Thursday, April 27, 2017

Mẫu quy trình tuyển dụng - Công ty bất động sản - Sa

Tuyển dụng nhân sự thường có trình tự, thủ tục khác nhau tại từng tổ chức. Các mẫu quy trình tuyển dụng nên là một thành phần để tham khảo nhằm cải tiến thủ tục tuyển dụng tại đơn vị mình. Có những công ty mà quá trình tuyển dụng chỉ có 1 hoặc 2 biểu mẫu. Quy trình này gồm 14 biểu mẫu và 1 quy trình 4 trang A4. Phù hợp cho các tổ chức và đơn vị lớn. Hi vọng nội dung quy trình sẽ là nguồn tham khảo tốt cho các nhà tuyển dụng.

Bạn có thể tải toàn bộ quy trình tại đây

Tóm lược quy trình

I./ MỤC ĐÍCH :
- Quy định cách thức thống nhất trong việc tuyển dụng nhân viên, nhằm giúp công tác tuyển dụng có chất lượng cao đáp ứng được các yêu cầu bổ sung nhân sự trong mục tiêu phát triển của Công ty.
II./ PHẠM VI ÁP DỤNG :
- Quy trình tuyển dụng được áp dụng cho toàn bộ các vị trí tuyển dụng trong Công ty.
III./ QUY TRÌNH :
- Nhu cầu nhân sự thông qua <Phiếu dự báo nhân sự> hàng năm theo chiến lược phát triển Công ty (NS/QT-02/M01) - Giám đốc chỉ đạo - <Phiếu yêu cầu nhân sự> (NS/QT-02/M02) - Các bộ phận phòng ban khi yêu cầu nhân sự phải kèm theo <Bản mô tả Công việc> (NS/QT-02/M03) cho chức danh đó.
- Căn cứ vào tình hình công việc và bảng mô tả công việc của các phòng ban, phòng Nhân sự sẽ có ý kiến trên <Phiếu yêu cầu nhân sự> (NS/QT-02/M02).
Dựa vào bảng mô tả và ý kiến của phòng Nhân sự, Tổng giám đốc sẽ quyết định
   + Nếu không, phòng Nhân sự sẽ trả lại phiếu yêu cầu nhân sự cho phòng ban liên quan.
  + Nếu đồng ý, Tổng giám đốc sẽ xem xét mức lương và công việc có hợp lý không.
Phòng NS sau khi nhận được xét duyệt đồng ý của Tổng Giám đốc sẽ tiến hành làm thông báo tuyển dụng:
    + Gửi thông báo đến các tổ chức tuyển dụng (NS/QT-02/M04)
Phòng NS sẽ Search trên các website hoặc các kênh khác để tìm kiếm các ứng viên theo yêu cầu và thu nhận hồ sơ đối với các vị trí tuyển .
Phòng NS sẽ căn cứ theo bảng mô tả công việc để chọn lọc hồ sơ đáp ứng các yêu cầu.
   + Nếu đạt : chuyển sang bước tiếp theo 
   + Nếu không đạt: làm thông báo gửi ứng viên nhận lại hồ sơ qua điạ chỉ Email
Sau khi chọn được hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiến hành lập danh sách và hẹn lịch phỏng vấn đối với các ứng viên (NS/QT-02/M05)
- Cho ứng viên điền vào tờ khai xin việc (NS/QT-02/M06)
- Ap dụng với các nhân viên trừ quản lý : Chuẩn bị bài trắc nghiệm cho từng vị trí dựa vào ngân hàng câu hỏi. Gồm bài trắc nghiệm :
   + Trắc nghiệm IQ, EQ (ít nhất 50 câu)
   + Trắc nghiệm, anh văn (nếu có)
   + Trắc nghiệm chuyên môn
- Chấm bài nếu:Đạt từ trung bình trở lên chuyển bước tiếp theo/Không đạt : Thông báo trả hồ sơ qua Email

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com