Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn kiểm tra mực, dung môi, hoá chất, lõi nhựa và lõi giấy AL

A.    MỰC, HÓA CHẤT, DUNG MÔI:
A..1   : MỰC
Khi giao, nhận hàng, thủ kho cùng NCƯ buộc phải thực hiện kiểm tra như sau :
·        Kiểm tra về chất lượng mực bằng cách so sánh với mẫu có sẵn hoặc đánh giá theo cảm quan và kinh nghiệm:
- Kiểm tra mã số ghi trên bao bì đúng mã số màu,
- So sánh màu mực với mẫu panton mực,
- Kiểm tra độ đậm đặc mực bằng cảm quan
·        Kiểm tra về số lượng bằng cách :
- Cân trọng lượng toàn bộ lô hàng nhập đúng theo Phiếu giao hàng,
·        Nếu phù hợp, đánh dấu “Đạt” trên phiếu kho, cho nhập kho và xếp vào nơi qui định.

·        Nếu không đạt thì trả lại ngay cho NCƯ đồng thời thông báo cho Trưởng bộ phận nghiệp vụ trình GĐXN để biết.

A..2   : DUNG MÔI – HÓA CHẤT
Khi giao, nhận dung môi, hoá chất, thủ kho cùng NCỨ buộc phải kiểm tra như sau :
·        Về chất lượng :  các thùng đựng phải còn nguyên niêm phong; ký mã hiệu trên thùng bao bì vàtên sản phẩm phải rõ ràng xác định được chủng loại vật tư.
·        Về số lượng :cân đại diện mẫu theo tỷ lệ 1/3 để biết trọng lượng chính xác của thùng mẫu và tiếp tục kiểm tra đối chiếu bằng mắt, so sánh về mức đong đầy của các thùng còn lại
+ Nếu phù hợp đánh dấu “Đạt”,cho nhập kho vàxếp vào nơi qui định.
+ Nếu không phù hợp thì trả lại ngay cho NCƯ đồng thời báo cáo cho Trưởng bộ phận nghiệp vụ trình GĐXN để biết.

B.     LÕI NHỰA HOẶC LÕI GIẤY:
            Khi giao nhận lõi, thủ kho cùng với NCƯ buộc phải tiến hành kiểm tra:
-         Về số lượng : đếm và cân toàn bộ lô hàng
-         Về chất lượng :kiểm tra chất liệu và đo quy cách theo đúng đơn đặt hàng.
+ Nếu phù hợp đánh dấu chất lượng “Đạt”cho xếp vào nơi qui định.

+ Nếu không phù hợp thì trả lại ngay cho NCƯ đồng thời báo cáo cho Trưởng bộ phận nghiệp vụ trình GĐXN để biết.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com