Wednesday, April 26, 2017

Mẫu quy trình điều hành của lãnh đạo - Sa

Điều hành một tổ chức thường không được thiết lập thành quy trình. Chủ yếu lãnh đạo sẽ thiết lập chính sách, mục tiêu tương ứng, kế hoạch thực hiện mục tiêu, xác định xác rủi ro và cơ hội, cung cấp nguồn lực thực hiện, phân bổ mục tiêu và cho thực hiện, kiểm tra qua các báo cáo và đánh giá định kỳ. ... Tuy nhiên, việc quy định thành quy trình có thể tạo ra sự ràng buộc trong báo cáo hoạt động và tạo thông lệ (thói quen) cho chính lãnh đạo và các cấp quản lý trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn, mục tiêu cũng như tạo ra sự thống nhất trong hoạt động điều hành.

Đây là mẫu quy trình điều hành của lãnh đạo của 1 công ty lớn với 9 biểu mẫu và 4 trang diễn giải của quy trình.
Bạn có thể tài đầy đủ nó tại đây

Dưới đây là trích lược nội dung
1. Mục đích
Quy định thống nhất cách thức thiết lập hệ thống mục tiêu và đánh giá xem xét định kỳ trong tòan công ty nhằm đáp ứng yêu cầu ISO 9001 và cải tiến mọi hoạt động của công ty.
2. Phạm vi áp dụng
a. Áp dụng cho toàn hệ thống công ty Sacomreal.
b. Áp dụng đối với các chức danh quản lý từ trưởng bộ phận, phòng, ban trở lên
3. Tham khảo
a. Quy trình này được viết theo:
b. Điều khoản 5.4, 5.6, 8.4, 8.5 tiêu chuẩn ISO 9001.
c. Mô hình hệ thống quản lý chất lượng.
4. Định nghĩa
a. Mục tiêu: là những chỉ tiêu cụ thể đáp ứng yêu cầu SMART được các lãnh đạo đơn vị thiết lập nhằm đo lường và đánh giá các hoạt động của bộ phận mình.
b. SMART : là chữ viết tắt của Specific (cụ thể), Measurable (đo được), Achievable (khả thi), Result oriented (hướng về kết quả) và Time (thời gian/ thời hạn). điều này có nghĩa các mục tiêu thiết lập phải đáp ứng các yêu cầu này.
c. Kế hoạch: được hiểu là các hoạt động được mô tả dạng văn bản (bằng bất cứ phương tiện gì) đáp ứng yêu cầu 5W1H (làm gì, ai làm, làm ở đâu, làm khi nào, tại sao làm và làm như thế nào). Trong qui trình này bản kế hoạch được hiểu là các hoạt động chứng minh khả năng đạt mục tiêu đề ra.
d. Xem xét lãnh đạo (management review): là hoạt động họp, đánh giá định kỳ của ban lãnh đạo (ban Tổng Giám Đốc)để xem xét trong 01 chu kỳ (ít nhất 01 lần/01 năm) về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý công ty. Theo tiêu chuẩn ISO 9001 ban lãnh đạo phải xem xét đánh giá bao gồm ít nhất 13 nội dung bao gồm : 1-các hành động từ cuộc họp trước, 2-chính sách, 3-mục tiêu, 4-sản phẩm (dịch vụ không đạt), 5-khiếu nại của khách hàng, 6-thỏa mãn của khách hàng, 7-dữ liệu nhà cung cấp (nhà thầu), 8-đặt tính và xu hướng của quá trình, 9- kết quả đánh giá nội bộ (kiểm soát nội bộ), 10-hành động khắc phục (ngăn ngừa tái diễn sự cố), 11-hành động phòng ngừa, 12-cải tiến, 13-các nguồn lực cần thiết cho hệ thống (tiền, người, máy, tài sản v..v..).
e. Báo cáo: các hình thức văn bản, biểu mẫu đã thống nhất trên tòan hệ thống mà thể hiện được một cách chi tiết, rõ ràng và chính xác kết quả hoạt động của đơn vị.
f. Chu trình PDCA: viết tắt của Plan (lập kế hoạch), Do (thực hiện kế hoạch đã đề ra), Check (kiểm tra kết quả đạt được so với mục tiêu kế hoạch đề ra), Action (hành động khắc phục, điều chỉnh cải tiến để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra trong kỳ tiếp theo). Theo tiêu chuẩn ISO 9001 thì đây là một phương pháp quản lý buộc các nhà quản lý tuân thủ.

g. Trưởng phòng: theo qui trình được hiểu là người đứng đầu các đơn vị dưới phó tổng giám đốc.

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com