Thursday, July 20, 2017

I.            MỤC ĐÍCH:
Hướng đẫn này mô tả cách thức kiểm tra nguyên liệu sau khi trộn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng.
II.          PHẠM VI ÁP DỤNG:
-    Phạm vi: Hướng dẫn này áp dụng đối với các Tổ sản xuất, Trưởng ca và KCS.
-          Đối tượng áp dụng: bán thành phẩm khâu trộn  (hạt trộn).
III.      TÀI LIỆU KHAM KHẢO:
-    Tiêu chuẩn ISO 9001-2000.
-          Kiểm soát quá trình sản xuất: XNN-QT-7.1.
IV     ĐỊNH NGHĨA: những chữ viết tắt
-    KCS: nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm
-    BTP: bán thành phẩm
-          CN: Công nhân

V      MÔ TẢ:
5.1 Trách nhiệm kiểm tra: Trưởng ca, KCS và CN khâu trộn
   (Tiêu chuẩn: từ bậc 2® bậc 4, có kinh nghiệm 2 năm trở lên).
5.2 Thiết bị kiểm tra: cân đồng hồ loại 60 kg, Độ chính xác: 60 kg   + 200 gram.
5.3 Thông số kiểm tra: thời gian trộn, khối lượng thành phần nguyên liệu theo tỷ lệ của công thức trộn.
5.4 Chuẩn chấp nhận:
-    Về khối lượng: tỷ lệ, khối lượng thành phẩm nguyên liệu đúng tỷ lệ của công thức theo “Phiếu đề xuất nhận nguyên liệu trộn” (XNN-QT –7.5.2/BM01).
-    Về thời gian trộn: 60 phút/ 1 mẻ trộn.
5.5 Tần suất kiểm tra: 01 mẻ/ 01lần
5.6 Phương pháp lấy mẫu: không quy định.
5.7 Hồ sơ kiểm tra: căn cứ vào các biểu mẫu đính kèm
IV.     BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM
-     Phiếu đề xuất nhận nguyên vật liệu trộn: XNN-QT –7.1/ BM04.
-          Bảng theo đõi khâu trộn: XNN-QT –7.1/ BM02.
-           
PHIẾU TRỘN
PĐX:           Ngày trộn:                   /          /  200
P/O:
Loại hàng:
Máy:           Số lượng:                       (Kg)
CN TRỘN                                            - CA
 Đạt        Không đạt
KCS (ký)

                                                KMH: XNN – HD –8.2.4-1/ BM01 –01/00-16/10/02

0 nhận xét:

Post a Comment

haccololong@gmail.com

Powered by Blogger.
 
CEO
Public group · 18,321 members
Join Group
CEO là nhóm mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu của nhóm: - Tạo diễn đàn trao đổi về kiến thức quản trị cho tất cả các thành viên;...
 

Hướng dẫn tải tài liệu trên blog

Popular Posts