Thursday, June 15, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát kho thành phẩm công ty sản xuất - LA


Doanh nghiệp nào sản xuất hoặc thương mại hầu hết đều có kho, xin tặng các bạn quy trình kiểm soát kho thành phẩm trước. Quy trình gồm 1 lưu đồ và 3 biểu mẫu. Rất hi vọng nó hữu ích cho các bạn. Hãy quay lại webside này hoặc gửi yêu cầu một quy trình khác bằng cách cmt mình sẽ cố up lên cho các bạn.

Trích lược nội dung quy trình.

😇B1:  Nhập thành phẩm từ Bộ phận sản xuất, mua ngoài:
- Kiểm tra hàng hóa nếu nhập kho hàng hóa mua ngoài.

- Cập nhật xuất nhập tồn.
😇B2: Lưu kho _ Sắp xếp hàng hoá tuỳ theo chủng loại, từng loại hàng hoá theo sơ đồ kho.
😇B3: Bảo quản _ - Ñeå haøng hoùa ôû khu vöïc thoaùng maùt traùnh möa naéng;
- Ñeå haøng traùnh xa caùc nguy cô chaùy noå;
- Tất cả các hàng hoá phải để cách tường tối thiểu 50cm;
- Khi haøng hoaù nhieàu thì chuyeån göûi cho Kho vaät tö, khi hai kho ñeàu ñaày thì coù theå ñeå haøng hoaù ngoaøi trôøi nhöng phaûi che baït kín ñeå traùnh möa, naéng.
- Phaûi ñeå haøng hoaù treân baleát.
😇B4: Xuất hàng bán _
- Xuất theo yêu cầu của phiếu đề nghị xuất kho và lập phiếu xuất kho;
- Phaûi ño, ñeám chính xaùc.
😇B5: Xuất hàng cho sản xuất
- Khi haøng khoâng ñaûm baûo theo yeâu caàu, laäp phieáu kieåm soaùt söï coá,ø xuaát theo soá löôïng cuûa phieáu kieåm soaùt söï coá ñöôïc duyeät vaø laäp phieáu xuaát kho.
- Phaûi ño, ñeám chính xaùc. 
😇B6: Kiểm kê hàng hoá: 
- Theo từng chủng loại
- Phaûi ño ñeám chính xaùc.
- Ñònh kyø 3 thaùng 1 laàn.

😇B7:   Baùo caùo nhaäp xuaát toàn:
Baùo caùo haøng ngaøy soá löôïng nhaäp xuaát toàn cho Tröôûng boä phaän kho vaän.

Linh tải lưu đồ và biểu mẫu


Xem trước tài liệuNếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com