Thursday, June 22, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp BA

Sản phẩm, dịch vụ không phù hợp là phụ phẩm tất yếu trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ. Nếu nó được chuyển giao tới khách hàng, bạn phải đối mặt với nguy cơ mất uy tín, mất khách hàng. Nếu nó được giữ lại và không chuyển giao nó là một loại chi phí không đáng có của bạn. Vậy, điều bạn cần làm là kiểm soát và làm giảm lượng sản phẩm và dịch vụ không phù hợp này.

Đây là mẫu quy trình của một công ty sản xuất phân bón kèm 02 biểu mẫu. Chắc chắn sẽ là nguồn tham khảo tốt để bạn áp dụng tại công ty của mình.
TRÍCH LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
B1: Phát hiện sản phẩm không phù hợp
B2: Ghi nhận vào phiếu kiểm soát sản phẩm không phù hợp
B3: Chuyển bộ phận liên quan để đề xuất giải pháp
B4: Phê duyệt giải pháp
B5: Thực hiện giải pháp
B6: Tổng hợp phân tích các lỗi sản phẩm/ dịch vụ không phù hợp
B7: Đề xuất các giải pháp cải tiến
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
2. Biểu mẫu kiểm soát sản phẩm không phù hợp
3. Biểu mẫu báo cáo tổng hợp, phân tích 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com