Monday, June 19, 2017

Mẫu quy trình khảo sát khả thi của dự án SA

Đây là quy trình được thiết kế nhằm nhiên cứu trước nhu cầu của thị trường trước khi lập dự án. Nghiên cứu về giá khách có thể chấp nhận, diện tích, vị trí nào là phù hợp ...v.v.v Điều này đảm bảo cho sản phẩm của dự án phù hợp với nhu cầu thực của khách hàng.
Quy trình gồm 1 lưu đồ và 5 biểu mẫu.
TÓM LƯỢC QUY TRÌNH
B1: Tiếp nhận yêu cầu
B2: Xem xét yêu cầu, nếu phù hợp chuyển bước 3
B3: Lên kế hoạch và lập ngân sách

B4: Duyệt kế hoạch và ngân sách, không duyệt quay lại bước 3
B5: Tuyển cộng tác viên và đào tạo cộng tác viên
B6: Thu thập thông tin sơ cấp
B7: Khảo sát thực tế, khảo sát nhu cầu khách hàng
B8: QC các phiếu thu thập thông tin
B9: Chạy phần mềm phân tích dữ liệu
B10: Báo cáo
LINK DOWNDLOAD LƯU ĐỒ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình
2. Biểu mẫu
2.1 Mẫu bảng câu hỏi khảo sát
2.2 Mẫu đào tạo nghiệp vụ
2.3 Mẫu tuyển dụng cộng tác viên
2.4 Mẫu kế hoạch làm việc
2.5 Phiếu chuyển yêu cầu khảo sát

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com