Wednesday, June 28, 2017

Mẫu quy trình quản lý xây dựng cơ bản SA

1. Mục đích
          a) Nhằm đảm bảo cho công việc quản lý xây dựng cơ bản trong Công ty cổ phần Địa ốc AAAAAA được nhanh chóng, thống nhất, kịp thời, chất lương và hiệu quả.
          b) Tạo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các phòng ban liên quan trong công việc xây dựng mới và sửa chữa trong Công ty, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.
2. Phạm vi áp dụng
         Quy trình áp dụng cho công tác thi công lắp đặt mới và sửa chữa các Chi nhánh, văn phòng giao dịch thuộc aaaaaa.
3. Đố tượng áp dụng
         Quy trình áp dụng cho việc phát triển thương hiệu aaaaaa mở mới các Chi nhánh, văn phòng giao dịch và công tác sửa chữa trong Công ty thuộc Phòng Hành chính quản trị quản lý.
Quy trình gồm 01 lưu đồ và 05 biểu mẫu.
TÓM LƯỢC QUY TRÌNH
Bước 01: Đầu vào
Các đơn vị có yêu cầu công việc xây dựng mới, sửa chữa phải có tờ trình, đề xuất, phiếu sửa chữa nêu rõ nhu cầu cần thiết cho việc xây dựng sửa chữa và thời gian hoàn thành,  được cấp thẩm quyền phê duyệt (có ủy quyền phân cấp, biểu mẫu đính kèm). Nếu xây dựng mới phải có thiết kế do Phòng Marketing thực hiện và có phê duyệt thiết kế
Bước 02: Lập yêu cầu _ Phòng/bộ phận có nhu cầu lập phiếu yêu cầu và trình ký
Bước 03: Phê duyệt
Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ có cấp thẩm quyền phê duyệt, bộ phận XDCB căn cứ theo thiết kế và khảo sát hiện trạng thực tế để có kế hoạch triển khai thực hiện.( thời gian thi công 13 ngày )
Bước 04: Chọn nhà thầu
Gọi ít nhất 03 đơn vị đến khảo sát thực tế và báo giá, bộ phận XDCB xem xét đánh giá năng lực, về giá, thời gian để chọn 01 đơn vị thi công thông qua Tờ trình lên cấp thẩm quyền chọn đơn vị và phương án thi công theo yêu cầu.
Bước 05: Ký hợp đồng và thi công
Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt đối tác, tiến hành lập Hợp đồng thi công, triển khai thực hiện, có tiến độ để theo dõi, phần giám sát gồm : phòng HCQT, đơn vị yêu cầu
Bước 06: Nghiệm thu
Thi công hoàn thành sẽ tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị yêu cầu sử dụng bao gồm : Phòng HCQT, Phòng Marketing, đơn vị nhận sử dụng
Bước 07: Tổng hợp và báo cáo
Tổng hợp hồ sơ chuyển giao Phòng Tài chính kế toán để thanh tóan cho đối tác theo Hợp đồng đã giao kết
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình quản lý xây dựng cơ bản
2. Mẫu phiếu đề xuất
3. Mẫu phiếu đề nghị sửa chữa, xây dựng
4. Mẫu tờ trình ký
5. Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao
6. Mẫu phiếu chuyển

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com