Tuesday, June 13, 2017

Mẫu mục tiêu chuất lượng của tất cả các phòng ban cho công ty về bất động sản - Sa

Với 15 phòng ban, mỗi phòng ban đều có các mục tiêu cho mình. Nếu bạn khó khăn trong ý tưởng để thiết lập mục tiêu bạn có thể tìm nó ở đây. Hãy nhớ rằng chỉ nên tham khảo, và vì các mục tiêu cần được thiết lập dựa trên dữ liệu quá khứ, chính sách cũng như mục tiêu dài hạn của công ty. Nguồn lực để thực hiện được mục tiêu cũng là vấn đề bạn cần cân nhắc khi xây dựng nó.

Các phòng ban ở đây gồm:

- Hành chính nhân sự
- Ban lãnh đạo
- Hỗ trợ pháp lý
- Bồi thường giải phòng mặt bằng

- Đầu tư
- Quản lý quy hoạch
- Quản lý xây dựng
- Nghiên cứu phát triển
- Công nghệ thông tin
- Tư vấn pháp lý
- Dịch vụ pháp lý
- Sàn giao dịch bất động sản

Dưới đây là link tải tất cả các mẫu mục tiêu

👉 Mục tiêu chất lượng cấp công ty
👉 Mục tiêu chất lượng Ban bồi thường - giải phóng mặt bằng
👉 Mục tiêu chất lượng Ban kiểm soát nội bộ
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng đầu tư
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng quản lý quy hoạch
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng quản lý xây dựng
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng quản lý thực hiện dự án
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng nghiên cứu và phát triển
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng công nghệ thông tin
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng kế hoạch
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng nhân sự
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng quản trị hành chính
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng tư vấn pháp lý
👉 Mục tiêu chất lượng Phòng dịch vụ pháp lý
👉 Mục tiêu chất lượng Sàn giao dịch bất động sản

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com