Tuesday, April 25, 2017

Mẫu Quy trình huy động vốn cho dự án đầu tư - Sa

Đây là quy trình huy động vốn trung và dài hạn của công ty phát triển, khai thác các dự án bất động sản.
Quy trình dài hơn 5 trang với 3 biểu mẫu.
Quy trình gồm 2 phần lớn là tìm kiếm kênh huy động, lập phương án và phần 2 là thực hiện phương án huy động vốn.

Bạn có thể tải nó tại đây
Lượt 1 chút về quy trình
5. Diễn giải lưu đồ:
Quy trình A- Tìm kiếm kênh huy động vốn trung, dài hạn và lập phương án :
Bước 1:
         -     Phòng Đầu tư chủ động tìm kiếm các cơ hội huy động vốn trên thị trường thông qua các kênh như trái phiếu, cổ phiếu….., từ đó tiến hành khảo sát thực tế để nắm 01 số thông tin chi tiết về: tình hình thị trường,
Bước 2:
Sau khi tìm hiểu thị trường, bộ phận nguồn vốn xác định đối tượng huy động vốn làm cơ sở lập phương án huy động.
Bước 03:
Trên cơ sở những nhận định, tìm hiểu thị trường, bộ phận nguồn vốn sẽ lập phương án huy động vốn.
Bước 4:
-     Việc xét duyệt phương án huy động vốn phải được tiến  hành nhanh chóng trong khoảng thời gian tối đa là 02 ngày làm việc.
         -     TP/PP.ĐT có trách nhiệm ghi rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với các đề xuất của bộ   phận đầu tư.
         -     Trình phương án lên Ban Tổng Giám Đốc và HĐQT duyệt.
Bước 5:
         -     Sau khi đã nhận được phê duyệt đồng ý phương án huy động vốn, bộ phận nguồn vốn có trách nhiệm lập tờ trình thực hiện việc huy động vốn.
Bước 6:
         -      Nếu được xét duyệt thì P. Đầu Tư sẽ tiến hành thực hiện phương án.

Quy trình B – Thực hiện phương án huy động vốn đã được phê duyệt
Bước 1:
         -    Sau khi đã nhận được phê duyệt đồng ý phương án huy động vốn, bộ phận nguồn vốn phải chuẩn bị hồ sơ huy động vốn bao gồm tờ trình và phương án huy động vốn đã được duyệt.
Bước 2:
         -     Ngay sau khi nhận được hồ sơ đã được duyệt của cấp có thẩm quyền và sau khi đã chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, bộ phận nguồn vốn phải lập thông báo gửi UBCK Nhà nước theo quy định.
Bước 3:
         -    Gửi thông báo đến TP/PP. Đầu Tư duyệt.
Bước 4:
-   Sau khi nhận được hồ sơ đã được duyệt, bộ phận nguồn vốn phải chuyển hồ sơ lên cho P. Marketing để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
         Bước 5:
         -     Chuyển hồ sơ lên P. Tài chính – Kế Toán để bố trí nhân sự theo dõi việc huy động vốn. Bước 7:
         -     Sau khi hồ sơ đã được ký bộ phận đầu tư chuyển hồ sơ đề nghị thanh toán cho phòng TC – KT.
Bước 6:
         -     Bộ phận nguồn vốn và Phòng Tài chính – Kế Toán có trách nhiệm thực hiện việc huy động vốn theo phương án đã được duyệt.
Bước 7:
         -    Sau khi hoàn tất việc huy động vốn, bộ phận nguồn vốn va Phòng Tài chính – Kế Toán phải kiểm tra, đối chiếu kết quả.
Bước 08:
  1. Trên cơ sở đối chiếu kết quả với Phòng TC-KT, bộ phận nguồn vốn phải lập báo cáo kết quả huy động vốn.
Bước 09:
-    Gửi biên bản đối chiếu có chữ ký của P. TC-KT và Bộ phận nguồn vốn,  báo cáo tiến độ huy động vốn đến Ban Tổng Giám Đốc.
Bước 10:
         -     Bộ phận nguồn vốn có trách nhiệm báo cáo kết quả.
Bước 14:
         -     Bộ phận Đầu tư có trách nhiệm cùng phòng TC – KT đối chiếu định kỳ hàng tháng danh mục đầu tư (vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp tháng cần đối chiếu số liệu).


Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com