Wednesday, June 14, 2017

Mẫu quy trình xác định các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác 4O

Quy trình này phù hợp cho mọi tổ chức muốn xác định và kiểm soát việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu của các chế định khác. Nó thật sự hữu ích để phòng ngừa các rủi ro về chế tài có thể gặp khi tổ chức vô tình/ cố ý không tuân thủ một quy định nào đó. Đặc biệt nó gần như là bắt buột đối với Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2014, hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khoẻ OHSAS18001, hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SA8000 ..v.v.v
Quy trình gồm 1 quy trình và 1 form theo dõi/ liệt kê các yêu cầu của pháp luật.

Trích lượt nội dung quy trình

😂1. Nhận dạng và truy cập yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác
-    Nhận dạng căn cứ váo đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty:
+ Ngành, nghề, sản phẩm, dịch vụ đăng ký kinh doanh
+ Vị trí, địa điểm hoạt động
+ Công nghệ sản xuất
+ Máy móc thiết bị.
-          Liên lạc với cơ quan quản lý môi trường của địa phương để nhận các thong tin hướng dẫn.
-          Liên lạc với các dịch vụ cung cấp thong tin như Trung tâm thong tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt nam, vào website của các cơ quan quản lý môi trường nhà nước để truy cập thong tin
-    Tìm hiểu rõ các thong tin để xác định phần áp dụng cho hệ thống quản lý môi trường Công ty.
-    Đệ trình thong tin về yêu cầu luật pháp và yêu cầu khác cho ĐDLĐ.
-    Thông tin với các bộ phận liên quan về các yêu cầu đã được xác định sau khi ĐDLĐ xem xét hiệu chỉnh
-    identify the legal requirement based on nature of the Company’ businesses:
+ Product, services
+ Geographical location
+ Technology
+ Equipment, machine
-    contact with the authorized environmental management for necessary information
-    Contact with the information center like Technical Information Center, access the websites of state environmental management agencies for necessary legal requirements.
-    submit the information to MR for reviewing,
Communicate to all sections the revised requirement or the new one after MR reviewing.
-    Xem xét thông tin về yêu cầu luật pháp do Trưởng BP ATMT cung cấp.
-    Quyết định phần áp dụng thích hợp cho hệ thống quản lý môi truờng Công ty.
-    Cung cấp các nguồn lực cần thiết để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu đã xác định.
Shall
-    Review list of legal and requirement submit by Chief of HSE Section
-    Decide applicable parts for the company environmental management system.
Provide necessary resource to comply the requirement
😂 2. Theo dõi và cập nhật thay đổi về yêu cầu luật pháp 
-    Thường xuyên thu thập các thông tin về yêu cầu luật pháp lien quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty bằng
-    Tham gia vào các buổi tập huấn, hướng dẫn thực thi các quy định về môi trường do Sở Tài nguyên Môi trường Long An tổ chức.
-    Thông tin kịp thời cho ĐDLĐ bất kỳ thay đổi nào về yêu cầu luật pháp về môi trường.
-    Thông báo cho các phòng ban lien quan về yêu cầu đã cập nhật/ yêu cầu mới về môi trường.
Shall
-    Collect requirements related to the Company’s activities, and products,
-    Attend all training on environmental regulation which hold by Department of Natural Resources and Environment of Long An.
-    Advise to MR any change of legal requirements on environment,
Provide concerning section the updated / new requirement on environment.

Danh sách link mà bạn cần


Nếu font chữ bị bể hãy tải font tại đây 

😇Nếu bạn khó khăn khi tải tài liệu 👉 xem hướng dẫn ở đây
😇Nếu bạn cần mua tài liệu hãy 👉 để lại yêu cầu của bạn tại đây

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com