Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn kiểm tra ống đồng gia công AL

1. MỤC ĐÍCH:
Hướng dẫn này mô tả cách thưc kiểm soát mẫu thiết kế và việc gia công ốn đồng đảm bảo ống đồng gia công bên ngoài đáp ứng mẫu mã, yêu cầu kỹ thuật, để tạo ra sản phẩm đúng yêu cầu Khách hàng.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:
Trách nhiệm áp dụng: Xí nghiệp nhựa và các BPLQ.

Đối tượng áp dụng: ống đồng

3. TÀI LIỆU KHAM KHẢO:
-      Tiêu chuẩn ISO 9001- 2000.
-      Quy trình đánh giá nhà cung ứng và mua sắm sản phẩm nội địa (ALTA-QT-7.4-1)
4. ĐỊNH NGHĨA: những chữ viết tắt
KCS: Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

TK: Thủ kho
NCƯ: Nhà cung ứng
ĐĐH: Đơn đặt hàng
5. MÔ TẢ:
5.1 ỐNG ĐỒNG:
5.1.1   Trách nhiệm kiểm tra: Trưởng ca, Thủ Kho, Công nhân thổi in.
5.1.2        Tiêu chuẩn kiểm tra:
STT
THÔNG SỐ KIỂM TRA
PHƯƠNG TIỆN KIỂM TRA
CHUẨN CHẤP NHẬN
01
Ram và độ bóng của hình trên ống đồng.
Lưu ý: đối với trường hợp RAM 30,50,80% phải in thử

Bằng cảm quan

Đều, không xước, không tì vết, hình ảnh sáng, bóng so với marquette và tưi  màu.
02
Chu vi ống
Thước dây
Đúng theo đơn đặt hàng: + 3mm
03
Chiều dài ống
Thước lá
Đúng theo đơn đặt hàng: + 5mm
04
Vết tì xước trên ống
Bằng cảm quan
Không có, nếu có chỉ chấp nhận một vết nhỏ nằm ngoài hình in.
05
Đặc điểm ống: Mạ Crom hoặc mạ Đồng hoặc Nicken
Bằng cảm quan
Đúng theo đơn đặt hàng.
06
Số lượng ống
Đếm
Đúng theo đơn đặt hàng.
 5.1.3  Tần suất kiểm tra: Các thông số kiểm tra phải được kiểm toàn bộ.
5.1.4  Trách nhiệm kiểm soát mẫu chế bản và ống đồng gia công bên ngoài:
A.  MẪU SẢN PHẨM, PHIM VÀ ỐNG ĐỒNG:
- Trách nhiệm nhân viên kế hoạch cung ứng vật tư:
A.1:   Các yêu cầu làm mẫu thử hay nhu cầu làm ống đồng phải được BGĐ/ PTXN duyệt trước khi thực hiện. Các mẫu sản phẩm nhận được từ khách hàng, và mẫu chế bản của NCƯ được lưu tại Phòng điều hành Xí nghiệp.
A.2:   Khi giao mẫu sản phẩm cho Khách hàng để tạo mẫu chế bản phải được ghi, ký xác nhận vào Đ ĐH và phải thu lại sau khi thực hiện ống đồng hoàn thành.  Khi NCƯ thực hiện xong bản thiết kế mẫu sản phẩm trên giấy mẫu chế bản phải được kiểm tra theo đúng nội dung yêu cầu, đúng mẫu sản phẩm.
+  Nếu phù hợp GĐ/ PTXN ký duyệt chuyển tiếp ra phim và chế bản ống đồng.
+  Ngược lại, nếu không phù hợp thì chuyển trả lại cho NCƯ sữa chữa hoặc làm lại theo mẫu cho phù hợp
B.  KIỂM SOÁT VIỆC GIA CÔNG ỐNG ĐỒNG:
Trách nhiệm Thủ kho, CN phụ trách in:
B.1:  Nếu chế bản sử dụng lại ống đồng đang lưu giữ tại Kho, thì thủ kho và kế toán phải làm Phiếu xuất ống đồng đungd yêu cầu của nhân viên cung ứng ghi rõ quy cách và tình trạng của ống đồng để chuyển cho NCƯ thực hiện.
B.2:   Khi nhận trục ống đồng từ NCƯ, Thủ kho và Trưởng ca cùng kiểm tra các thông số theo chuẩn chấp nhận:

+ Nếu có tì vết hoặc điểm không phù hợp trả lại NCƯ

+ Nếu phù hợp cho lưu vào nơi quy định.
B.3    Trường hợp nhập lại ống đồng sau quá trình sản xuất thì Trưổng ca cùng thủ kho kiểm tra ghi nhận lại tình trạng chất lượng của ống đồng ( xác định có thể dùng lại hay không? Ống đồng phải được vệ sinh sạch sẽ bằng dung môi, bao bọc cẩn thận bằng mẫu sản phẩm của ống đồng, dán nhãn ống đồng (XNN-HD-7-4-4/BM02)), rồi cho nhập kho.

NHÃN DÁN ỐNG ĐỒNG

KMH: XNN-HD-7-4-4/BM01
LẦN SOÁT XÉT: 00/00
NGÀY HIỆU LỰC: 16/08/02
TRANG:
KMH ống đồng:
P/O:
Quy cách:
Đặc điểm ống đồng:o Crom, o Đồng, o Nicken
Ghi chú:TRƯỞNG CA
/   /200
THỦ KHO
/    /200


6. BIỂU MẪU:
Nhãn dán ống đồng: XNN-HD-7.4-5/BM01

Phiếu kiểm tra chất lượng: XNN –HD-7.4-3/BM01

1 comment:

  1. This particular is usually apparently essential and moreover outstanding truth along with for sure fair-minded and moreover admittedly useful My business is looking to find in advance designed for this specific useful stuffs… gia cong inox hcm

    ReplyDelete

haccololong@gmail.com