Thursday, June 29, 2017

Mẫu quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng BA

Giải quyết khiếu nại khách hàng không chỉ là yêu cầu bắc buộc của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mà còn là hoạt động bắt buộc của mỗi doanh nghiệp. Quy trình này là quy trình mẫu đơn giản với 02 biểu mẫu mà bạn có thể tham khảo để setup cho đơn vị mình.
TÓM LƯỢC NỘI DUNG LƯU ĐỒ CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Phát sinh khiếu nại, ghi nhận
Bước 02: Họp xem xét tình trạng khiếu nại

Bước 03: Đề nghị phương án xử lý
Bước 04: Phê duyệt phương án
Bước 05: Theo dõi thực hiện và báo cáo
Bước 06: Đánh giá và yêu cầu biện pháp khắc phục => theo quy trình khắc phục phòng ngừa
Bước 07: Tổng kết và lưu hồ sơ
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình giải quyết khiếu nại
2. Mẫu phiếu xử lý khiếu nại của khách hàng
3. Mẫu sổ theo dõi khiếu nại của khách hàng

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com