Wednesday, May 3, 2017

Mẫu quy trình đào tạo Sa

Trong một tổ chức thường có 20% nhân viên giỏi, 20% nhân viên khá, 20% nhân viên trung bình, 20% kém và 20% yếu. Để tổ chức mạnh thì cần tỷ lệ nhân sự giỏi, khá lớn cùng một đội ngũ đoàn kết. Một đội ngũ nhân sự giỏi cũng sẽ giúp chúng ta giảm được nhiều rủi ro/ phát huy được nhiều cơ hội.
Tiếc rằng đa phần các doanh nghiệp Việt Nam và các giám đốc nhân sự vẫn chỉ nhìn nhận quá trình đào tạo còn quá nghèo nàn. Quá ít hình thức để đào tạo và thường là đào tạo tập trung.