Friday, June 23, 2017

Mẫu quy trình làm việc ngoài giờ 4O

Đây là mẫu quy trình quy định về việc tăng ca của công ty sản xuất sơn, quy trình được viết dưới dạng song ngữ với 3 biểu mẫu. Khá đầy đủ và chi tiết, một số công ty khác sẽ đưa quy trình gộp vào quy trình chấm công luôn. Chắc chắn nó sẽ giúp ích được bạn.
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
B1: Yêu cầu làm việc ngoài giờ
B2: Lập phiếu đề nghị tăng ca
B3: Duyệt hoặc không/ liên quan đến đơn hàng được xem xét thêm bởi phó tổng giám đốc

B4: Photo giấy tăng ca chuyển tổ bảo vệ
B5: Thực hiện làm việc ngoài giờ
B6: Trưởng phòng cuối mỗi tháng: tổng hợp giấy đề nghị tăng ca và lập danh sách tổng hợp thời gian làm việc ngoài giờ và chuyển lên phòng Nhân Sự
B7: Phòng nhân sự thực hiện tính lương ngoài giờ
B8: Tiến hành thanh toán và lưu hồ sơ

LINK DOWLOAD LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU
1. Quy trình kiểm soát làm việc ngoài giờ
2. Giấy đề nghị tăng ca
3. 2 biểu mẫu: Danh sách tổng hợp thời gian làm việc ngoài giờ và Bảng thanh toán tiền lương làm việc ngoài giờ

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com