Wednesday, June 28, 2017

Mẫu quy trình xuất hàng cho xe và cho ghe tàu BA

Quy trình này gồm 02 lưu đồ, 1 lưu đồ áp dụng cho việc xuất hàng cho xe tải, 01 lưu đồ xuất hàng cho ghe tàu và cho xuất khẩu. Quy trình có 04 biểu mẫu đính kèm, khá chi tiết cho hoạt động xuất hàng nội và ngoại.
TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG XUẤT HÀNG CHO TÀU GHE
Bước 01: Khách hàng đặt hàng
Bước 02: In lệnh xuất kho 3 liên có chữ khí và giao cho khách hàng là chủ tàu, ghe

Bước 03: Khách hàng (chủ ghe, tàu) giao cho bộ phận giao nhận. Giao nhận lập Giấy Báo Xuất hàng
gửi qua cảng.
Bước 04: Caûng cho xe vaøo nhaän haøng (khoâng caân) . Giao nhaän baùo thuû kho vaø QC kieåm tra haøng .
Bước 05: Kiểm soát: 
- Bộ phận  kiểm tra chất lượng kiểm tra theo quy trình của QC :
-  Đạt lập phiếu kiểm tra, báo giao nhận xuất   
-  Không đạt trở lại quy trình khắc phục của QC
Bước 06: Giao nhận chất hàng lên xe (có palettes) đúng số lượng, chủng loại.QC  kiểm tra ghi nhận .
Bước 07: Giao nhận lập phiếu xuất kho 3 liên 
.Giao nhận và tài xế xe Cảng ký PXK. 
Kho vận lưu liên trắng trong cùi phiếu, giao 2 liên PXK hồng và xanh cho tài xế.
Bước 08: Traïm caân caân xe coù taûi.
Xe qua Caûng xuaát haøng Xuoáng taøu ghe .
Xe trôû laïi Baconco caân khoâng taûi
Bước 09: Ghe – tàu nhận xong hàng 
Chuû ghe, taøu  trình  “General Loading Report” cuûa Caûng cho giao nhaän Baconco.
Hai beân  cuøng kyù LXK (xaùc nhaän nhaän ñuû haøng)
Giao nhaän aaaaaa giöõ moät lieân xanh, giao laïi 2 lieân traéng vaø hoàng vaø baûng toång keát haøng xuaát cho chuû ghe, taøu laøm hoùa ñôn taïi phoøng baùn haøng
LINK DOWNLOAD QUY TRÌNH TRÌNH VÀ BIỂU MẪU 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com