Tuesday, June 20, 2017

Mẫu quy trình xử lý sự cố SA

Đây là mẫu quy trình xử lý sự cố dạng ngắn gọn để tương thích với việc xử lý các vấn đề không phù hợp. Nó không được thiết kế chi tiếc như quy trình xử lý sự cố của các sự cố liên quan đến môi trường hoặc an toàn lao động. Các quy trình xử lý sự cố chi tiếc khác sẽ được mình chia sẻ trong bài viết khác hoặc khi được các bạn yêu cầu bằng cmt.
Tóm lại, đây là 1 quy trình ngắn ngọn nhất để giải quyết các sự không phù hợp với tiêu chuẩn iso 9001, với quy định của pháp luật hoặc của công ty. Sản phẩm không phù hợp cũng là 01 dạng của sự cố.

Quy trình gồm 1 lưu đồ và 2 biểu mẫu.
LINK DOWNLOAD LƯU ĐỒ QUY TRÌNH VÀ BIỂU MẪU
1. Lưu đồ, quy trình xử lý sự cố
2. Mẫu báo cáo sự cố
3. Thống kê báo cáo sự cố
TÓM LƯỢC QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ
Phần định nghĩa: Sự cố là hành động hoặc không hành động không phù hợp với quy trình, quy chế, quy định, tiêu chuẩn mà SaAAAđã công bố hoặc có sự khiếu nại, than phiền từ phía khách hàng.
Phần lưu đồ:
B1: Phát hiện sự cố. Phát hiện vấn đề, Sự cố như  sản phẩm, vật tư, khiếu nại, thiết kế, nghiệm thu …
B2: Đề xuất biện pháp xử lý
Đề xuất phương pháp xử lý, người/tổ thực hiện, thời gian thực hiện
-Kỹ thuật/Ban thiết kế/ Trưởng phòng xem xét và cho ý kiến về đề xuất liên quan
B3: Xem xét, phê duyệt biện pháp xử lý
Giám đốc phê duyệt trong trường hợp xảy ra sự không phù hợp lớn gây thiệt hại, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty….
B4: Triển khai thực hiện biện pháp giải quyết sự cố
- Chuẩn bị nguồn lực 
- Lập kế hoạch & xử lý theo biện pháp đã đưa ra.
B5: Kiểm tra hành động xử lý sự cố
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả xử lý 
- Kết luận hoàn tất xử lý
B6: Thống kê phân tích các sự cố
B7: Báo cáo và đóng

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com