Wednesday, June 28, 2017

Mẫu quy trình đền bù giải phóng mặt bằng SA

Quy trình này được xây dựng cho doanh nghiệp, dùng để bồi thường giải phóng mặt bằng cho một dự án. Quy trình gồm 01 lưu đồ và 10 biểu mẫu.
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 01: Thực hiện khảo sát
Kiểm tra hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng khu đất dự án.
Mục đích sử dụng.
Khảo sát hiện trạng (vị trí, địa hình, sử dụng đất).
Khảo sát giá đất khu vực và lân cận.
Bộ phận kiểm soát tham gia kiểm tra thông tin
Bước 02: Lập phương án đền bù
Lập phương án đền bù;
Xác định khung giá thương lượng đền bù;
Lập dự toán kinh phí đền bù
Bước 03: Duyệt phương án đền bù
Ban hành Quyết định phê duyệt và phương án đền bù- GPMB
Bước 04: Lập kế hoạch tài chính cho đền bù
Căn cứ Quyết định phê duyệt phương án đền bù- GPMB của TGĐ và dự toán kinh phí đền bù.
-Giám sát các nội dung hợp đồng, báo cáo lập quỹ, xuất nhập tồn quỹ, bổ sung quỹ.
Bước 05: Thực hiện đền bù
Tiếp xúc chủ sở hữu.
Thu thập và thẩm định pháp lý giấy tờ các thửa đất.
Đề xuất giá thương lượng.
Đàm phán, thương lượng.
Báo cáo kết quả thương lượng trình Ban TGĐ.
Đề xuất thanh toán chuyển nhượng quyền SDĐ
Bước 06: Lập hợp đồng chuyển nhượng với các chủ sở hữu
Đo đạc hiện trạng vị trí; 
Lập hợp đồng đặt cọc;
Lập hợp đồng chuyển nhượng.
Bước 07: ...v.v.v.v.v.


LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình đền bù giải phóng mặt bằng
2. Bảng đăng ký tài chính
3. Bảng tổng hợp thông tin đất
4. Bảng so sánh giá chuyển nhượng QSDĐ và nhà ở
5. Biên bản giao nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền SDĐ
6. Biên nhận giao nhận
7. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
8. Mẫu phiếu khảo sát giá
9. Mẫu phiếu thẩm định thông tin
10. Mẫu phương án đền bù
11. Mẫu tờ trình mua đất của hộ dân

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com