Thursday, June 29, 2017

Mẫu quy trình đánh giá sự thoả mãn của khách hàng BA

Hoạt động đo lường mức độ thoả mãn của khách hàng là yêu cầu bắc buộc của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Đây là một mẫu quy trình đơn giản để đo lường sự thoả mãn của khách hàng với các chỉ tiêu đo lường khá hiệu quả.
Quy trình gồm 01 lưu đồ và 02 biểu mẫu.
TÓM LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 01: Gửi phiếu đánh giá tới khách hàng
Bước 02: Nhận lại phiếu và tổng hợp

Bước 03: Đánh giá kết quả thăm dò
Bước 04: Đề ra biện pháp khắc phục và phòng ngừa
Bước 05: Báo cáo và lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình đánh giá sự thoả mãn của khách hàng
2. Mẫu phiếu thăm dò sự thoả mãn của khách hàng
3. Mẫu bảng tổng hợp đánh giá sự thoả mãn của khách hàng

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com