Friday, June 23, 2017

Mẫu quy chế tổ chức của công ty dệ may DH

Đây là quy chế tổ chức của một công ty dệt may. Bao gồm sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng và mô tả công việc cho từng vị trí. Rất tiếc là tài liệu một số bị khuyết vì mình không tư vấn đến lúc kết thúc dự án tại đây. Các tổ chức tài liệu vẫn chưa được khoa học lắm.
Các tổ chức tài liệu hiện giờ mình sẽ làm là 1 file sơ đồ tổ chức riêng, các file chức năng nhiệm vụ của từng phòng sẽ riêng, và các file mô tả công việc cho từng vị trí sẽ riêng. Lúc đó việc quy cập sẽ dễ hơn và khi cần cải biên tài liệu chúng ta cũng không phải in tất cả để ban hành tài liệu mới mà chỉ in file lẻ đã cải biên để cập nhật.

Dưới đây là LINK DOWNLOAD BỘ QUY CHẾ NÀY
Lưu ý trong quy chế từng mục có cả lưu đồ, chức năng nhiệm vụ phòng và mô tả công việc cho các chức danh.
1. Quy chế tổ chức cấp công ty của công ty dệt may
2. Quy chế tổ chức nhà máy sợi
3. Quy chế tổ chức phòng cơ điện
4. Quy chế tổ chức phòng hành chính nhân sự
5. Quy chế tổ chức phòng kế hoạch xuất nhập khẩu
6. Quy chế tổ chức phòng kinh doanh
7. Quy chế tổ chức phòng kỹ thuật
8. Quy chế tổ chức phòng quản lý chất lượng
9. Quy chế tổ chức xưởng may

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com