Wednesday, July 19, 2017

Hướng dẫn vận hành máy trộn AL

1/ MỤC ĐÍCH:
            Nhằm đưa ra cách thức vận hành máy móc thiết bị đúng cách để sản xuất ra sản phẩm phù hợp với  yêu cầu của khách hàng
2/ PHẠM VI ÁP DỤNG:
            Đối tượng áp dụng: Tất cả  các khâu trên dây chuyền sản xuất.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả công nhân khâu Trộn
3/ TÀI LIỆU THAM KHẢO:
            Sổ tay chất lượng A.QM
            Tiêu chuẩn ISO 9002 (1994)
4/ ĐỊNH NGHĨA:

5/ MÔ TẢ :
KHÂU TRỘN: Khâu trộn có 2 máy trộn: MT1 và MT2. Khi vận hành máy trộn phải tuân thủ các bước sau đây:
1 V sinh, kim tra máy trn sch và không còn ht nha trong bn trn, v sinh khu vc trn luôn sch s không có bi cát và các vt l khác. Các công tc phi đưa v v trí tt (OFF)
2 Khởi động máy chạy không tải khỏang 5 phút. Tiếp tục để máy chạy.
3 Đổ nguyên liệu vào bồn theo bảng Xử dụng nguyên liệu theo từng mặt hàng. Theo thứ tự: nguyên liệu trên 50% chia đổ  làm  2 lần(1/2 đổ vào lúc đầu và ½ đổ vào bồn lúc cuối ), còn bã mầu (Masterbatche) luôn luôn cho vào bồn trộn giữa quá trình đổ hạt vào bồn trộn để hạt trộn đều.
4 Thời gian trộn từ 30 phút đến 45 phút 1 bồn trộn. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian, Quản Đốc sẽ ghi cụ thể thời gian yêu cầu trên phếu Xử dụng Nguyên liệu.
5 Mỗi máy trộn, mỗi lần trộn chỉ trộn tối đa 550 Kg.
6 Sau khi trộn xong, Công nhân  trộn xả hạt trộn ra phi. Mỗi phi chứa 125Kg và dán phiếu trộn (theo mẫu) ghi rõ hạt trộn cho mặt hàng nào, trọng lượng. Cho máy thổi nào. Sau đó giao cho C/n máy thổi ký nhận bàn giao trên phiếu Xử dụng Nguyên liệu.
7 Công nhân tổ trộn phải ghi quá trình trộn trên phiếu trộn được ghi trên máy.
8 Sau mỗi ca sản xuất công nhân tổ trộn phải vệ sinh máy trộn và khu vực trộn sạch sẽ, ngăn nắp.
9 Hàng tháng tổ kiểm tra môi trường Công ty đánh giá phân loại và gắn nhãn thi đua về vệ sinh môi trường: Khá, Trung bình hoặc kém.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com