Thursday, July 20, 2017

Biểu mẫu kế hoạch thực hiện 1 mục tiêu của công ty AL

1.MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG : ...................................................................... Ghi nội dung mục tiêu..............
2.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN    : .............................Liệt kê các bước để hoàn thành mục tiêu

STT
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
TRÁCH NHIỆM
THỰC HIỆN
TRÁCH NHIỆM HỖ TRỢ
NGUỒN LỰC
BIỆN PHÁP
ĐO LƯỜNG
TIẾN ĐỘ THÁNG
GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
      Ghi chú :     o Lập kế hoạch 
                          o Thực hiện        

    NGƯỜI PHÊ DUYỆT                                                                            NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com