Friday, June 30, 2017

Mẫu quy trình xác định khía cạnh và tác động môi trường 4O

Quy trình này là yêu cầu bắc buộc cho Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Đây là mẫu khá hoàn thiện và tuyệt vời của công ty sản xuất sơn. Quy trình gồm 01 lưu đồ và 02 biểu mẫu. Doanh nghiệp nào cần áp dụng ISO 14001 thì có thể tham khảo và áp dụng cho mình. Quy trình được viết song ngữ Anh _ Việt.
Mục đích của quy trình là: -          Nhận dạng các khía cạnh môi trường và tác động môi trường của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty mà có thể kiểm soát hoặc ảnh hưởng tới.

Xác định các tác động môi trường đáng kể yêu cầu sự quản lý và sẽ là cơ sở cho việc thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường.
Quy trình cũng bao gồm: Danh sách khía cạnh môi trường và tác động môi trường điển hình
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ VÀ BIỂU MẪU
2. Hồ sơ khía cạnh và tác động môi trường hay phiếu đánh giá mẫu 01mẫu 02

TRÍCH LƯỢC CÁC BƯỚC CỦA QUY TRÌNH
Bước 01: Tiến hành xác định các khía cạnh và tác động môi trường
- Liệt kê các hoạt động của phòng/bộ phận bằng cách xem xét đầu vào và đầu ra của mỗi quá trình mà công ty có thể kiểm soát và ảnh hưởng.
List the activities by considering input and output of process  which company have influence and control.
-   Đối với mỗi hoạt động, quá trình xác định điều kiện bình thường, bất thưởng, khẩn cấp.
For each activity, product, identify normal, abnormal, and emergency condition.
-   Sau đó xác định tất cả các khía cạnh liên quan tới các hoạt động, quá trình đó trong điều kiện bình thường, bất thường và khẩn cấp.
Then identify all aspects related to these activities, products or service in normal, abnormal and emergency condition
-   Sự xác định khía cạnh môi trường dựa vào việc xem xét các yếu tố sau:
The process to identify the environmental aspects should consider the following factors, where appropriate
+  Sự phát tán vào không khí / Air emission
+  Sự phát thải vào nước/ Release to water
+  Sự thải vào đất / Contamination of land
+  Sử dụng nguyên liệu thô & tài nguyên/ Use raw material and natural resources
+  Sử dụng năng lượng/ Use energy
+  Vấn đề môi trường cho cộng đồng, địa phương./ Public, local environmental problems
-   Sau đó xác định tất cả các tác động nảy sinh từ các khía cạnh môi trường trong điều kiện bình thường, bất thường và khẩn cấp.
Then, identify all impacts related to aspects in normal, abnormal and emergency condition.
Bước 02: Xác định tác động môi trường đáng kể
-   Mỗi khía cạnh môi trường sẽ được đánh giá bằng cách cho điểm dựa trên các tiêu chí sau:
For each identified aspects shall be evaluated by giving appropriate point based on criteria below:
-   Tần suất xảy ra (F):
Frequency (F)
-   Tính nguy hại cho môi trường (R):
Risk (R)
-   Phạm vi ảnh hưởng (P):
Popularity (P)
            Điểm tác động = F x R x P
            Point of Impact = F x R x P
-  Đánh giá/ Evaluation:
+ Điểm tác động = 0 – 15 : Xếp loại A
   Point of Impact = 0-15 : Grade A
+ Điểm tác động = 16 – 22: Xếp loại B
   Point of Impact = 16-22 : Grade B
+ Điểm tác động = 23 – 80 : Xếp loại C
   Point of Impact = 23-80 : Grade C
Bước 03: Ghi hồ sơ và cập nhật khía cạnh môi trường
Thông báo cho Trưởng BP ATMT bất cứ sự thay đổi nào mà phát sinh ra khía cạnh môi trường mới và ghi vào hồ sơ khía cạnh môi trường và tác động môi trường để đảm bảo sự cập nhật một cách liên tục.
Inform Chief of HSE Section any changes in activities, products or services and record environmental aspects and impacts and register the new significant impact to ensure continuous updating.
Ghi chép, kiểm soát và cập nhật khía cạnh môi trường và đánh giá tác động môi trường tương ứng sau đó ghi lại trong số quản lý tác động môi trường đáng kể của toàn nhà máy.
Document, control and update the aspect and impact evaluation and record the Register Of Environmental Significant Impact of whole plant.
Bước 04: Sổ khía cạnh môi trường đáng kể
Tất cả các khía cạnh môi trường xếp loại C sẽ được ghi chép vào sổ quản lý khía cạnh môi trường đáng kể. Với các khía cạnh môi trường này phải đưa ra hành động kiểm soát thích hợp.
All aspects with grade of impact point is C shall be transferred to Register of significant aspects. Appropriate controlling action shall be indicated for these significant aspects.
Quá trình phân tích khía cạnh và tác động môi trường là một quá trình liên tục. Quá trình này sẽ được thực hiện tại các bộ phận/ phòng ban có các thay đổi như:
The process of aspect and impact analysis is a continuous process. This process shall be carried out at the relevant section or function whenever there is:
+ Dự án về xây mới, cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng
New project on construction building, expand or renovate an existing establishment
+ Thay đổi quá trình sản xuất
Change in manufacturing processes
+ Thay đổi máy móc, thiết bị
Change in equipment, machine
+ Thay đổi các yêu cầu về luật pháp
Change in legal requirements
+ Khiếu nại từ khách hàng, cộng đồng địa phương hoặc từ người lao động.
Complaint from customers, public, local authority or employees
-  Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường sẽ phản ánh sự cải tiến liên tục các tác động môi trường.
Environmental management objective and target shall reflect continual improvement in environment impacts.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com