Tuesday, June 27, 2017

Mẫu quy trình phát triển phần mềm SA

Quy trình phát triển dự án phần mềm” được xây dựng nhằm mục đích chuẩn hóa các bước trong việc phát triển hoặc chỉnh sửa một chương
trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác điều hành hoạt động quản lý kinh doanh của Công ty.
Dựa trên Quy trình này, khi triển khai một ứng dụng phần mềm đều phải tuân thủ các bước dựa trên quy trình chuẩn đã đề ra, tất cả mọi
công việc, các bước trong quá trình phát triển một dự án phần mềm phải được chuẩn hóa theo quy trình phát triển phần mềm Sacomreal.
-     Mục đích của quy trình:
+ Chuẩn hóa việc phát triển một dự án phần mềm.
+ Lựa chọn nhà cung cấp đủ năng lực, phù hợp với các quy chuẩn của Công ty.
+ Hợp lý hóa việc lựa chọn nhà cung cấp.
+ Tránh phát sinh tiêu cực trong các vấn đề liên quan đến tài chính.

LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

1. Lưu đồ quy trình phát triển phần mềm
2. Thông tin yêu cầu sửa đổi, xây dựng phần mềm ứng dụng
3. Tờ trình phát triển phần mềm
4. Tài liệu khảo sát dự án phát triển phần mềm
5. Tài liệu phân tích dự án phát triển phần mềm
6. Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
7. Bảng thiết kế cơ sở dữ liệu
8. Bảng thiết kế báo cáo
9. Tài liệu thiết kế UML
10. Bảng thiết kế tổng thể dự án
11. Tài liệu Unit test
12. Tài liệu system test
13. Báo cáo lỗi
14. Biên bản cung cấp thông tin báo cáo
15. Biên bản cung cấp thông tin nhập liệu
16. Tờ trình nghiệm thu dự án
17. Biên bản nghiệm thu dự án phát triển phần mềm
18. Tài liệu tổng kết dự dán và định hướng phát triển
19. Tờ trình thành lập ban dự án
20. Mẫu bảng điểm chấm thẩu
21. Tiêu chuẩn đánh giá chấm thầu

TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 1: Xác định nhu cầu và mục tiêu quản lý
Công việc: P.CNTT sẽ xác định nhu cầu của đơn vị yêu cầu, xác định mục tiêu quản lý, xác định phạm vị sử dụng, và cuối cùng là lập bản yêu cầu và tài liệu xây dựng dự án.
Thời gian: 6 tuần (kể từ khi phát sinh yêu cầu) và 2 ngày (dự trữ).
Kết quả: Thông tin yêu cầu xây dựng/ sửa đổi phần mềm ứng dụng
Bước 2: Duyệt nhu cầu
Công việc:Sau khi xác định nhu cầu và mục tiêu của đơn vị yêu cầu, P.CNTT tiến hành lập Văn bản yêu cầu xây dựng trình Ban TGĐ.
Thời gian: 1 tuần (từ ngày tiếp nhận văn bản yêu cầu).
Bước 3: Khảo sát hiện trạng
Công việc: Sau khi được Ban TGĐ duyệt, P.CNTT sẽ tiến hành phối hợp với Đơn vị yêu cầu, khảo sát hiện trạng, khảo sát yêu cầu và phân tích yêu cầu của dự án.
Thời gian: 6 Tuần (từ khi ban TGĐ duyệt) và 1 tuần (dự trữ).
Bước 4: Trình bày giải pháp và lựa chọn đối tác
Công việc: P.CNTT và Đ/V yêu cầu và Đối tác sẽ làm việc 3 bên để trình bày giải pháp và lựa chọn Đối tác phù hợp cho yêu cầu của Sacomreal.
Thời gian: 4 tuần (từ khi bắt đầu triển khai Test) _ 1 tuần (dự trữ).
Bước 5: Phê duyệt giải pháp
Công việc: P.CNTT tiến hành làm tờ trình lên Ban TGĐ sau khi đã lựa chọn được nhà cung cấp có giải pháp hoàn hảo nhất.
Thời gian: 1 tuần (từ khi lựa chọn giải pháp) và 2 ngày giờ (dự trữ).
Bước 6: Thành lập ban dự án
Công việc: Sau khi đã chọn được nhà cung cấp có giải pháp tốt nhất, trong giai đoạn này sẽ tiến hành thành lập Ban dự án.
Thời gian: 2 ngày (từ khi tờ trình NCC được duyệt) và 1 ngày (dự trữ).
Bước 7: Phân tích và thiết kế
BDA làm việc trực tiếp với nhà cung cấp và Sacomreal, BDA lập các tài liệu vềkhảo sát yêu cầu, phân tích, thiết kế của đơn vị yêu cầu.
Bước 8: Duyệt thiết kế
Sau khi đã có bản khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống, theo kế hoạch, Ban dự án sẽ lập tờ trình trình duyệt lên Ban TGĐ.
Bước 9: Xây dựng chương trình
Đây là giai đoạn chính thức xây dựng hệ thống theo yêu cầu của Đơn vị yêu cầu. Ở giai đoạn này, Ban dự án phối hợp cùng Đơn vị thiết kế để triển khai dự án.
Bước 10: Test và sửa lỗi
P.CNTT, Ban Dự án, Đ/V yêu cầu và đơn vị thiết kế có trách nhiệm Test và sửa lỗi toàn bộ chương trình khi có sự cố phát sinh, bảo đảm sau khi kết thúc dự án sẽ chạy tốt.
Bước 11: Cài đặt và hướng dẫn sửa dụng
Công việc: triển khai cài đặt và hướng dẫn đào tạo sử dụng cho nhân viên sử dụng chương trình.
Kết quả: T/L Hướng dẫn cài đặt và T/L Hướng dẫn sử dụng.
Bước 12: Nghiệm thu
Bước 13: Báo cáo và lưu

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com