Tuesday, June 13, 2017

Mẫu mục tiêu chuất lượng cho 1 công ty về bất động sản Sa

Với 15 phòng ban, mỗi phòng ban đều có các mục tiêu cho mình. Nếu bạn khó khăn trong ý tưởng để thiết lập mục tiêu bạn có thể tìm nó ở đây. Hãy nhớ rằng chỉ nên tham khảo, và vì các mục tiêu cần được thiết lập dựa trên dữ liệu quá khứ, chính sách cũng như mục tiêu dài hạn của công ty. Nguồn lực để thực hiện được mục tiêu cũng là vấn đề bạn cần cân nhắc khi xây dựng nó.
Các phòng ban ở đây gồm:
- Hành chính nhân sự
- Ban lãnh đạo
- Hỗ trợ pháp lý
- Bồi thường giải phòng mặt bằng

- Đầu tư
- Quản lý quy hoạch
- Quản lý xây dựng
- Nghiên cứu phát triển
- Công nghệ thông tin
- Tư vấn pháp lý
- Dịch vụ pháp lý
- Sàn giao dịch bất động sản
- ....
Bạn có thể tải tất cả các mục tiêu chất lượng mẫu ở đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com