Thursday, June 29, 2017

Mẫu Quy trình quản lý thiết bị BA

Quy trình này là một quy trình tổng hợp về quản lý thiết bị bao gồm kiểm soát danh mục thiết bị, kiểm tra thiết bị, bảo dưỡng thiết bị, bảo trì / sửa chữa thiết bị và kiểm định/ hiệu chuẩn thiết bị. Quy trình cũng đưa ra các check list kiểm tra và bảo trì chi tiết cho các máy, cụm máy.
Để quản lý thiết bị trong một xưởng sản xuất thì đây là quy trình mà bạn cần.

LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Quy trình quản lý thiết bị
2. Biểu mẫu lệnh điều động thiết bị
3. Biểu mẫu biên bản bàn giao thiết bị
4. Danh mục thiết bị
5. Kế hoạch bảo trì hằng năm
6. Kế hoạch bảo trì theo tháng
7. Kế hoạch kiểm tra thiết bị hằng tuần
8. Phiếu kiểm tra thiết bị
9. Kế hoạch và báo cáo bảo trì hằng tuần
10. Phiếu bảo trì
11. Hướng dẫn bảo trì và checklist bảo trì xưởng angiang
12. Checklist bảo trì xưởng turbomix
13. Checklist bảo trì lò hơi, lò đốt
14. Checklist bảo trì phòng và tủ điện
15. Phiếu sửa chữa máy móc thiết bị
16. Mẫu lý lịch thiết bị
17. Phiếu kiểm soát bán, thanh lý thiết bị phụ tùng
18. Danh mục và kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo
19. Phiếu hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị nội bộ
20. Danh mục và kế hoạch kiểm định thiết bị áp lực
TRƯỚC LƯỢC NỘI DUNG
PHẦN I. QUẢN LÝ THIẾT BỊ
Bước 01: Tiếp nhận và phân loại thiết bị
Khi có những máy móc thiết bị mới được mua sắm, điều động sẽ thực hiện theo lệnh điều động thiết bị và biên bản bàn giao tài sản.
Phân 05 cụm thiết bị xưởng tạo hạt, xưởng NPK, xưởng USP, xưởng đóng bao , khu vực công cộng
Bước 02: Lập danh sách và kế hoạch kiểm tra/ bảo trì
Đánh mã số thiết bị, lập danh mục quản lý thiết bị theo từng xưởng.
Lập kế hoạch bảo trì định kỳ hàng năm, hàng thàng, hàng tuần (bảo trì dự phòng )
Lập kế hoạch kiểm tra và kế hoạch bảo trì hàng tuần(bảo trì ngăn ngừa).
Bước 03: Thực hiện kiểm tra và bảo trì
Theo kế hoạch bảo trì đã được lập phòng bảo trì tổ chức thực hiện công tác bảo trì theo các phiếu bảo trì .
Bước 04: Thực hiện sửa chữa
Khi thiết bị hư hỏng các xưởng sản xuất lập phiếu  sửa chữa chuyển về cho Phòng Bảo trì nhà máy để thực hiện sửa chữa.
Bước 05: Lập lý lịch thiết bị là tài sản cố định
Phòng Bảo trì nhà máy lập lý lịch thiết bị có giá trị lớn (xem là tải sản cố định) và cập nhật những hoạt động bảo trì, sửa chữa có thay thế các linh kiện, vật tư, phụ tùng ảnh hưởng đến thiết bị, máy móc.
Bước 06: Quản lý vật tư, phụ tùng
Việc nhập xuất, bảo quản kểm kê vật tư ,phụ tùng ở kho Bảo trì theo qui trình quản lý kho bảo trì 
Bước 07: Bán thanh lý thiết bị
Khi thiết bị không còn khả năng sử dụng, hết khấu hao hoặc vì lý do thu hồi vốn thiết bị có thể thanh lý hoặc bán.
Ban Giám Đốc Phòng Bảo trì, kế toán trưởng lập phiếu kiểm soát bán, thanh lý trang thiết bị dụng cụ thi công theo mẫu MAI-PR-02/F08
Kế toán trưởng và Phòng Bảo trì có trách nhiệm theo dõi thực hiện và cập nhật vào danh mục thiết bị, tài sản của công ty 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com