Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn kiểm tra bao bì thùng carton và outerbag

1/  Mục đích:
Nhằm xác định chất lượng bao bì carton và bao gói theo đơn đặt hàng với NCƯ để tránh hư hỏng và suy giảm chất lượng của sản phẩm.
2/  Phạm vi áp dụng:
 Các bộ phận liên quan
Trách nhiệm áp dụng: Nhân viên cung ứng, Nhân viên KCS, Thủ kho, Phòng nghiệp vụ
3/  Tài liệu tham khảo:
-         Sổ tay chất lượng: ALTA – QM
-         Tiêu chuẩn ISO 9002

4/  Định nghĩa:
-         KCS (Quality Control Staff) : Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm.
-         NCƯ : Nhà cung ứng
5/  Mô tả:
·        Trách nhiệm nhân viên cung ứng :
+ Nhân viên cung ứng vật tư phải trình mẫu giấy thùng carton hoặc mẫu thùng carton, nội dung in, bao outerbag cho Trưởng bộ phận nghiệp vụ ký duyệt mẫu, lưu mẫu chuẩn để  kiểm tra, đối chiếu trong quá trình đặt hàng và nhận hàng từ Nhà cung ứng.
+ Nhân viên cung ứng chịu trách nhiệm về yêu cầu đặt hàng của Xí nghiệp.
·        Trách nhiệm KCS :
-         Nhân viên KCS có nhiệm vụ phải kiểm tra, đối chiếu mẫu giấy hoặc mẫu thùng carton, bao outerbag đã được phê duyệt với sản phẩm thực nhận từ Nhà Cung ứng và chịu trách nhiệm về việc cho hay không cho nhập kho..
+ Thùng carton :
Ø  Qui cách thùng có đúng mẫu quy định?
Ø  Kiểm tra độ dày thùng, loại giấy theo mẫu.
Ø  Kiểm tra loại giấy, mẫu in ấn có đúng “Đơn đặt hàng”.
Ø  Kiểm tra nội dung in có đúng “Đơn đặt hàng”.
Ø  Kiểm tra độ dán dính, phần bế góc của thùng carton.
+ Outerbag:
Ø  Kiểm tra qui cách bao, độ dày mỏng, mẫu mã (nếu có in).
·        Trách nhiệm Thủ kho :
-         Nhân viên Thủ kho nhận thùng carton, bao outerbag từ NCƯ có nhiệm vụ phải kiểm đếm, cân thực tế số lượng, và chịu trách nhiệm về số lượng nhập kho đồng thời phối hợp KCS kiểm tra chất lượng của thùng,của outerbag.
+ Thùng carton :
·        Đếm toàn bộ lô hàng.
·        Chọn  mẫu ngẫu nhiên cân với tỷ lệ 1/10 xấp.
+ Outerbag:
·        Cân toàn bộ lô hàng.
·        Đếm theo mẫu ngẫu nhiên 1/10 kg bất kỳ và ghi nhận số lượng cái/ kg mẫu.
-          Nếu hàng hóa phù hợp với những quy định trên thì thủ kho tiến hành nhập kho ( theo quy trình lưu kho 7.5) và lưu hồ sơ (phòng nghiệp vụ).

-         Nếu không phù hợp trả lại ngay cho người cung ứng, đồng thời báo cáo cho Trưởng bộ phận nghiệp vụ trình GĐXN để biết.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com