Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn công việc tổ thổi in AL

1/ Mục đích :
Quy định cách thức thổi màng, nhằm đảm bảo BTP sau khi thổi đạt chất lượng đúng quy cách, trọng lượng, độ dày để chuyển qua khâu cắt. Đảm bảo quá trình thổi –in của các máy hoạt động tốt  .
2/ Phạm vi áp dụng :
2.1/ Đối tượng áp dụng: CN Tổ thổi, KCS
2.2/ Trách nhiệm áp dụng: Ban Giám đốc, HCQT, Đại diện lãnh đạo chất lượng, QĐPX, TVKT, BPNV.
3/ Tài liệu tham khảo :
- Sổ tay chất lượng : ALTA – QM .
- Tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 (E) .
- Hướng dẫn công việc “Trình bày tài liệu chất lượng”

HCQT-WI -4.2.3
4/ Định nghĩa :
4.1/ Các chữ viết tắt :
- QĐPX : Quản đốc phân xưởng
- CN : Công nhân
- KCS
- BPKH : Bộ phận kế hoạch
- NVL : nguyên vật liệu
- LSX : Lệnh sản xuất
5/ Nội dung hướng dẫn
5.1.1 Tổ trưởng Tổ thổi, Tổ trưởng Tổ trộn cùng KCS giao nhận các phi hạt trộn cho các máy theo đúng trọng lượng, đúng máy thổi.
5.2.2 CN Tổ thổi –in theo đúng các hướng dẫn sử dụng treo tại mỗi máy vận hành máy.
Phần khởi động máy lưu ý kiểm tra các thiết bị sau :
- Cân chỉnh nhiệt độ,
- Cân chỉnh cây ti và đầu lò có đúng không?
- Kiểm tra gió, dàn kéo màng, trục in, máng mực, corona (xử lý bề mặt).
5.2.3 Sau khi thổi xem màng có đạt chất lượng
-         Nếu đạt thì tiếp tục thổi màng.
-         Nếu không đạt báo QĐPX, KCS niêm phong, dán nhãn “Phiếu xử lý  sản phẩm không đạt” lên thùng phi đựng hạt trộn, cân trả về khâu trộn.
-         QĐPX sẽ thay đổi lại công thức trộn chuyển khâu trộn, trộn lại.

Ngày : ……../……../200….
P/O : ………………
Ca : …………..  Bộ phận : ………………………….


Sản phẩm không đạt :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trọng lượng :  ……………………… Đơn vị : ……………Loại hàng có in :     Có     Không     Nguyên nhân :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kết quả xử lý :

QĐPX
KCS
Tổ trưởng
Công nhân
5.2.4 Sau khi máy ổn định Tổ trưởng tổ thổi phân công tổ viên đứng máy.
5.2.5 Đối với mỗi cuộn BTP lấy mẫu ở đoạn giữa và cuối mỗi cuộn kiểm tra bằng cách :
+ Cân bằng cân điện tử để kiểm tra trong lượng đúng với quy định của LSX không?
+Vỗ túi xem có bung hay không ?
Nếu đạt vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật của máy.
Nếu kiểm tra thấy không phù hợp chỉnh các thông số của máy độ dày, quy cách, phù hợp với mẫu túi dán ở máy.
5.2.6 Xuống cuộn cân, lấy mẫuthử,  điền đầy đủ các chi tiết lên “phiếu kiểm tra” dán lên cuộn. CN trực tiếp đứng máy ký và ghi rõ họ tên lên phiếu.


PHIẾU KIỂM TRA
                                     CUỘN SỐ : ……………….
Ca : ……………  Ngày ……………..  Máy : …………………
P/O : ………………………………………………………………………….
Mặt hàng : ……………………………………………………………..
CNSX : …………………………………………………………………….
Trọng lượng túi : ………………………………………………….
TL cuộn không lõi : ……………………………………………
Xử lý bề mặt : Có          Không
Chất lượng :
Đạt          Không đạt         Chờ xử lý
KCSCNSX
5.2.7 Chuyển BTP vào nơi quy định.
5.2.8 Trong quá trình thổi in lưu ý các trường hợp :
1)     Màng bị đứt nửa chừng, CN đứng máy và CN khác trong tổ (02 người) phải kéo máy lại.
2)     Nếu sản phẩm thiếu chiều ngang CN đứng máy phải bơm hơi.
3)     Trước khi in cân chỉnh cây xếp hông hai bên tại dàn kéo.
4)     Mực : kiểm tra đúng mẫu treo tại máy, nếu không đúng màu mực báo QĐPX, KCS, Tổ trưởng, Kỹ thuật để thay đổi cho phù hợp.
5)     Lúc màng bị gió lồng bên trong phải xả gió màng bằng cách rọc màng để xì hơi và làm dấu bằng miếng nhựa có sẵn tại máy do Tổ trưởng phân phối.
6)     Nếu màng bị đứt, nối màng và tiếp tục chạy ở cuộn bị đứt (không xuống cuộn dở dang).
7)     Nếu mực bị lem cũng phải lót giấy nhựa để làm dấu, sau đó cân chỉnh mực lại cho phù hợp. Nếu cân chỉnh mực không được báo Tổ trưởng, QĐPX, CGKT xử lý kịp thời.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com