Friday, June 30, 2017

Mẫu quy trình giám sát và đo lường chất lượng môi trường 4O

Mục đích của quy trình: Quy trình này thiết lập một hệ thống đo lường và giám sát định kỳ các kết quả thực hiện môi trường của nhà máy.
Quy trình này là một quy trình khá đơn giản với 01 biểu mẫu duy nhất cho quá trình giám sát. Thích hợp cho Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 của các doanh nghiệp.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
Mục 01: Lập kế hoạch giám sát

-          Lập kế hoạch giám sát môi trường hàng năm căn cứ theo:
+ Bảng đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
+ Các yêu cầu luật pháp khác
+ Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường
- Liên hệ với cơ quan có chức năng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Long An để tiến hành chương trình giám sát đã thiết lập
- Ghi nhận và theo dõi các kết quả giám sát môi trường.
- Báo cáo kết quả cho Giám đốc nhà máy, Ban ISO.
- Đề xuất các hành động khắc phục phòng ngừa khi có bất kỳ sự vi phạm các yêu cầu luật pháp.
(Xem thêm quy trình Khắc phục phòng ngừa và Quy trình trao đổi thông tin)
-          Making Environmental monitoring and Measuring plan annualy base on:
+ Environmental Registration Report
+ Legal and other requirements
+  Environmental objectives and targets

-          Contacting with authorized local officers to carry out the plan.
-          Monitoring and recording the result
-          Reporting the result to Factory Director, ISO committee.
-          Proposing corrective and preventive action if any
(Refer to Communication Procedure)
Mục 02: thực hiện các hành động khắc phục đã được phê duyệt
-          Thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa đã được phê duyệt.
Implementing corrective and preventive action decided by authorized personnel

Chương trình giám sát môi trường tối thiểu bao gồm:

The Environmental monitoring and measuring program includes the minimum factors 

1.Môi trường không khí
1.1 Các chỉ tiêu giám sát: bụi, CO, SO2, NO2
1.2  Vị trí lấy mẫu: ống khói máy phát điện.
1.3 Thời gian đo: 3 tháng/lần.
2. Môi trường nước
2.1 Các chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, SS, ∑N, ∑P, Dầu mỡ khoáng
2.2  Vị trí lấy mẫu: 1 mẫu tại bể chứa nước thải sau xử lý.
2.3 Thời gian đo: 3 tháng/lần
3. Môi trường vệ sinh lao động
3.1 Các chỉ tiêu giám sát: vi khí hậu, ánh sang, ồn, bụi
3.2 Vị trí lấy mẫu: tại xưởng sơn xịt, sơn dầu, sơn nước, bột trét.
3.3 Thời gian đo: 1 năm/ lần 
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com