Wednesday, June 14, 2017

Mẫu quy trình kiểm soát thông tin sức khoẻ và môi trường làm việc HSE 4O

Tài liệu/quy trình này là nguồn tham khao khá tốt cho hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, sức khoẻ nghề nghiệp OHSAS 18001. Nó thiết lập quy trình và ghi nhận tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin về hệ thống quản lý môi trường và đáp lại các thông tin môi trường từ các bên quan tâm.

Gồm 1 quy trình và 3 biểu mẫu.

Tóm lượt nội dung quy trình

Phần 1. Trao đổi thông tin thông thường

👉Mục 1. Trao đổi nội bộ
Truyền đạt thông tin cho công nhân viên bộ phận mình về:
-    Chính sách môi trường, khía cạnh môi trường đáng kể, mục tiêu và chỉ tiêu môi trường của bộ phận.
-    Thông tin về các yêu cầu luật pháp về ATMT áp dụng tại bộ phận mình phụ trách.
-    Nhận thông tin từ công nhân viên từ bộ phận mình về vấn đề ATMT rồi chuyển cho Trưởng BP ATMT xử lý
Will communicate :
-          The QHSE policy, significant environmental aspects, objectives and targets of his/her department/ section.
-          Environment laws and regulation applied for his/her department/ section.
Get feedback from employees on safety and environmental matters then transfer this information to Chief of HSE Section for solving.
-    Thực thi và báo cáo tiến trình thực hiện mục tiêu chỉ tiêu cho cấp thích hợp
-    Báo cáo cho  tổ trưởng/trưởng bộ phận/ trưởng phòng bất kỳ vấn đề nào về ATMT.
-    Carrying out the department/ section’ objectives and targets then reporting the progress to relevant supervisor
Reporting any safety and environmental matters to the department/section head
👉Mục 2. Trao đổi thông tin bên ngoài
-    Thông tin về chính sách môi trường của Công ty cho nhà cung cấp, nhà thầu và khách hàng.
-    Tiếp nhận các phàn nàn về vấn đề ATMT từ các nhà cung cấp, nhà thầu và khách hàng chuyển cho Trưởng BP ATMT nhà máy xử lý.
-    Communicate the environmental  policy to his/her suppliers, contractors and customer.
Get feedback from his/her suppliers, contractors and customer on safety and environmental matters then transfer this information to Chief of HSE Section for solving.
-          Thông tin về chính sách môi trường cho các công ty xung quanh và chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
Communicate the environmental policy to neighbor companies and local council, environmental management of state
Cung cấp báo cáo giám sát môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường Long An.
(Xem thêm “Quy trình giám sát và đo lường chất lượng môi trườngHSE-PR-06)
- Provide the environmental monitoring reports to Department of natural resource & environment of Long An
(Refer to ” Environmental monitoring and measurement procedure” Code HSE-PR06)
-          Tiếp nhận, xử lý và Phúc đáp lại những thông tin liên quan đến vấn đề ATMT cho các bên quan tâm.
Receiving, processing and responding any safety and environmental matters to interested parties.

Phần 2. Trao đổi thông tin khẩn cấp

-          Để kiểm soát và ngăn ngừa các tác động môi trường bất lợi, tất cả mọi vấn đề về ATMT do sản phẩm hoặc hoạt động của nhà máy gây ra phải được thông báo và ghi nhận lại. Trường hợp có sự cố môi trường mọi công nhân viên phải thực hiện theo Quy trình chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp (HSE-PR-08)

-          To control and prevent the NEGATIVE ENVIRONMENTAL impacts, all safety and environmental issues relating complaints and external adverse incidents involving the company products are informed to Chief of HSE Section and recorded. All employees have to follow the “Emergency preparedness and respond procedure” (HSE – PR-08).

LINK TẢI QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪUXem trước tài liệuNếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com