Monday, June 19, 2017

Mẫu quy trình trả lời báo chí SA

Tặng các bạn quy trình trả lời báo chí nhé, nếu ai cũng phát ngôn khi được phóng viên đặt câu hỏi thì sẽ khó thống nhất và rất dễ gây hậu quả xấu cho công ty nhé.
TRÍCH LƯỢT NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH
B1: Tiếp nhận thông tin từ phóng viên
B2: Xác định thông tin cần trả lời
B3: Duyệt thông tin phóng viên yêu cầu => ko phù hợp stop, phù hợp B4

B4: Cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu từ bộ phận PR
B5: Biên tập lại các thông tin từ các phòng ban cung cấp
B6: Duyệt thông tin đã biên tập
B7: Đại diện công ty phát ngôn trên phương tiện báo chí
Để đảm bảo tính thời sự về những thông tin PV yêu cầu, các phòng ban liên quan cần cung cấp thông tin đúng thời gian trong quy trình.
Bộ phận PR sẽ đề xuất người phát ngôn tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin và tùy thuộc vào lĩnh vực thông tin cung cấp cho báo chí. 
LINK DOWN QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ và quy trình
2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com