Friday, June 30, 2017

Mẫu quy trình quản lý chất thải 4O

Quy trình này là vô cùng cần thiết để quản lý các chất thải của doanh nghiệp. Các hồ sơ phát sinh từ quy trình là bằng chứng tốt nhất cho các trách nhiệm đối với môi trường của doanh nghiệp.
Quy trình được thiết kế với 01 lưu đồ và 03 biểu mẫu chi tiết.
Mục đích của quy trình là Thiết lập và mô tả phương pháp quản lý các khía cạnh môi trường đáng kể của nhà máy, đảm bảo sự tuân thủ luật pháp và đạt được mục tiêu môi trường.
Thiết lập và mô tả phương pháp quản lý các khía cạnh môi trường đáng kể của nhà máy, đảm bảo sự tuân thủ luật pháp và đạt được mục tiêu môi trường.

LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

1. Quy trình quản lý chất thải nguy hại
2. Mẫu bảng ghi nhận khối lượng phế liệu và rác thải
3. Mẫu báo cáo xử lý nước thải
4. Mẫu câu hỏi về môi trường dành cho nhà thầu
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG QUY TRÌNH
Phần định nghĩa:

4.1.Chất thải sinh hoạt: là các chất thải phát sinh từ các hoạt động văn phòng, ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt khác.

4.2.Chất thải sản xuất: là các chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất cũa nhà máy .


4.3.Chất thải nguy hại: là chất thải có chứa các chất hoặc hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính nguy hại khác), hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khoẻ con người.

Phần nội dung
Bước 01: Sắp xếp-   Hướng dẫn công nhân viên của bộ phận phân loại, sắp xếp chất thải gọn gàng, thu gom chất thải để vào nơi quy định.
-   Đảm bảo chất thải được thải bỏ theo đúng “Phương pháp Quản lý Chất thải” của nhà máy.
-   To instruct employee to classify, arrange waste in designated location
To ensure disposal of waste follow the “Waste Management Method” of the Company.
Bước 02: giữ gìn và phân loại
-  Giữ cho nơi làm việc của mình trật tự, ngăn nắp vệ sinh
-  Phân loại chất thải:
+ Chất thải sinh hoạt: bỏ vào thùng rác sinh hoạt
+ Chất thải sản xuất: Đánh dấu các thùng chứa rác thải, thùng chứa nước thải, thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt.
-  Không trộn lẫn rác thải vào nước thải, không để lẫn chất thải thông thường và chất thải nguy hại.
Gom chất thải để gọn trên pallet và chuyển ra hành lang/nơi quy định của mỗi xưởng.
-          Keeping the workstation tidy and orderly.
-          Classifying wastes:
+ Domestic waste: put on domestic waste tank
+ Industrial waste: solid wastes, waste water, hazardous wastes must be marked in designated storage area.
-          Not mixing rags with waste water, not put non-hazardous waste together with hazardous waste.
Collecting wastes on pallet and handling wastes to specified location of each section.
Bước 03: Thu gom
-  Thu gom các pallet có chứa rác chở tới Nhà rác sản xuất.
-  Thu gom các thùng chứa nước thải chở tới Nhà xử lý nước thải.
-  Chở các rọ rác và pallet trả lại khu vực quy định của mỗi xưởng.
-          Collecting all the pallets contain wastes to Industrial wastes house.
-          Collecting all waste water tanks to waste water treatment plant.
Transporting the empty pallets and waste water tanks to designated location of each factory.
Bước 04: Xử lý nước thải
-  Xử lý nước thải theo “Hướng dẫn xử lý nước thải” của nhà máy.
Thu gom bùn thải vào các thùng chứa và sắp xếp gọn gang tại khu vực sân phơi bùn để chờ nhà thầu bên ngoài tới vận chuyển, xử lý
-          Operating the WWT system follow the “Waste Water Treatment Instruction”
Collecting sludge after WWT process to put in sludge tank orderly for waiting outside service to dispose
Bước 05: Thu gom rác thải
-   Thu gom rác thải sinh hoạt ở các xưởng tập trung vào khu vực để rác thải sinh hoạt của nhà máy để Công ty dịch vụ vệ sinh môi trường khu công nghiệp Đức Hoà 1 tới thu gom mỗi ngày.
Collecting domestic wastes within the factory and putting these wastes in designated area for the Environmental Services of Duc Hoa Industrial Park transportation and disposal.
Bước 06: Lựa chọn nhà thầu thu gom và xử lý rác thải
-   Lựa chọn nhà thầu thu gom và xử lý rác thải có chức năng và giấy phép của Sở Tài nguyên Môi trường Long An.
-   To select environmental services with authorization certificate to collect and transport the company’s wastes.
Bước 07: Giám sát nhà cung cấp dịch vụ xử lý thu gom rác thải
-   Giám sát các nhà thầu thu gom vận chuyển rác thải sản xuất, phế liệu đảm bảo vệ sinh môi trường trong nhà máy.
To arrange and monitoring outside services to ensure environmental requirements within the factory.
...................

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com