Saturday, July 29, 2017

Quy chế sử dụng và quản lý hệ thống máy tính AL

QUY CHẾ SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG MÁY TÍNH
1.      MỤC ĐÍCH :
            Hướng dẫn kiểm soát dữ liệu trên máy vi tính để phục vụ cho quá trình soạn thảo, sửa đổi , lưu trữ , truy cập và xử lý dữ liệu trên máy vi tính được dễ dàng , đồng thời hạn chế việc thất thoát tài liệu và xử lý sai dữ liệu .
2.      PHẠM VI ÁP DỤNG :
-         Đối tượng áp dụng          : tất cả các máy vi tính đang sử dụng trong Công ty .
-         Trách nhiệm áp dụng     : Các bộ máy vi tính được Chuyên Viên Kỹ Thuật đánh ký hiệu và
  Phụ trách Đơn vị / Bộ phận giao trách nhiệm bảo quản cụ thể từng
  máy cho nhân viên đủ năng lực thực thi .

Quy trình kiểm soát máy móc thiết bị AT

1.MỤC ĐÍCH .
Quy trình này qui định cách thức kiểm soát máy móc thiết bị với mục đích bảo đảm máy móc thiết bị đang sử dụng luôn ở trong trạng thái hoạt động tốt , đáp ứng các yêu cầu của sản xuất.
Quản lý máy móc thiết bị nhằm mục đích bảo đảm quá trình sản xuất an toàn, có năng suất chất lượng cao.
2. PHẠM VI .
-Quy trình này áp dụng tại XNN, các BPLQ đến MMTB
- Ap dụng đối với các loại máy móc thiết bị có trong danh sách thiết bị sản xuất.
   (XNN-QT-7.5.1-1/BM01)
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO .
- ISO 9001 : 2000 (E).
- Quy trình kiểm soát thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm (XNN-QT-7.6).

Quy trình kiểm soát hồ sơ AT

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này qui định cách thức nhận dạng , thu thập, lập thư mục, truy cập lập file, lưu trữ, bảo quản và hủy bỏ các hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống chất lượng.


2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng với tất cả các hồ sơ chất lượng trong Hệ thống chất lượng của Văn phòng Công ty và Xí Nghiệp Nhựa THOTH PLASTIC.
Ap dụng cho tất cả các phòng ban, bộ phận thuộc hệ thống chất lượng tại Văn phòng Công ty và Xí Nghiệp Nhựa THOTH PLASTIC.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kế hoạch kiểm soát chất lượng sản xuất túi xốp AT

Stt
No
Lưu đồ
Flowchat

Tên c.việc
Activities
Trách nhiệm
Responsibility
Thiết bị ktks
Equipments
Thông số
Parameter / criteria 
Chuẩn chấp nhận.
Acceptance criteria
Tần suất.
Kiểm soát
Frequency
Tiêu chuẩn tay nghề.

Tài liệu, phương pháp
Documents, method.
Hồ sơ
Records

1


- Nhận LSX

“ HDCV KIỂM TRA HẠT NHỰA” – XNN-HD-7.4-3
“ HDCV KIỂM TRA VẬT TƯ” – XNN-HD-7.4-1


2- Nhận nguyên  vật liệu
-          CN Tổ trộn
-          Thủ kho
-          KCS
Cân
-Chủng loại
-Trọng lượng
-Vận tốc,
-Thời gian,
-Tỷ lệ pha 
 trộn
- Bao keo còn nguyên không rách.
- Hạt tái sinh còn nguyên bao, kích thước tương đối đồng nhất.
1 lần /mẻ
CN Bậc 1

Friday, July 28, 2017

Quy trình khắc phục phòng ngừa AL

  1. Mục đích :
Quy định cách thức tiến hành hoạt động khắc phục phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân sự không phù hợp đã xảy ra hay tiềm ẩn để :
    • Xử lý một cách có hiệu quả ý kiến của Khách hàng và các báo cáo về sự không phù hợp của sản phẩm. 
  1. Phạm vi áp dụng :
2.1 Đối tượng áp dụng : bao gồm các vấn đề liên quan đến sản phẩm, khách hàng, các Quy trình, các Quá trình của Hệ thống.
2.2 Trách nhiệm áp dụng : Tất cả các Đơn vị trực thuộc Công ty THOTH.

  1. Tài liệu tham khảo :
·         Tiêu chuẩn Iso 9001:2000.
·         Quy trình giải quyết khiếu khiếu nại THOTH-QT-8.2.1.
·         Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp  THOTH-QT-8.3.

Quy trình họp xem xét của lãnh đạo AL

1/ Mục đích:
1.      TGĐ định kỳ xem xét việc lãnh đạo, nhằm đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và có hiệu lực, tiếp tục thỏa mãn khách hàng và yêu cầu của Công ty.
-         Đánh giá các cơ hội để cải tiến nhu cầu thay đổi trong Hệ thống quản lý chất lượng kể cả Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng.
-         Duy trì hồ sơ xem xét  và lưu trữ theo quy trình THOTH-QT-4.2.4.
2/ Phạm vi áp dụng:
2.1./ Đối tượng áp dụng: TGĐ, các Phòng ban ở Công ty, Xí nghiệp nhựa, BPLQ.

2.2/ Trách nhiệm áp dụng:

Mẫu bảng mô tả đại diện lãnh đạo QMR TA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – JOB DESCRIPTION
Note: mô tả công việc này được viết song ngữ, tuy nhiên phần tiếng anh chưa dịch hoàn thiện.
Vị trí–Job title:
Đại diện lãnh đạo về chất lượng
Quality Management Representative
Title ID
Phòng ban Department/Section
Plant

Quan hệ báo cáo - Reporting Relationship

Tuesday, July 25, 2017

Quy trình hoạt động của kho hàng AL

1.      MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

Quy định các vấn đề liên quan đến Kho hàng.

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Kho hàng–

Nhân sự thuộc Kho hàng và mối quan hệ với các bộ phận liện quan.

Quy định trình tự vận hành của Kho hàng.

Quy định công tác Hạch toán kế toán đối với Kho hàng.

2.      PHẠM VI ÁP DỤNG :
-         Bộ phận áp dụng : Nhân sự thuộc Kho hàng và các bộ phận có liên quan.
-         Trách nhiệm áp dụng : Kho hàng , Phòng Tài Vụ , Phòng Kế Toán và Các Bộ phận có liên quan.

3.TÀI LIỆU THAM KHẢO :
-         Tiêu chuẩn ISO 9001-2000.
-         Hướng dẫn nhận dạng xếp dỡ và lưu kho. (XNN-HD-7.5.5)

Quy trình giải quyết khiếu nại khách hàng AL

1/ Mục đích :
            Quy định cách thức xử lý khiếu nại của KH có hiệu quả nhằm thoả mãn yêu cầu hợp lý của KH, tìm ra nguyên nhân, biện pháp khắc phục phòng ngừa để tránh lặp lại sự không phù hợp.
2/ Phạm vi áp dụng :
            2.1/ Đối tượng áp dụng : Ý kiến của KH sử dụng sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp.
            2.2/ Trách nhiệm áp dụng : BGĐ, các BPLQ, XNN.
3. Tài liệu tham khảo :
·         Sổ tay chất lượng của Công ty THOTH : THOTH-STCL.
·         Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000(E).
·         Quy trình hành động khắc phục THOTH-QT-8.5.2
·         Quy trình hành động phòng ngừa THOTH-QT-8.5.3
4/ Định nghĩa :
BGĐ : Ban Giám đốc / ĐDLĐCL : Đại diện lãnh đạo chất lượng /  TVKT : Tư vấn kỹ thuật / KH : Khách hàng
GĐXN : Giám đốc Xí nghiệp / PKD : Phòng kinh doanh  / XNN : Xí Nghiệp nhựa  /  NB : Nội bộ

Quy trình đào tạo công ty AL

1/ Mục đích :
Quy trình này quy định :
-         Cách tổ chức và thực hiện đào tạo căn cứ trên các nhu cầu cung cấp nguồn lực đào tạo.
-         Đưa ra cách thức kiểm soát quá trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho CB-CNV trong toàn hệ thống chất lượng.
2/ Phạm vi áp dụng :
2.1/ Đối tượng áp dụng : các khoá đào tạo nội bộ và bên ngoài.
2.2/ Trách nhiệm áp dụng : Ban Giám đốc, PHC và Bộ  phận liên quan.
3/ Tài liệu tham khảo :
Sổ tay chất lượng của Công ty THOTH : THOTH-STCL.
Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (E)

Monday, July 24, 2017

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ AL

1/ Mục đích :
      Quy trình này quy định cách thức tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ đảm bảo  HTQLCL được xây dựng và duy trì một cách có hiệu quả và phù hợp CSCL – MTCL của Công ty.
Tổ chức phải tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ theo kế hoạch để xác định xem Hệ thống quản lý chất lượng có :
-          Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
-          Được áp dụng và duy trì một cách có hiệu quả.       
2/ Phạm vi áp dụng :
             2.1/ Đối tượng áp dụng :
-         Hệ thống đảm bảo chất lượng đang được xây dựng, áp dụng và duy trì tại Xí Nghiệp Nhựa THOTH PLASTIC và các bộ phận liên quan tại Công Ty THOTH.
-         Ap dụng đối với các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ tại Công ty.

Quy trình đánh giá nhà cung ứng và mua hàng AL

1.MỤC ĐÍCH: Quy định việc mua hàng phải có kế hoạch và được phê chuẩn đúng đắn, đảm bảo sản phẩm, hàng hoá hoặc dịch vụ mua vào đạt chất lượng và đúng mục đích sử dụng.
Đồng thời quy định cách thức cung ứng nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ và các loại vật liệu phụ khác phục vụ cho sản xuất, đảm bảo kịp thời và phù hợp với yêu cầu sản xuất.
2.PHẠM VI .
*Phạm vi áp dụng : Phòng kinh doanh / Các Đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty và các Bộ phận liên quan.

Quy trình đánh giá chất lượng lao động AL

1.            Mục đích: Quy định những bước tiến hành đánh giá CLLĐ và những tiêu chuẩn chất lượng lao động nhằm đảm bảo.
-         Mức độ chất lượng hoàn tất nhiệm vụ được giao trong 1 giai đoạn nhất định.
-         Sự tuân thủ kỷ luật lao động và nội quy của Công ty đối với nhân viên.
-         Để Công ty kiểm soát được hiệu quả của quá trình hoạt động, nhằm có thể tiếp tục duy trì hoặc có biện pháp khắc phục phòng ngừa.

2.            Phạm vi áp dụng:
2.1. Đối tượng áp dụng: Ap dụng xếp loại ABC theo định kỳ hàng tháng và hàng năm cho tất cả Cán bộ - CNV đang công tác trong Công ty
2.2. Trách nhiệm áp dụng: PHC, phụ trách cơ sở và các BPLQ.

Friday, July 21, 2017

Mẫu quy trình bán hàng nội địa công ty AL

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
Nhằm xây dựng một quy trình thống nhất, hướng dẫn cách thức thu thập, ghi nhận yêu cầu của khách hàng và xem xét đơn đặt hàng để đi đến quyết định nhận hay không nhận ; và thực hiện đơn đặt hàng một cách chính xác hiệu quả .
Đãm bảo công ty có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng và những yêu cầu của sản phẩm, pháp luật, mục đích sử dụng của sản phẩm. Luôn đáp ứng các nhu cầu thỏa mãn khách hàng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG :
- Đối tượng áp dụng : Các hoạt động Kinh doanh bán hàng nội địa
- Trách nhiệm áp dụng : Phòng Kinh doanh, BPLQ

Quy chế quản trị thông tin công ty AL

I.                   MỤC ĐÍCH:

Xây dựng Quy Chế quản trị thông tin nhằm bảo đảm hỗ trợ hữu hiệu cho hoạt động vận hành của Doanh nghiệp thực hiện các chính sách mục tiêu đã được  hoạch định. Tổng Giám đốc yêu cầu mọi thành viên trực thuộc thực hiện Quy Chế này một cách ngiêm túc vì sự phát triển Công Ty.
II.               TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN:
Hệ thống thông tin quản trị vận doanh của Công ty được phân làm 3 cấp:
1.      Cấp thừa hành trực tiếp (cấp 3) :
      Bao gồm các công nhân viên chức trực tiếp và các tổ công tác nghiệp vụ, kỹ thuật hoặc các tổ công tác sản xuất kinh doanh trong hệ thống Công ty có nhiệm vụ phải lập thông tin báo cáo và nhận chỉ thị hàng ngày về công việc làm của mình đối với cấp trên trực tiếp.

Tiêu chuẩn nhân sự hạng và bậc công ty AL

A.    HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
Nhân lực của Công ty được phân làm các hạng bậc làm việc trong một hệ thống tổ chức, tạo thành bộ máy vận doanh của Công ty. Mỗi hạng lại được phân thành nhiều bậc để xác định sự khác biệt về trình độ và chất lượng của lực lượng lao động.

-          Hạng I            : Chuyên viên cao cấp.

-          Hạng II           : Chuyên viên chính, bao gồm:
+ II.1   : Chuyên viên chính.
+ II.2   : Kỹ sư trưởng.

Quy chế tổ chức xí nghiệp nhựa xuất khẩu công ty AL

1. MỤC ĐÍCH

Quy chế tổ chức Xí nghiệp nhằm gíup mọi người biết được hệ thống tổ chức quản lý của Xí nghiệp Nhựa, hiểu rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo  CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM của Xí nghiệp luôn luôn đáp ứng nhu cầu Khách hàng mong muốn.
2. PHẠM VI VÀ TRÁCH NHIỆM ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng với tất cả các thành viên trong Hệ thống chất lượng của Xí Nghiệp Nhựa Xuất Khẩu THOTH.
Ap dụng cho tất cả các bộ phận thuộc hệ thống chất lượng tại Xí Nghiệp Nhựa Xuất Khẩu THOTH.

Mô tả công việc chức danh thủ quỹ công ty AL

1.      MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Quy định trách nhiệm - chức danh - quyền hạn : Thủ Quỹ

2.      PHẠM VI ÁP DỤNG : Đối tượng áp dụng : Thủ Quỹ
3.      TÀI LIỆU THAM KHẢO :  Sổ tay chất lượng , Tiêu chuẩn ISO 9001 ( 2000 )
4.      ĐỊNH NGHĨA :
-         BGĐ         : Ban giám đốc /  KTTXN    : Kế toán trưởng XN
-         GĐXN     : Giám đốc XN -         PTCS       :  Phụ trách cơ sở
-         TPKT        : Trưởng Phòng Kế Toán -         TPTV       : Trưởng Phòng Tài Vụ
-         KTCS        :  Kế Toán Cơ Sở

CHỨC DANH  NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

v Trách nhiệm :
I/ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT :
A) Nghiệp vụ Thu – Chi Tiền Mặt :
1.      Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong QTM và có chứng từ

Quy chế tổ chức khối văn phòng công ty cổ phần AL

1.      Mục đích:
-         Để toàn bộ nhân sự của Văn phòng Công ty biết rõ yêu cầu và trách nhiệm đối với phần hành công việc của mình.
-         Phân định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ giữa các thành viên của Văn phòng.
-         Đồng thời thông qua quy chế này, mỗi nhân viên có thể tự kiểm soát được công việc của mình và báo cáo tình hình cho CVP.
2.      Phạm vi áp dụng:
-         Bộ phận áp dụng                  : Văn phòng Công ty.
-         Trách nhiệm áp dụng           : Nhân sự Văn phòng Công ty.
3.      Tài liệu tham khảo:
-         Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000.
-         Quy chế tổ chức Công Ty Cổ Phần Thuvienthoth: THOTH-QT-5.5.1
4.      Định nghĩa:
-         Văn phòng Cty          : Văn phòng Công ty
-         CVP                            : Chánh văn phòng
-         BGĐ                         : Ban Giám Đốc

Quy chế tổ chức tổ kiểm toán nội bộ AL

1.      MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

·        Quy định các vấn đề liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ.
·        Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Tổ Kiểm toán nội bộ.
·        Quy định trình tự kiểm toán.

2.      PHẠM VI ÁP DỤNG :
- Bộ phận áp dụng         : Tổ Kiểm toán nội bộ và các bộ phận liên quan.
- Trách nhiệm áp dụng : Nhân sự thuộc Tổ Kiểm toán và thuộc các Bộ phận có liên quan.

3.TÀI LIỆU THAM KHẢO :
-         Sổ tay chất lượng.

Mô tả công việc thủ quỹ các đơn vị cơ sở trực thuộc AL

1.      MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Quy định trách nhiệm - chức danh - quyền hạn : Thủ Quỹ

2.      PHẠM VI ÁP DỤNG : Đối tượng áp dụng : Thủ Quỹ
3.      TÀI LIỆU THAM KHẢO :  Sổ tay chất lượng ,  Tiêu chuẩn ISO 9001 ( 2000 )
4.      ĐỊNH NGHĨA :
   QTM        : Quỹ tiền mặt _ BGĐ         : Ban giám đốc  _ KTTXN     : Kế toán trưởng XN
-          GĐXN     : Giám đốc XN  _   PTCS       :  Phụ trách cơ sở  _ KTT         :  Kế Toán trưởng
-          TPKT        : Trưởng Phòng Kế Toán  _ TPTV       : Trưởng Phòng Tài Vụ _  KTCS        :  Kế Toán Cơ Sở

CHỨC DANH  NHÂN VIÊN THỦ QUỸ