Friday, June 30, 2017

Mẫu quy trình cấp giấy phép làm việc an toán 4O

Mục đích: Tài liệu này mô tả cách thức kiểm soát công việc nguy hại trong nhà máy bằng cách sử dụng Giấy phép làm việc an toàn; công việc sẽ được thực hiện phù hợp với các yêu cầu an toàn và môi trường của Công ty.
Định nghĩa: - BHLĐ : Trang bị bảo hộ lao động cá nhân
-Công việc không thường xuyên: công việc nguy hiểm không làm hàng ngày hoặc định kỳ.
- Giấy phép làm việc an toàn      : là một văn bản nhận dạng công việc phải làm, các nguy hiểm tiềm ẩn của công việc đó và các yêu cầu an toàn phải tuân thủ khi thực hiện công việc.

TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
Mục 01: Phát hành giấy phép làm việc an toàn
-   Phát hành Giấy phép làm việc an toàn cho nhân viên thực hiện công việc.
-   Điền vào biểu mẫu các phần 1,2,3,4
-   Issue Work Permit for their own staffs to perform non-routine works.
Complete the parts 1, 2, 3, 4
Mục 02: Kiểm tra và xác nhận
-   Kiểm tra tất cả các mục trong Giấy phép
-   Yêu cầu thêm các thiết bị an toàn và biện pháp làm việc an toàn khác nếu cần thiết.
-   Giải thích cho người thực hiện công việc về các phòng ngừa an toàn.
-   Ký xác nhận vào giấy phép, các phòng ngừa đã được thực hiện hoặc phải thực hiện, bao gồm trang bị BHLĐ, đảm bảo công nhân thực hiện công việc hiểu các yêu cầu trong Giấy phép.
-   Check all items in the Permit
-   Request other safety equipment or safety measurement if necessary.
-   Explain to people who are carrying the work about the safety precautions.
Confirm to the Permit that the precautions taken or to be taken, including wearing PPE, are understood by the worker.
Mục 03: -   Giám sát công việc tuân thủ đúng các yêu cầu trong Giấy phép làm việc an toàn
Control the work in compliance with Safe Work Permit
Mục 04: Kết thúc hoặc gia hạn giấy phép
-   Ký xác nhận công việc đã kết thúc và trả lại Giấy phép cho Trưởng BP ATMT.
-   Nếu công việc phải tiếp tục vượt quá thời hạn ghi trên Giấy phép thì phải gia hạn với sự xem xét của Trưởng BP ATMT
Sign to accept that the work is completed and return the Safe Work Permit to Chief of HSE Section
Phần thứ 02: Công việc của nhà thầu
....v.v.v.vv..v
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com