có kết hợp với ISO/IEC 17025. Trong phiên bản lần thứ hai của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, các điều của tiêu chuẩn được sửa đổi và bổ sung chỉ khi cần thiết để phù hợp với ISO 9001:2000.
Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts