Saturday, June 17, 2017

Mẫu Quy trình thôi dụng - thôi việc SA

Hoạt động cho thôi việc, thôi việc hoặc thôi dụng là hoạt động diễn ra thường xuyên tại tất cả các tổ chức, nhưng rất hiếm khi chúng ta nghĩ đến quy trình để thực hiện nó. Quá trình thôi dụng diễn ra rất tự nhiên có thể sẽ dẫn đến một số thiếu sót nào đó. Đây là một mẫu quy trình tuy không chi tiết lắm và còn thiếu 1 số nội dung nói chi tiết về bảo hiểm nhưng chắc nó sẽ giúp bạn tham khảo tốt.
Quy trình gồm 1 lưu đồ các bước công việc và 3 biểu mẫu.

LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ quy trình
2. Mẫu đơn xin nghỉ việc
3. Mẫu biên bản thanh lý khi nghỉ việc
4. Mẫu biên bản bàn giao công việc
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG
B1: Nộp đơn xin nghỉ việc
Báo trước ít nhất 03 ngày đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng; 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn; 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời
B2: Xem xét cho ý kiến
Trưởng phòng, ban, Phó TGĐ phụ trách khối tiếp nhận đơn, nhận xét và cho ý kiến (Giải quyết trong vòng 02 ngày sau khi nhận đơn )
B3: Phòng nhân sự tiếp nhận đơn
Phòng Nhân sự tiếp nhận – trao đổi với nhân viên và Trưởng phòng, ban (Giải quyết trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhân đơn từ Trưởng phòng, ban)
B4: Phòng Nhân sự nhận xét – đề xuất và cho ý kiến (Giải quyết trong vòng 01 ngày làm việc)
B5: Phê duyệt
- Phòng Nhân sự trình TGĐ, Tổng giám đốc tiếp nhận, phê duyệt (Giải quyết trong vòng 02 ngày làm việc)
- Phòng Nhân sự tạm ngưng trả lương nếu rơi vào kỳ trả lương hàng tháng;
- P.Nhân sự báo cho các Phòng, Ban có liên quan tạm ngưng giải quyết các chế độ kể từ ngày người lao động nghỉ việc (được phê duyệt trong đơn) (theo mẫu)
B6: Bàn giao thanh lý
- Phòng Nhân sự lập và chuyển phiếu bàn giao về cho các Phòng xác nhận (Giải quyết trong vòng 01 ngày làm việc tại một Phòng, Ban).
B7: Ra quyết định
Phòng Nhân sự ra quyết định cho thôi việc và giải quyết chi trả tiền lương và các chế độ trợ cấptheo quy định cho Người lao động (trong vòng 5 ngày làm việc
B8: Lưu hồ sơ

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com