Wednesday, July 19, 2017

Mẫu báo cáo sau thử việc TA

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi:              Ban Lãnh đạo công ty
                             Phòng hành chính nhân sự

Họ và tên: Vũ Thuvientho                                      CMND số: 186234567
Thử việc từ ngày: 04/11/2016        đến ngày:  04/01/2017.
Vị trí/ chức danh thử việc:              Đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR).
1.         Cơ sở thực hiện nhiệm vụ trong quá trình thử việc:
1.1)    Nhiệm vụ được giao trong quá trình thử việc: không
1.2)    Nhiệm vụ được giao bổ sung trong quá trình thử việc: đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho công nhân, đào tạo kiến thức về tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho nhân sự khối văn phòng.

1.3)    Nhiệm vụ theo mô tả công việc lúc tiếp nhận:
a.      Hỗ trợ các phòng ban xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng;
b.      Tiến hành rà soát, đánh giá nội bộ, thảo luận với Phòng Bam để xúc tiến cải tiến các quá trình;
c.      Sửa đổi tài liệu dựa vào kết quả đánh giá nội bộ và phản hồi của khách hàng;
d.      Đào tạo nhân viên đánh giá nội bộ, hướng dẫn việc áp dụng Hệ thống nhằm đảm bảo đồng nhất và nhất quán;
e.      Chủ động đề xuất biện pháp nhằm không ngừng cải thiện quy trình;
f.       Liên lạc với cơ quan chứng nhận để xúc tiến chứng nhận và đảm bảo quá trình chứng nhận thành công.
g.      Theo dõi, giám sát vi phạm, đánh giá hiệu quả đối với các hành động cải tiến.
h.      Theo dõi các chỉ số hoạt động và báo cáo lãnh đạo kịp thời.
1.4)    Người hướng dẫn: không

2.         Nhiệm vụ và công việc đã thực hiện
2.1)    Dựa trên đặc thù của vị trí Đại diện lãnh đạo về chất lượng, trước khi được giao nhiệm vụ chính thức và cung cấp nguồn lực cần thiết, tôi đã tiến hành thực hiện các công việc sau:
o  Tìm hiểu công nghệ sản xuất, hệ thống văn bản hiện có của công ty. Tuy nhiên, các văn bản (quy trình, quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn …) vẫn còn thiếu nhiều hoặc chưa được chính thức áp dụng thống nhất, hoặc mang tính cụ bộ của phòng/ bộ phận.
o  Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 9000:2016 mới được ban hành nên chưa có bản dịch tiếng việc chính thức cho 02 tiêu chuẩn này từ cơ quan chức năng Việt Nam nên tôi đã nghiên cứu và dịch tạm 02 tiêu chuẩn này sang tiếng Việt. Nhằm phục vụ cho các nhân sự liên quan nghiên cứu và áp dụng về sau.
o  Tôi cũng đã hoàn thành việc đã soạn thảo 02 giáo trình đào tạo kiến thức về ISO 9001 cho 02 cấp độ. Cấp độ công nhân viên sản xuất nhằm nâng cao ý thức về chất lượng và trách nhiệm đối với chất lượng sản phẩm, công việc của họ. Cấp độ chuyên sâu cho khối nhân sự văn phòng và nhân sự sẽ tham gia triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng nhằm có được các kiến thức, thông tin, cách nhìn thống nhất để hỗ trợ quá trình triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Giáo trình ở cấp độ chuyên sâu được thiết kế bao gồm cả bài tập, bài kiểm tra nghiệm thu và các thí dụ cụ thể.
o  Ngoài ra tôi cũng đã thu thập và nghiên cứu các tài liệu quản lý chất lượng của các công ty sản xuất ván MDF.

2.2)    Đối với nhiệm vụ được giao bổ sung:
o  Đào tạo nhận thức về ISO 9001:2015 và quản lý chất lượng cho công nhân sản xuất: chưa được thực hiện vì chưa được sắp xếp thời gian.
o  Đào tạo về ISO 9001:2015 cho nhân sự khối văn phòng:  đã và đang tiến hành được 01 khoá, với nhân sự tham gia trung bình mỗi buổi từ 08 đến 10 người; dự kiến hoàn thành khoá đầu tiên vào sáng 31/12/2016. Danh sách và kết quả sẽ được gửi tới Phòng HCNS sau khi kết thúc.

2.3)    Nhiệm vụ theo bảng mô tả công việc khi tiếp nhận:
Hiện tại Công ty chưa thành lập Ban ISO và chưa có Hệ thống quản lý chất lượng chính thức được thiết lập. Do đó, nhiệm vụ theo bảng mô tả công việc chưa thể thực hiện. Để xúc tiến quá trình đó, ngày 26/11/2016 tôi đã hoàn thành lập kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 cùng trình đề nghị thành lập Ban ISO để triển khai kế hoạch. Tôi đang đợi sự thông qua và phê duyệt để trình quyết định thành lập Ban ISO và triển khai xây dựng, áp dụng.

3.         Tự nhận xét đánh giá và đề xuất
Đối với công việc được giao tôi nhận thấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng đã chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho các nhiệm vụ chính theo Bảng mô tả công việc.
Trên đặc thù của Công ty chúng ta là chưa ổn định sản xuất nên hiện tại Ban lãnh đạo chưa đặt ưu tiên cho công tác quản lý chất lượng. Tôi hi vọng Ban lãnh đạo nhanh chóng cho thành lập Ban ISO và chính thức có quyết định giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho Ban, để có nguồn lực xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý.

Tp.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2016
Nhân viên thử việc
Vũ Thuvientho
Ý kiến của P.HCNS
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Ý kiến của lãnh đạo trực tiếp
.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com