Friday, June 16, 2017

Mẫu quy trình đầu tư tài chính - mua bán chứng khoán - SA

Gửi tặng các bạn mẫu quy trình đầu tư tài chính, phù hợp với các công ty có thêm nghiệp vụ mua bán chứng khoán hoặc các bạn muốn nghiên cứu về tài chính. Chính thức tên của quy trình là "Quy trình đầu tư vốn trên thị trường niêm yết và chưa niêm yết".
Quy trình gồm 3 lưu đồ với 3 nhánh đầu tư và 4 biểu mẫu.

LINK TẢI QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

Tóm lược quy trình

😇 Quy trình A- Tiếp cận, khảo sát, trình duyệt hồ sơ dự án đầu tư :
👉 Bước 1:
         -     Phòng Kế hoạch – Đầu tư chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường niêm yết và chưa  niêm yêt thông qua các kênh thông tin từ báo chí, nhân viên môi giới công ty chứng khoán,…từ đó tiến hành khảo sát thực tế để nắm 01 số thông tin chi tiết về: Tổ chức phát hành chứng khoán (lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, tổng số vốn điều lệ, hiệu quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị, Ban điều hành,…)
         -    Bộ phận đầu tư đề xuất dự án đầu tư và chuyển cho bộ phận phân tích và nghiên cứu tiến hành các phân tích chuyên sâu dự án.
👉 Bước 2:
  1. Sau khi nhận được tờ đề xuất dự án đầu tư của bộ phận đầu tư, bộ phận phân tích và nghiên cứu phối hợp cùng bộ phận đầu tư tiến hành khảo sát tình hình đơn vị phát hành chứng khoán, thu thập thêm các thông tin, số liệu chi tiết về tình hình kinh doanh, tài chính của đơn vị,.. để tiến hành phân tích, đánh giá về sự phát triển và tăng trưởng của đơn vị. Việc thu thập số liệu phân tích phải được tiến hành chậm nhất là sau 01 ngày đối với hồ sơ đầu tư chứng khoán trên thị trường niêm yết và 02 ngày đối với chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC.
-    Sau khi tiến hành nghiên cứu và phân tích, bộ phận phân tích phải có báo cáo bằng văn bản cụ thể   đơn vị phát hành, trong đó cần nêu bật các phân tích, đánh giá về:
  1. Sự tăng trưởng và phát triển của ngành, lĩnh vực đơn vị đang hoạt động kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành,…
  2. Thị phần, vị trí, vai trò của đơn vị trong ngành, lĩnh vực kinh doanh;
  3. Quy mô vốn và sự tăng trưởng, các dự án đầu tư sắp tới của đơn vị;
  4. Tình hình tài chình của đơn vị trong 02 năm gần nhất (lưu ý các chỉ số ROE, ROA, chỉ số thanh toán hiện hành, chỉ số thanh toán nhanh, tỷ lệ nợ/tổng tài sản, cổ tức chia hàng năm,…)
(Lưu ý: Báo cáo phân tích phải được lập chậm nhất là sau 03 ngày nhận được hồ sơ đề xuất của bộ phận đầu tư).
👉 Bước 03:
  1. Trên cơ sở những báo cáo phân tích của bộ phận phân tích, bộ phận đầu tư sẽ tiến hành lập tờ trình đề xuất dự án đầu tư theo mẫu tờ trình 01/TT-KHĐT
  2. Lưu ý: Mẫu tờ trình 01/TT-KHĐT là mẫu tờ trình chung cho việc trình mua chứng khoán trên thị trường niêm yết và chưa niêm yết. Đối với trường hợp mua chứng khoán trên thị trường chưa niêm yết Công ty không thể đứng tên trực tiếp thì người lập tờ trình phải trình thêm phần đề nghị ủy quyền đứng tên cổ phiếu cũng như những ràng buộc cụ thể đối với người đứng tên cổ phiếu.
👉 Bước 4:
  1. -     Việc xét duyệt mua bán chứng khoán trên thị trường niêm yết và chưa niêm yết phải được tiến  hành nhanh chóng trong khoảng thời gian tối đa là ½ ngày làm việc.
         -     TP/PP.KH – ĐT có trách nhiệm ghi rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với các đề xuất của bộ   phận đầu tư.
👉 Bước 5:
         -     Sau khi đã nhận được phê duyệt đồng ý dự án đầu tư, bộ phận đầu tư có trách nhiệm thông báo cho phòng Tài chính – Kế toán số vốn cần để phòng Tài chính – Kế toán có thời gian chuẩn bị nguồn tiền.

😇 Quy trình B – Thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt
👉 Bước 1:
         -    Sau khi đã nhận được phê duyệt đồng ý dự án đầu tư, bộ phận đầu tư căn cứ trên những nội dung đã được duyệt tiến hành tìm kiếm nguồn mua chứng khoán (đối với chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC), chuẩn bị các hồ sơ thực hiện dự án đầu tư như: phiếu lệnh mua chứng khoán (TT niêm yết), hợp đồng mua chứng khoán (TT OTC), giấy ủy quyền cùng các ràng buộc kèm theo cho người đứng tên cồ phiếu của Sacomreal (trường hợp Sacomreal không thể chính thức đứng tên cổ phiếu),…
👉 Bước 2-3:
         -     Sau khi đã chuẩn bị các hồ sơ cần thiết, bộ phận đầu tư trình toàn bộ hồ sơ cho TP/PP KH – ĐT kiểm tra rà soát lại và ký hồ sơ đầu tư trong phân cấp được HĐQT giao.
👉 Bước 4:
         -    Sau khi nhận được hồ sơ dự án do Ban TGĐ ký, bộ phận đầu tư tiến hành giao dịch mua chứng khoán: chuyển/fax phiếu lệnh mua cho Công ty chứng khoán.
👉 Bước 5:
         -    Sau khi đã thực hiện các giao dịch, bộ phận đầu tư theo dõi và xác nhận các giao dịch đã thành  công: thu thập các xác nhận khớp lệnh mua chứng khoán từ công ty chứng khoán (TT niêm yết), tập hợp các hợp đồng mua chứng khoán và giấy chuyển nhượng cổ phần đã có đầy đủ chữ ký,…
         -    Sau khi đã thu thập được tất cả các hồ sơ trên, bộ phận đầu tư tiến hành lập giấy đề nghị thanh  toán theo mẫu 01/ĐNTT-KHĐT và trình kèm toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị cho TP/PP KH – ĐT kiểm tra
👉 Bước 6:
         -     TP/PP KH – ĐT cần kiểm tra toàn bộ các hồ sơ (tờ trình duyệt thuận, hồ sơ ở bước 5) đối chiếu số liệu và ký giấy đề nghị thanh toán trước khi chuyển hồ sơ lên phòng TC – KT.
👉 Bước 7:
         -     Sau khi hồ sơ đã được ký bộ phận đầu tư chuyển hồ sơ đề nghị thanh toán cho phòng TC – KT.
👉 Bước 8:
         -     Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán của phòng KH – ĐT, P. TC – KT lập các chứng từ có liên quan đến việc thanh toán như: phiếu chi tiền mặt (thanh toán bằng tiền mặt), giấy chuyển khoản (thanh toán qua tài khoản) trình Ban TGĐ ký duyệt hồ sơ đề nghị thanh toán (tối đa ½ giờ).
👉 Bước 9:
         -    Ban TGĐ sau khi đã kiểm tra lại các chứng từ có liên quan ký duyệt thanh toán.
👉 Bước 10:
         -    Phòng TC – KT tiến hành thanh toán cho khách hàng theo hồ sơ thanh toán đã được lập.
👉 Bước 11:
         -    Đối với trường hợp chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC, Công ty chưa thể nhận được ngay giấy tờ sở hữu chứng khoán bản chính, do đó, bộ phận đầu tư chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến khi Sacomreal có được giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản chính. Thời hạn tối đa cho việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng là 01 tuần (trừ các trường hợp đặc biệt tổ chức phát hành có quy định thời hạn ra sổ cổ đông lâu hơn thời hạn nêu trên).
👉 Bước 12:
-    Bộ phận đầu tư có trách nhiệm phôtô bộ hồ sơ đầu tư và tiến hành bàn giao hồ sơ Phòng TC – KT toàn bộ hồ sơ đầu tư bản chính (bao gồm các hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phiếu bản chính, tờ trình mua chứng khoán,…)
(Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ bản chính phải được bàn giao cho P. TC – KT, phòng KH – ĐT chỉ lưu giữ bản copy. Trong trường hợp chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC, P. KH – ĐT sẽ giao hồ sơ đầu tư trước và giao cổ phiếu bản chính sau).
👉 Bước 13:
         -     Phòng TC – KT phải tiến hàng cập nhật các dữ liệu của hồ sơ đầu tư để theo dõi ngay sau khi tiến hành thanh toán việc mua/bán chứng khoán.
👉 Bước 14:
         -     Bộ phận Đầu tư có trách nhiệm cùng phòng TC – KT đối chiếu định kỳ hàng tháng danh mục đầu tư (vào ngày đầu tiên của tháng kế tiếp tháng cần đối chiếu số liệu).

😇Quy trình C–Tổ chức theo dõi dự án đầu tư – Bán chứng khoán đã đầu tư
👉 Bước 01:
         -     Bộ phận đầu tư phải cập nhật thông tin diễn biến chứng khoán, việc cập nhật thông tin cần diễn ra hàng ngày.
👉 Bước 02:
         -     Dựa trên những thông tin thu thập được, bộ phận phân tích thu thập thêm 01 số thông tin khác và tiến hành phân tích định kỳ 02 lần/tuần.
👉 Bước 03:
         -     Bộ phận đầu tư trên cơ sở những phân tích của bộ phận phân tích cùng thảo luận và có tờ trình đề xuất bán chứng khoán (mẫu tờ trình số 02/TT – KHĐT) khi cần thiết.
👉 Bước 04:
         -     Việc xét duyệt bán chứng khoán tiến hành giống như xét duyệt mua chứng khoán ở cả 2 trường hợp trong và ngoài phân cấp P. KH – ĐT.
😇Quy trình D – thực hiện bán chứng khoán đã được duyệt trong phân cấp P. KH – ĐT 
Theo dõi thu hồi tiền bán chứng khoán.
👉 Bước 1-4:
         -     Thực hiện tương tự như bước 1-4 quy trình B.
👉 Bước 5:
         -     Bộ phận đầu tư có trách nhiệm xác nhận giao dịch bán chứng khoán đã được thực hiện chậm nhất sau 02 giờ thực hiện giao dịch.
         -     Giao dịch được thực hiện thể hiện qua bảng thông báo khớp lệnh bán chứng khoán của Công ty chứng khoán nơi SACOMREAL mở tài khoản giao dịch (đối với chứng khoán trên thị trường niêm yết) hoặc hợp đồng bán chứng khoán & giấy chuyển nhượng cổ phần đã được SACOMREAL và bên mua chứng khoán ký kết (đối với chứng khoán trên thị trường OTC).
👉 Bước 6:
         -     Sau khi đã tập hợp đủ chứng từ chứng minh giao dịch đã được thực hiện, bộ phận đầu tư thông báo cho P.TC – KT về tồng số tiền SACOMREAL sẽ thu hồi từ việc bán chứng khoán kèm theo những chi phí chuyển nhượng (nếu có) để phòng TC – KT có thể cân đối nguồn tiền và tổ chức việc thu hồi vốn bán chứng khoán.
👉 Bước 7:
         -     P.TC – KT có trách nhiệm cập nhật thông tin bán chứng khoán vào DMĐT của mình để theo dõi.
         -     Bộ phận đầu tư sau khi đã bàn giao hồ sơ bán chứng khoán sẽ lập giấy đề nghị xuất chứng khoán (đối với chứng khoán giao dịch trên thị trường OTC) để thực hiện phần việc đúng trách nhiệm và nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.
Lưu ý: Giấy đề nghị xuất chứng khoán được lập theo mẫu số 01/ĐNXCP – KHĐT đính kèm quy định này.
👉 Bước 8:
         -     P. TC – KT chịu trách nhiệm kiểm tra lại các hồ sơ bán chứng khoán và giấy đề nghị xuất chứng khoán do phòng KH – ĐT lập, trình Ban TGĐ ký xuất chứng khoán theo đề nghị.
👉 Bước 9:
         -     P. TC – KT tiến hành xuất chứng khoán sau khi đã được Ban TGĐ duyệt và tiến hành phối hợp bộ phận đầu tư thu hồi tiền bán chứng khoán.
    
  1. Hồ sơ biểu mẫu đính kèm quy trình
-   Mẫu Tờ trình mua chứng khoán                             01/TT – KHĐT
-   Mẫu Tờ trình bán chứng khoán                              02/TT – KHĐT
-   Mẫu Giấy đề nghị thanh toán                                 01/ĐNTT – KHĐT
-   Mẫu Giấy đề nghị xuất chứng khoán                     01/ĐNXCK – KHĐT
-   Mẫu Hợp đồng mua/bán chứng khoán                   01/HĐMB – KHĐT

Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com