Tuesday, June 27, 2017

Mẫu quy trình bảo mật thông tin SA

Quy trình này là một quy trình đơn giản để quy định việc phân phối và phổ biến những thông tin quan trọng của một doanh nghiệp. Phù hợp với những công ty nhỏ không có bảo mật phức tạp. Quy trình gồm quy trình và 02 biểu mẫu.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định việc quản lý tài liệu mật của công ty tại Phòng Hành chánh Quản trị và việc sao chụp, sử dụng tài liệu mật của công tyAAAAAAA (sau đây gọi là tài liệu mật).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến tài liệu mật của công ty
Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ
1. Không gây thiệt hại đến lợi ích công ty
2. Bảo đảm giữ gìn bí mật công ty
3. Bảo đảm an tòan tài liệu
4. Đáp ứng nhu cầu chính đáng của đơn vị, cá nhân sử dụng tài liệu
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Giải thích từ ngữ:
Tài liệu mật được quy định tại quy định này là các tài liệu, hồ sơ, công văn dưới hình thức văn bản chứa đựng các tin, tài liệu, số liệu, chủ trương, chính sách, đối sách liên quan đến họat động kinh doanh chưa công bố của công ty được Ban Tổng Giám đốc quyết định là tài liệu mật.
Điều 5. Lưu giữ
Tài liệu mật đều phải qua nhân viên văn thư Phòng Hành chánh Quản trị đóng dấu “mật” và vào sổ “tài liệu mật” để theo dõi quản lý.
Tài liệu mật phải được bảo quản, lưu trữ nghiêm ngặt, tổ chức lưu trữ riêng trong tủ có khóa cẩn thận. Việc lưu giữ tài liệu và bảo quản chìa khóa tủ lưu trữ tài liệu mật được giao cho Người đứng đầu Phòng Hành chánh quản trị quyết định và lưu giữ.
 Việc trích lục, sao y  Tài liệu mật phải do Ban Tổng Gíam đốc quyết định
Điều 6. Thủ tục sao chụp, sử dụng tài liệu
Người muốn sao chụp, sử dụng tài liệu mật để phục vụ mục đích của đơn vị, cá nhân phải có giấy đề nghị ghi rõ tài liệu cần sao chụp, sử dụng, có chữ ký xác nhận của Ban Tổng Gíam đốc đồng ý cho sao chụp.
Việc sao chụp tài liệu chỉ được thực hiện tại Phòng hành chính Quản trị, do Người đứng đầu Phòng Hành chánh quản trị thực hiện.
Điều 7. Thẩm quyền xét duyệt cho phép sao chụp, sử dụng tài liệu
Tổng giám đốc có quyền xét duyệt và quyết định cho phép sao chụp, sử dụng tài liệu mật
Các Phó tổng Giám đốc có quyền xét duyệt và quyết định cho phép sao chụp, sử dụng tài liệu mật có liên quan đến lĩnh vực đã được phân công ủy quyền.
Điều 8. Trách nhiệm của người lưu giữ tài liệu mật
1. Thực hiện đầy đủ các thủ tục quy định về lưu giữ, sao chụp, sử dụng tài liệu mật
2. Khi nhận tài liệu mật để lưu giữ phải kiểm tra cụ thể tình trạng tài liệu và ghi chép vào sổ tài liệu mật.
3. Tài liệu mật chỉ được phổ biến trong phạm vi những người có trách nhiệm được biết. Tuyệt đối không được cho người không có trách nhiệm biết. Nghiêm cấm các hành vi thu thập. làm lộ, làm mất, chiếm đọat, mua bán, tiêu hủy trái phép tài liệu mật của công ty.
4. Trường hợp cán bộ nhân viên phải mang tài liệu mật đi công tác, đi họp hay về nhà riêng phải được sự đồng ý của Ban Tổng Giám đốc; không được làm hư hỏng hoặc mất mát tài liệu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải bàn giao tài liệu mật cho bộ phận quản lý.
4. Không tự ý thay đổi sự sắp xếp hồ sơ, tài liệu khi sử dụng.
5. Không tự ý viết, đánh dấu vào tài liệu; không tẩy xoá và cắt, xé tài liệu.
CHƯƠNG IIITỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Kỷ luật
Người có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản tài liệu mật mà làm lộ bí mật, làm mất tài liệu mật hoặc không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài liệu mật thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của công ty hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.
Điều 10. Trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy định
Phòng Kiểm tra nội bộ có trách nhiệm kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài liệu mật của Phòng Hành chánh quản trị công ty.
Điều 11. Tổ chức thực hiện
Các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này.
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com