Wednesday, April 26, 2017

Mẫu quy trình thống kê phân tích dữ liệu - Sa

Thống kê phân tích dữ liệu là hoạt động vô cùng quan trọng để đảm bảo hoạt động cải tiến các hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Kết quả thống kê phân tích thường là đầu vào của các quyết định và các yêu cầu cải tiến.
Dưới đây là quy trình thống kê phân tích dữ liệu đơn giản mà bạn có thể tham khảo. Nó gồm 1 quy trình và 2 biểu mẫu (yêu cầu thống kê phân tích, báo cáo kết quả thống kê phân tích).

Có thể tải toàn bộ quy trình tại đây
Tóm tắt nội dung:
1. Mục đích:
Quy định thống nhất cách thức phân tích dữ liệu thống kê trong tòan công ty.
Quy định trách nhiệm, quyền hạn và trình tự của một thủ tục thống kê, phân tích nhằm thiết lập các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến tới mọi hoạt động của công ty.
2. Phạm vi áp dụng:
Áp dụng đối với tòan bộ hệ thống Iso 9001: 2000 công ty.
Áp dụng cho toàn công ty Sacomreal và cả công ty trực thuộc.
3.  Tham khảo: Sổ tay chất lượng.
4. Đinh nghĩa:
* Phân tích dữ liệu thống kê: là hoạt động thu thập, tổng hợp các thông tin số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, làm cơ sở để lãnh đạo, cá nhân trong đơn vị phân tích, đánh giá, tiếp cận với các vấn đề cần quan tâm, đưa ra các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến thích hợp nhằm duy trì, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
* Chu kỳ phân tích:Là khoảng thời gian tính từ khi bắt đầu tiến hành công việc thu thập thông tin cho đến khi hoàn thành việc tổng kết đánh giá hoạt động khắc phục phòng ngừa.
* Công cụ thống kê: Là các công cụ phục vụ cho việc thống kê để thể hiện bức tranh toàn cảnh về thông số của quá trình và đặc tính của sản phẩm nào đó được xác định.
Ví dụ: các dạng đồ thị, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ phân tán . . . .
5. Nội dung:
5.1 Quy định chung:
5.1.1. Trách nhiệm:
Lãnh đạo công ty: xem xét, phê duyệt báo cáo đề xuất và báo cáo đánh giá kết  quả khắc phục phòng ngừa.
Đại diện Ban chỉ đạo ISO: Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện quy trình.
Phòng Kế hoạch – chiến lược: Tổ chức, thực hiện quy trình và đôn đốc, kiểm tra, theo dõi các đơn vị tham gia thực hiện quy trình.
Các đơn vị tham gia hoạt động phân tích dữ liệu thống kê: Thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn của phòng chức năng
5.1.2 Quy trình phân tích dữ liệu thống kê gồm các nội dung quy trình sau:
Phân tích dữ liệu thống kê về mức độ thỏa mãn của khách hàng.
Phân tích dữ liệu thống kê về sự phù hợp với các yêu cầu về sản phẩm.
Phân tích dữ liệu thống kê về đặc tính, xu hướng của quá trình.
5.1.3 Chu kỳ phân tích: được thực hiện theo thời gian và có các chu kỳ sau:
3 tháng một lần, Khi có yêu cầu phân tích từ các bộ phận và được sự phê duyệt của BLĐ.
5.2 Lưu đồ:

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com