Thursday, January 5, 2017

Tiêu chuẩn ISO 14001 2015 Hệ thống quản lý môi trường việt _ anh

Để phù hợp với yêu cầu mới và tính tương thích với các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác. ISO đã xoát xét và ban hành tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015. Với cấu trúc tương tự như ISO 9001:2015.
Các thay đổi chính của ISO 14001:2015 so với ISO 14001:2004 gồm:
1. Thúc đẩy quản lý môi trường một cách chiến lược hơn thông qua các yêu cầu mới để hiểu bối cảnh của tổ chức. Tư duy dựa trên rủi ro để giảm thiểu tác các tác động tiêu cực, khai thác các cơ hội cũng được nêu ra như một nền tảng cho quản lý 1 cách chiến lược.
2. Vai trò của lãnh đạo được bổ sung nhằm phân công trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo trong tổ chức nhằm đảm bảo sự thành công của hệ thống.
3. Tiêu chuẩn mới không đưa ra định nghĩa về "bảo vệ môi trường" nhưng có một sự kỳ vọng lớn hơn đối với các cam kết của tổ chức trong việc bảo vệ môi trường nhằm tránh tổn hại và suy thoái.

4. Kết quả hoạt động môi trường được nhấn mạnh nhiều hơn vào hoạt động cải tiến.
5. Tư duy về dòng đời sản phẩm được bổ sung nhằm yêu cầu đánh giá về tác động môi trường ở cuối dòng đời sản phẩm như việc xử lý, thải bỏ sản phẩm.
6. Trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài được nhấn mạnh nhằm củng cố cho hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường.
7. Cuối cùng là khái niệm "thông tin dạng văn bản" được sử dụng thay thế cho khái niệm "tài liệu" và "hồ sơ".
Bạn có thể tài tiêu chuẩn ISO 14001:2015 tại đây: Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Việt - Anh ______________________

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com