Wednesday, June 21, 2017

Mẫu quy trình sửa chữa thiết bị LA

Quy trình được thiết kế cho phòng cơ khí, phòng bảo trì trong 01 công ty sản xuất. Phù hợp với các công ty sản xuất lớn nhỏ các loại. Quy trình gồm 01 lưu đồ và 3 biểu mẫu.
Nếu bạn là một công ty sản xuất chắc chắn bạn sẽ cần nó.
TÓM LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
B1: Yêu cầu sửa chữa thiết bị từ bộ phận sản xuất
B2: Tiếp nhận và xem xét
B3: Lập phương án thực hiện như thay mới, gia công, sửa chữa hoặc thuê ngoài
B4: Phê duyệt của trưởng phòng bảo trì hoặc lãnh đạo

B5: Xuất kho hoặc mua vật tư thiết bị
B6: Tiến hành thực hiện sửa chữa hoặc thuê ngoài
B7: Nghiệm thu bàn giao cho bộ phận sản xuất
B8: Cập nhật lý lịch thiết bị và lưu hồ sơ
LINK DOWMLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình sửa chữa thiết bị
2. Biểu mẫu phiếu báo sự cố và kiểm soát sửa chữa thiết bị
3. Biểu mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị sau sửa chữa
4. Biểu mẫu phiếu thuê gia công sửa chữa ngoài

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com