Wednesday, June 21, 2017

Mẫu quy trình quản dự án đầu tư bất động sản SA

Đây là quy trình nhằm giúp cho việc triển khai thực hiện điều hành Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty được thuận lợi, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho các dự án của Công ty. Đây là quy trình áp dụng cho các dự án do doanh nghiệp thực hiện, dựa vào quy trình này và các điều kiện thực tế của từng dự án (quy mô, tính chất…), Ban quản lý dự án công trình xây dựng sẽ lập quy trình cụ thể phù hợp và khả thi nhất cho dự án do mình phụ trách.

Quy trình gồm 1 lưu đồ và 18 biểu mẫu, tuy nhiên vào thời điểm admin nhận quy trình này thì vẫn thiếu 2 biểu mẫu nhé.
Dưới đây là LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ và quy trình quản lý dự án đầu tư
2. Biểu mẫu biên bản bàn giao hồ sơ
3. Biểu mẫu kế hoạch tổng thể và tiến độ
4. Biểu mẫu quyết định khởi công xây dựng
5. Biểu mẫu thông báo ngày khởi công xây dựng
6. Biểu mẫu biên bản nghiệm thu theo hiện trạng công trình
7. Biểu mẫu biên bản bàn giao mặt bằng, tim mốc, ranh giới dự án
8. Biểu mẫu danh mục hồ sơ đầu vào dự án
9. Mẫu kế hoạch quản lý thực hiện hợp đồng của nhà thầu
10. Biểu mẫu báo cáo công việc hàng tuần và tiến độ tuần tiếp theo
11. Biểu mẫu kế hoạch kiểm tra nghiệm thu
12. Biểu mẫu kế hoạch bảo hành bảo trì
13. Biểu mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
14. Biểu mẫu danh mục tài liệu hoàn thành công trình
15. Biểu mẫu giấy chứng nhận chất lượng công trình
16. Biểu mẫu báo cáo tiến độ thi công công trình
17. Danh mục hồ sơ lưu trữ
TRÍCH LƯỢC QUY TRÌNH
B1: - Nhận hồ sơ bàn giao từ Phòng quản lý qui hoạch : Các tài liệu, bản vẽ, cơ sở pháp lý liên quan phục vụ cho việc triển khai thực hiện  quản lý dự án
B2: - Lập kế hoạch triển khai trình tự thực hiện công việc:
      Công tác soạn thảo sổ tay chất lượng quản lý và điều hành dự án để các bên tham gia áp dụng.
Ø  Công tác phối hợp các bên liên quan để kiểm soát hoạt động dự án
Ø  Công tác quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
Ø  Công tác thanh quyết toán, hoàn công, nghiệm thu, bàn giao công trình.
Ø  Công tác bảo hành, bảo trì công trình.
      Công tác quản lý dự án
v  Giai đoạn đấu thầu, chọn nhà thầu thi công.
v  Giai đoạn thi công.
§  Công tác chuẩn bị khởi công
§  Công tác quản lý thi công : sự phối hợp, chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chi phí, thực hiện hợp động, các rủi ro
v   Giai đoạn kết thúc
§  Kiểm tra hồ sơ pháp lý và kiểm tra các điều kiện để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
§  Lập hội đồng nghiệm thu
§  Lập báo cáo hoàn tất.
B3: Xem xét thấy cần hay không, nếu không thì ngưng thực hiện dự án, nếu có thì chỉ đạo Ban quản lý dự án công trình thực hiện.
B4: -Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ sự thầu và tổ chức đấu thầu.
-Đánh giá hồ sơ dự thầu, trình Ban Tồng Giám đốc phê duyệt.
-Thông báo kết quả trúng thầu.
-Thương thảo hợp đồng và trình Ban Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công được chọn.
B5: -  Tham mưu với Ban Tổng Giám đốc ban hành lệnh khởi công
-  Tham mưu cho ban Tổng Giám đốc phê duyệt: tiến độ thi công chi tiết, bản vẽ mặt bằng thi công, biện pháp thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường....  
B6: -  Thông baó với chính quyền địa phương thời điểm khởi công
-  Tiến hành bàn giao tim, mốc, ranh đất, cao độ, công trình cho nhà thầu thi công.
-  Giám sát thi công:
-  Giám sát chất lượng : xây dựng mục tiêu chất lượng, ban hành các quy trình thực hiện dự án trên cơ sở hệ thống quản lý và bảo đảm chất lượng  ( Công tác kỹ thuật thống nhất, kiểm soát nhân lực, thiết bị, vật tư, nghiệm thu từng phần công việc, nghiệm thu bàn giao công trình đưa công trình vào sử dụng, lập hồ sơ hoàn công.)
-  Giám sát tiến độ:
v  Theo dõi, thống kê, cập nhật công việc thực tế trên công trường.
v  Kiểm tra đối chiêu tiến độ thực tế với tiến độ được duyệt
v  Kiểm tra, đánh giá thiết bị nhân công, phương tiện thi công so với biện pháp thi công của nhà thầu.
v  Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về tình hình tiến độ theo định kỳ.
-  Giám sát khối lượng:
v  Theo dõi, thống kê, cập nhật khối lượng so với bản vẽ thiết kế và sổ nhật ký công trường.
v  Kiểm tra đối chiếu khối lượng thực tế với bản vẽ hoàn công từng hạng mục.
v  Xác định nguyên nhân và lập biên bản nếu xảy ra khối lượng phát sinh.
v  Báo cáo định kỳ với Ban Tổng Giám đốc về khối lượng hoàn thành.
-  Giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường:
v  Kiểm tra việc tổ chức thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường.
v  Ban hành các quy định : nội quy công trường, quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường, quy định về biện pháp chế tài đối với các trường hợp vi phạm an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
-  Giám sát việc thực hiện hợp đồng:
v  Dựa vào hợp đồng đã ký kết để kiểm tra sự thực hiện đúng đắn cùa nhà Thầu.
v  Theo dõi thống kê đến các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi công như: thời tiết, cung cấp nhân lực – vật tư – thiết bị - điện nước, thay đổi thiết kế, phát sinh khối lượng.
v  Theo dõi , tổng hợp các vi phạm hợp đồng bên nhà thầu.
Kiểm tra xem xét các khiếu nại của nhà thầu, đề xuất biện pháp giải quyết cho Ban Tổng Giám đốc.
B8: -  Báo cáo tiến độ thi công
-  Báo cáo chất lượng công trình
-  Những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình
Đề xuất biện pháp giải quyết
B9: -  Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực:
v  Kiểm tra xác nhân công tác khảo sát, thiết kê và thi công xây dựng, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn chịu lực công trình trước khi đưa vào sử dụng.
-  Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng:
v  Đánh giá xác nhận công trình hoặc hạng mục, bộ phận công trình xây dựng được thiết kế thi công xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.
B10: -  Hội đồng nghiệm thu, lập kế hoạch kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ tiến độ, chất lượng, khối lượng, hoàn công, nghiệm thu và hồ sơ an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, chống sét, nhật ký chung công trình...

B11: - Lập hồ sơ kỹ thuật, quyết toán, hoàn công công trình để đưa vào sử dụng.
Lập báo cáo hoàn tất công trình, hoàn tất dự án.
B12: Lập kế hoạch, bàn giao tất cả hồ sơ hoàn tất liên quan đến dự án cho Phòng Quản lý Xây dựng bảo lưu.


No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com