Friday, July 14, 2017

Mẫu báo cáo sửa sai, khắc phục các kiến nghị của đoàn kiểm tra liên ngành KT

CÔNG TY CP THOTH AAA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ..../BC.MDF

Bình Phước, ngày 04 tháng 5 năm 2019
BÁO CÁO SỬA SAI, KHẮC PHỤC
V/v: Các kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành
Theo biên bản kiểm tra số 88/BB-ĐKT ngày 04/7/2019
Kính gửi:       Đoàn kiểm tra liên ngành
                        Ông Nguyễn Hữu Trí – Chánh thanh tra Sở LĐ-TB&XH –        Trưởng đoàn
                        Ông Nguyễn Văn Vịnh – P.Trưởng Phòng PC66 – CA tỉnh – Phó đoàn

                        Ông Nguyễn Trí Phăng – TTV Thanh tra Sở LĐ-TB&XH –       Thành viên
                        Bà Nguyễn Duy Phương – CV Thanh tra Sở LĐ-TB&XH –        Thành viên
                        Ông Lê Văn Trung – Trưởng khoa SKNN, TTYTDP tỉnh –         Thành viên
                        Bà Mai Thị Hồng Luyến – CV Ban CSPL, LĐLĐ tỉnh –            Thành viên
Công ty Cổ phần THOTH MDF xin chân thành cảm ơn Đoàn kiểm tra đã dành thời gian làm việc với doanh ngiệp. Qua việc kiểm tra thực tế Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ cho Công ty những vấn đề còn tồn đọng và hướng dẫn tuân thủ các quy định của pháp luật cho Công ty.
Căn cứ kiến nghị sau kiểm tra theo Biên bản kiểm tra số 16/BB-ĐKT ngày 04/4/2019;
Căn cứ các giải pháp, hành động thực hiện bổ sung, khắc phục các nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm tra.
Nay, Công ty CP THOTH MDF xin báo cáo Đoàn kiểm tra liên ngành nội dung các hành động bổ sung, khắc phục đã thực hiện như sau:
Stt
Nội dung kiến nghị
Hành động đã thực hiện
Thời điểm hoàn thành
01
Giao kết đầy đủ, đúng loại hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 và Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ lao động – thương binh và xã hội.
Công ty đã chỉnh sửa lại biểu mẫu hợp đồng và ký lại các hợp đồng lao động không đúng loại với người lao động.  Công ty cũng đã rà soát lại danh sách người lao động để đối chiếu với số lượng hợp đồng lao động đã ký và đã bổ sung cho người lao động còn thiếu.
25/04/2019
02
Tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động theo quy định tại điều 141 của Bộ luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006, nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 và Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của BLĐ – TB&XH.
Công ty đã kiểm tra số lao động  chưa đóng BHXH và tiến hành đóng bổ sung cho các lao động đủ điều kiện đóng bảo hiểm.
25/04/2019
03
Thực hiện trả các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc vào lương cho 52 lao động có HĐLĐ thời hạn dưới 03 tháng và 04 lao động cao tuổi theo quy định (việc chi trả này phải thể hiện trên bảng lương).
Công ty đã in lại bảng lương cho 52 lao động này  và yêu cầu ký xác nhận lại, vì trên thực tế công ty có chi trả các khoản bảo hiểm xã hội bắc buộc này nhưng lại không thể hiện trên bảng lương.
19/04/2019
04
Thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH – BYT ngày 30/5/2012 của liên Bộ lao động – TB&XH, Bộ Y tế.
Công ty đã nghiên cứ Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT để phân loại theo vị trí người lao động làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhằm tiến hành bổ sung chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho các lao động tương ứng.
20/04/2019
05
Xây dựng các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị về các biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động đặt tại nơi làm việc theo quy định tại Khoản 4, Điều 13, Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ.
Các hướng dẫn vận hành thực tế được dán trong phòng điều khiển cạnh máy, thiết bị tương ứng.
Công ty cũng đã tiến hành đánh giá các mối nguy và lập danh mục, sơ đồ để lắp đặt các biển báo an toàn – vệ sinh phù hợp cho các loại mối nguy.
23/04/2019
06
Bổ sung phương tiện, dụng cụ sơ cấp cứu đầy đủ theo danh mục quy định tại Thông tư 09/2000/TT-BYT ngày 28/4/2000 của Bộ y tế.
Công ty đã tiến hành mua và bổ sung vào các tủ y tế các phương tiện, dụng cụ sơ cấp cứu còn thiếu sau khi đã rà soát lại danh mục theo Thông tư 09/2000/TT-BYT của Bộ Y Tế.
17/04/2019
07
Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế.
Công ty đã tiến hành tổ chức mời đơn vị chuyên môn về khám sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
27/4/2019
08
Cập nhật, bổ sung, lưu trữ đầy đủ, riêng biệt hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC theo quy định tại Mục I Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ công an.
Công ty đã ban hành quyết định lập hồ sơ theo dõi và quản lý hoạt động PCCC. Theo đó cũng đã cập nhật hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Mục I, Thông tư 04/2004/TT-BCA.
19/04/2019
09
Bổ sung, điều chỉnh lại phương án PCCC&CNCH cho phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy nổ, các hạng mục công trình hiện có, đồng thời phải tiến hành tổ chức học tập và thực tập theo từng tình huống giả định trong phương án.
Công ty đang xem xét điều chỉnh lại phương án PCCC&CNCH. Dự kiến hoàn thiện phương án mới vào ngày 15/5/2019 và sẽ cập nhật kế hoạch đào tạo/ thực tập PCCC theo tình huống giả định để tổ chức thực hiện.

10
Kiểm tra, đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng tại công ty.
Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị đo điện trở đất, đơn vị đo đạc đã tiến hành đo điện trở đất. Kết quả điện trở nằm trong giới hạn cho phép.
25/04/2019
11
Công tác tự kiểm tra về PCCC phải thực hiện theo định kỳ và nội dung kiểm tra phải toàn diện tất cả các điều kiện an toàn PCCC.
Công ty đã xây dựng, ban hành và áp dụng quy trình chuẩn và biểu mẫu chuẩn đầy đủ, toàn diện các nội dung cho các điều kiện an toàn PCCC.
27/04/2019
12
Có kế hoạch xây dựng nhà chứa các bình gas, khu vực này phải xa nhà kho thành phẩm.
Công ty đã xây dựng nhà chứa bình ga độc lập cách xa nhà kho thành phẩm và di dời các bình ga ra ngoài nhà chứa mới.
29/04/2019
13
Kiểm tra, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện đảm bảo an toàn, cấm các hiện tượng câu móc tùy tiện không qua thiết bị bảo vệ, cấm dùng dây đồng thay dây chảy chì, việc hàn cắt kim loại phải đưa ra khu vực an toàn hoặc có các biện pháp phòng cháy và chữa cháy phù hợp.
Công ty đã tuyển thêm 01 kỹ sư điện để quản lý việc sử dụng điện và tiếp kiệm năng lượng toàn công ty.
Đã đóng tất cả các tủ điện.
Đã mua và cấp phát phích cắm công nghiệp.
Họp phát động lại quy định an sử dụng điện nhằm nâng cao ý thức trong việc sử dụng, sửa chữa liên quan đến điện.
18/04/2019
14
Tại nhà xưởng tạo keo phải thường xuyên vệ sinh công nghiệp, dọn ngay lượng phế thải đang tồn đọng.
Theo quy định, hàng tuần xưởng tạo keo được vệ sinh tổng quát 01 lần.
Công ty cũng đã cho tiến hành dọn vệ sinh ngay sau khi kết thúc cuộc kiểm tra của Đoàn.
06/04/2019
15
Khu nhà xưởng thuộc Công ty THUVIENTHOTH phải lắp đặt biển báo thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố.
Công ty đã yêu cầu Công ty THUVIENTHOTH lắp đặt biển báo cho 02 cổng, lắp đèn chiếu sáng sự cố. Sau 10 ngày thông báo Ban ATLĐ của Công ty đã đi kiểm tra thực hiện và xác nhận Công ty THUVIENTHOTH đã lắp đặt biển báo thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố.
23/04/2019

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sửa sai, khắc phục các nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Ngoài ra, Công ty cũng đang cố gắng hoàn thiện hơn nữa các khuyến cáo, hướng dẫn không được lập thành văn bản của Đoàn để đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả trong việc tuân thủ pháp luật về lao động, vệ sinh lao động và PCCC.


Giám đốc

Người lậpPhạm Anh THOTH

Vũ Tuấn Anh

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com