Thursday, June 22, 2017

Mẫu kế hoạch kiểm tra chất lượng BA

Kế hoạch kiểm tra chất lượng hoặc quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm là một phần của kiểm soát chất lượng sản phẩm. Là kế hoạch được đưa ra để xác định tần xuất kiểm tra, chỉ tiêu kiểm tra và các điểm kiểm soát sẽ kiểm tra từ nguyên liệu đầu vào tới sản phẩm cuối cùng.
Kế hoạch mẫu này của một công ty chuyên về sản xuất phân bón và kèm theo 10 biểu mẫu.

LINK DOWNLOAD KẾ HOẠCH VÀ BIỂU MẪU
1. Kế hoạch kiểm tra chất lượng
2. Biểu mẫu báo cáo nguyên liệu đầu vào
3. Biểu mẫu sổ ghi nhận kế quả phân tích
4. Biểu mẫu kết quả kiểm tra kích thước hạt
5. Biểu mẫu biên bản kiểm tra bao bì
6. Biểu mẫu biểu đồ theo dõi trọng lượng tĩnh
7. Biểu mẫu báo cáo tình trạng hàng xuất
8. Biểu mẫu biên bản kiểm tra vật tư bao bì
9. Biểu mẫu kết quả kiểm tra độ tan
10. Biểu mẫu chứng nhận chất lượng
11. Biểu mẫu phiếu lấy mẫu

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com