Tuesday, April 25, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát nội bộ - Sa

Quy trình kiểm soát nội bộ hay chính xác hơn thì phải gọi là quy trình đánh giá nội bộ, dùng từ "kiểm soát" rộng hơn so với nội dung mà quy trình đã đề cập.
Đây là quy trình của công ty phát triển bất động sản với số lượng nhân sự khoảng 300 người.
Quy trình tổng thể gồm 6 trang và 6 biểu mẫu. Rất tiếc là tôi không biết đã lạc mất 6 biểu mẫu này ở đâu rồi.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể tự tạo ra biểu mẫu khi tham khảo các quy trình kiểm soát nội bộ khác mà tôi sẽ đăng trong tương lai.

Có thể tải nó tại đây
Tóm tắt 1 chút nó như thế này:
1.  Mục đích
a. Nhằm chuẩn hoá quá trình lập kế hoạch định kỳ, việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã đề ra, thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát, lập báo cáo kiểm tra kiểm soát, giám sát quá trình chỉnh sửa, thực hiện phúc tra của Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ và các đơn vị có liên quan trong hệ thống công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín
b. Đảm bảo tất cả các hoạt động có rủi ro đều được kiểm tra trong một giai đoạn kế hoặch đã được thuận duyệt hoặc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
c. Tính toán các nguồn lực kiểm tra hiện có dựa trên kế hoạch thời gian thích hợp.
d. Mục tiêu báo cáo kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm khuyến khích Ban lãnh đạo hành động để thực hiện các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động và khả năng kiểm soát.
2. Phạm vi áp dụng
a. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ là đầu mối kiểm soát và áp dụng qui trình này.
b. Các đơn vị liên quan đến công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ định kỳ trong toàn công ty.
3. Các định nghĩa
a. Công ty : là Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín
b. Đơn vị : là các Phòng/Ban nghiệp vụ, các Chi nhánh, các công ty trực thuộc hệ thống Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín.
c. Đơn vị có liên quan: đơn vị được kiểm tra.
d. Rủi ro : là bất kỳ sự kiện hoặc yếu tố nào có thể gây bất lợi đến khả năng đạt được các mục tiêu đã đề ra.
e. Báo cáo kiểm tra kiểm soát nội bộ: văn bản chính thức công bố các kết quả công việc kiểm tra cho Ban Lãnh đạo.
4. Những qui định chung
a. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ qui định của Pháp luật và các qui chế, qui trình nghiệp vụ, qui định nội bộ của Công ty, giúp Tổng giám đốc thực hiện việc tự kiểm tra để tổng hợp, rà soát, đánh giá tính liệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời kiến nghị xử lý những tồn tại, sai phạm trong mọi hoạt động nghiệp vụ, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty được an toàn, hiệu qủa, đúng pháp luật.
b. Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ là một phòng độc lập trong mọi hoạt động với các đơn vị.
c. Những người làm trong bộ máy kiểm tra kiểm soát nội bộ không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty.
5. Qui trình nghiệp vụ

a. Lưu đồ qui trình:
b. Diễn giải lưu đồXem trước tài liệu

Chế độ xem trước trên trình duyệt web có thể bị bể định dạng, bạn tải về mở lên sẽ hết


Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com