Wednesday, July 5, 2017

Mẫu bộ quy tắc nghề nghiệp cho công ty quản lý quỹ

Mục đích của bộ quy tắc: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một nghề kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và tín nhiệm. Sự thành công của thị trường phụ thuộc vào niềm tin của công chúng trong việc duy trì độ tín nhiệm vào công ty và nhân viên công ty để đạt mục tiêu xây dựng một thị trường vốn công khai, công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.
MỤC LỤC BỘ QUY TẮC
CHƯƠNG 1. 2
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.. 2
Điều 1. Cơ sở pháp lý. 2
Điều 2. Mục đích và ý nghĩa của quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 2
Điều 3: Phạm vi áp dụng
. 2
Điều 4. Cam kết của Công ty Cổ phần Quản lý THUVIENTHOTH.. 2
CHƯƠNG 2: 2
CÁC QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP. 2
Điều 5: Nghiêm chỉnh chấp hành các Quy định của Pháp luật về chứng khoán. 2
Điều 6. Tính trung thực, cẩn trọng, độc lập, liêm khiết, chuyên nghiệp và mẫn cán. 2
Điều 7. Bảo mật 2
Điều 8. Nghĩa vụ về thông tin. 2
Điều 9. Kiểm soát những xung đột trong phạm vi lợi ích và trách nhiệm.. 2
Điều 10. Nâng cao năng lực làm việc và trình độ chuyên môn. 2
Điều 11. Bảo quản tài sản cho khách hàng. 2
CHƯƠNG 3. 2
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.. 2
Điều 13. Xử lý vi  phạm.. 2
Điều 14. Điều khoản thi hành   2


NỘI DUNG TÓM TẮT CỦA QUY TẮC

CHƯƠNG 1

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sở pháp lý

Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp (Bộ quy tắc) này được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
1.     Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn Luật;
2.     Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn Luật;
3.     Quyết định số 35 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ ngày 15 tháng 5 năm 2007;
4.     Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý THUVIENTHOTH
5.     Biên bản họp và Quyết định của các Cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Quản lý THUVIENTHOTH ngày 15 tháng 3 năm 2007
6.     Các quy định khác của pháp luật hiện hành của Việt Nam và của Công ty.

Điều 2. Mục đích và ý nghĩa của quy tắc đạo đức nghề nghiệp

          Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là một nghề kinh doanh dựa trên sự tin tưởng và tín nhiệm. Sự thành công của thị trường phụ thuộc vào niềm tin của công chúng trong việc duy trì độ tín nhiệm vào công ty và nhân viên công ty để đạt mục tiêu xây dựng một thị trường vốn công khai, công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.
          Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động quản lý quỹ ở đây được hiểu là tập hợp các chuẩn mực hành vi, cách cư xử và ứng xử được quy định cho nghề nghiệp quản lý quỹ nhằm bảo vệ và tăng cường vai trò, tính tin cậy, niềm tự hào của nghề nghiệp quản lý quỹ trong xã hội.
          Ý nghĩa của bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp:
w   Tạo cho nghề quản lý quỹ được công nhận và tạo được sự tin cậy của khách hàng cũng như trong xã hội.
w   Quản lý được tiêu chuẩn hành nghề và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
w  Hỗ trợ cho việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người kinh doanh chứng khoán nói chung và người quản lý quỹ nói riêng.
w  Tạo dựng mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp giữa những người kinh doanh chứng khoán.

Điều 3: Phạm vi áp dụng

1.     Bộ quy tắc này được xem như một văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong ứng xử cũng như hoạt động của Hợp Việt liên quan đến những vấn đề về đạo đức nghề nghiệp. Bộ Quy tắc này được áp dụng cho toàn bộ nhân viên, người lao động làm việc tại Công ty, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Hợp Việt. Các nhân viên của Hợp Việt phải tuân thủ Bộ Quy tắc này.

2.     Bộ Quy tắc này không phải và  không thể là một danh sách liệt kê đầy đủ tất cả những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và những quy định điều chỉnh những vấn đề này. Vì vậy, trong trường hợp phát sinh những vấn đề mà Bộ Quy tắc này chứ quy định hoặc đòi hỏi có sự giải thích về những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, các nhân viên của Hợp Việt cần dựa vào những nguyên tắc hoạt động cũng như cam kết của Hợp Việt về những nguyên tắc pháp lý, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp để xử lý, giải quyết vấn đề phát sinh. Công ty khuyến khích nhân viên nên thảo luận, trao đổi và  nêu những câu hỏi về những vấn đề phát sinh trên với người quản lý trực tiếp hoặc với những cấp quản lý cao hơn, nếu cần thiết.

Điều 4. Cam kết của Công ty Cổ phần Quản lý THUVIENTHOTH

          Công ty Cổ phần Quản lý THUVIENTHOTH (dưới đây gọi tắt là Hợp Việt) cam kết quản lý hoạt động kinh doanh với tinh thần trung thực và tuân thủ một cách cao nhất những quy định về pháp lý, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp.

CHƯƠNG 2:

CÁC QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP


Điều 5: Nghiêm chỉnh chấp hành các Quy định của Pháp luật về chứng khoán

Công ty và nhân viên Công ty phải đảm bảo hoạt động theo đúng pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế, tiêu chuẩn hành nghề liên quan đến ohạt động kinh doanh chứng khóan và các quy định có liên quan của TBCKNN. Trong trường hợp có hai hay nhiều quy tắc áp dụng, Công ty và nhân viên công ty phải tuân theo quy tắc khắt khe nhất.
          Công ty và nhân viên công ty sẽ không cố ý tham gia, hoặc trợ giúp bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, cam kết không vi phạm các quy tắc, hoặc quy định của chính phủ hoặc cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tới công ty hoặc nhân viên công ty, các hoạt động tài chính hoặc kinh doanh, hoặc vi phạm quy định Quy tắc Đạo đức Nghề nghiệp trong đạo đức chứng khoán.
w   Thông tin nội bộ: Nếu công ty, nhân viên công ty có được thông tin quan trọng không công khai, thông tin này sẽ không được công bố ngoài phạm vi quan hệ có liên quan và công ty, nhân viên công ty không được lợi dụng thông tin không công khai này để thu lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả nhân viên công ty, đặc biệt là các nhân viên liên quan tới kinh doanh tài chính doanh nghiệp và nhân viên nghiên cứu phải ý thức được sự cần thiết bảo vệ thông tin bí mật, không công khai mà họ nhận được trong quá trình kinh doanh thông thuờng.
w  Lưu giữ hồ sơ: Toàn bộ chứng từ gốc bao gồm tất cả các phiếu giao dịch (kể cả các tờ lệnh đã thực hiện và các tờ lệnh còn bỏ trống), sổ nhập giao dịch hằng ngày, các bản thông báo xác nhận giao dịch, các giấy biên nhận chứng khoán và các chứng từ giao chứng khoán, báo cáo hằng tháng cho khách hàng, báo cáo giao dịch hằng ngày của trung tâm giao dịch chứng khoán, chứng từ bù trừ và thanh toán qua ngân hàng, các báo cáo cầm cố chứng khoán lưu ký, và tất cả các giấy tờ liên quan tới khách hàng, kể cá các khách hàng không giao dịch, đều phải được lưu giữ trong một thời gian không dưới 10 năm và kịp thời cung cấp cho việc kiểm tra theo yêu cầu của kiểm soát viên công ty và cán bộ quản lý chuyên ngành chứng khoán.
w  Báo cáo: Tất cả các báo cáo kế toán của Công ty, bao gồm các báo cáo tuân thủ nội bộ và các báo cáo được lập và gửi cho cơ quan quản lý Nhà nước phải được duy trì 1 cách thích hợp và phản ánh chính xác, đầy đủ số liệu về các giao dịch có liên quan. Các báo cáo kế toán không được có các bút toán sai hoặc cố tình làm sai. Dữ liệu về các giao dịch, hồ sơ khách hàng và các thông tin kế toán không được cố tình phân loại sai và phải được trình kịp thời cho mụch đích kiểm tra theo yêu cầu của kiểm soát viên nội bộ hoặc bên ngoài hoặc cơ quan quản lý Nhà nước.
w  Công ty phải áp dụng các biện pháp đảm bảo nhân viên công ty trước khi được bổ nhiệm chính thức hay ký hợp đồng dài hạn, hợp đồng lao động không kỳ hạn phải hiểu rõ quy tắc này và nội quy của công ty và ký cam kết tuân thủ các quy định đó.
Để đảm bảo việc tuân thủ và tôn trọng pháp luật.
* Công ty Cổ phần quản lý THUVIENTHOTH sẽ:
w  Xử lý nghiêm đối với những hành vi không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn nội bộ của các nhân viên hay của khách hàng hoặc những nhà thầu cung cấp dịch vụ của công ty.
w  Luôn đưa ra những thông tin chính xác, trung thực và hoàn thiện về khách hàng và các đối tác trong khi vẫn đảm bảo việc tôn trọng nghĩa vụ, trách nhiệm riêng.
* Nhân viên của Công ty Quản lý THUVIENTHOTH sẽ:
w  Tuân thủ các tiêu chuẩn nội bộ của Công ty, điều này giúp các nhân viên đáp ứng được nghĩa vụ quy định về đạo đức, pháp lý cũng như tối thiểu hóa các rủi ro cho Công ty và cho chính bản thân nhân viên.
w  Hoàn thành mọi công việc được giao một cách có trách nhiệm, hiểu và thực hiện công việc được chuyển giao trong thẩm quyền.
w  Không đưa ra các dịch vụ hay sản phẩm nếu biết hoặc nghi ngờ các dịch vụ này sẽ được dùng trong những hoạt động bất hợp pháp.
w  Lập tức thông báo cho người quản lý trực tiếp, hoặc quản lý cấp cao hơn hoặc Bộ phận kiểm soát nội bộ trong trường hợp cần thiết về bất kỳ sự vi phạm pháp luật hay quy định nào của Công ty, của các nhân viên của công ty.
w  Không kinh doanh chứng khoán nếu có quyền sử dụng thông tin nhạy cảm liên quan đến chứng khoán đó.

Điều 6. Tính trung thực, cẩn trọng, độc lập, liêm khiết, chuyên nghiệp và mẫn cán

        Công ty và tất cả nhân viên công ty phải thực hiện nghiệp vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng, liêm khiết, chuyên nghiệp và mẫn cán, tuân theo đạo đức. Trong mọi trường hợp, công ty và nhân viên công ty có trách nhiệm dành ưu tiên cho lợi ích khách hàng và cam kết đối xử công bằng đối với khách hàng.
        Trung thực và cẩn trọng: Công ty và nhân viên công ty phải đảm bảo mọi hoạt động của mình dựa trên cơ sở trung thực và cẩn trọng, không được tham gia vào các hoạt động có thể dẫn đến việc hiểu lầm của khách hàng.
        Công ty và nhân viên công ty phải đảm bảo khách hàng của mình, trước khi thực hiện hoạt động đầu tư chứng khóan đều hiểu rõ các quy định pháp luật và các nghĩa vụ, quyền lợi và những rủi ro đi kèm với việc đầu tư.
        Công ty và nhân viên công ty có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin về tài sản và giao dịch của khách hàng, trừ truờng hợp có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.
        Độc lập: Công ty phải tổ chức các Phòng, Ban độc lập theo từng loại nghiệp vụ, tránh xảy ra xung đột lợi ích giữa các Phòng, Ban trong công ty và giữa công ty với khách hàng.
        Trong quan hệ với khách hàng, công ty và nhân viên công ty phải đảm bảo khách quan, không được tính toán, đan xen lợi ích của mình vào các lời tư vấn, tuyên bố hay báo cáo phân tích. Công ty và nhân viên công ty không được nhận bất kỳ một khỏan phí hay thù lao nào có thể ảnh hưởng đến tính khách quan trong giao dịch, phân tích, tư vấn, cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Công ty và nhân viên công ty có nghĩa vụ thông báo cho  khách hàng về những xung đột lợi ích có thể xảy ra, trường hợp không thể thông báo do thông tin chưa chính thức thì Công ty và nhân viên công ty phải áp dụng các biện pháp phù hợp để không làm ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng.
        Công ty và nhân viên công ty chỉ được đưa ra những ý kiến đánh giá có căn cứ khoa học, độc lập, khách quan trong các hoạt động chuyên môn.
        Liêm khiết: Công ty và nhân viên công ty phải đảm báo tính liêm khiết, không vụ lợi, không lợi dụng vị trí  làm việc của mình để làm trái quy định pháp luật và nội quy công ty nhằm thu lợi cho mình, đồng thời công ty và nhân viên công ty đảm bảo minh bạch trong hoạt động chuyên môn cũng như các vấn đề cá nhân.
Chuyên môn và mẫn cán: Trong mọi tình huống, Công ty và nhân viên công ty phải luôn luôn trung thành với khách hàng, phải dành ưu tiên cho lợi ích khách hàng và đảm bảo mọi khách hàng được đối xử công bằng và bình đẳng.

Điều 7. Bảo mật

Tính bảo mật và không lạm dụng thông tin
        Tất cả các thông tin liên quan tới các giao dịch và hồ sơ khách hàng phải được coi là bí mật và không được tiết lộ, trừ khi khách hàng cho phép hoặc được dùng cho các mục đích giám sát hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Các thông tin này không được chia sẻ hay thảo luận với công ty mẹ của công ty. Các thông tin đó không được chia sẻ hoặc thảo luận với bất cứ người nào ngoài công ty mà không  được sự cho phép trước bằng văn bản của khách hàng và phải được văn phòng công ty phê duyệt.
        Thông tin về khách hàng: Công ty phải đảm bảo nhân viên của công ty có trách nhiệm duy trì chế độ bảo mật tuyệt đối với các đặc điểm và tình trạng thân thế và tài chính của khách hàng. Nhân viên của công ty không được thảo luận bất kỳ thông tin nào của khách hàng  với bất kỳ ai ngòai công ty, và phải đảm bảo rằng danh mục chứng khoán của khách hàng và các giấy tờ bảo mật khác không được để ở nơi có thể bị lấy đi hoặc bị khách hàng tới thăm tiếp cận. Ví dụ, nhân viên nhận lệnh không thể đề cập tới tên khách hàng, hoạt động giao dịch hoặc các tài sản của khách hàng nắm giữ bên ngoài nơi làm việc của mình.
        Sử dụng thông tin bảo mật: Các thông tin liên quan tới tình trạng thân thế và tình hình tài chính của khách hàng và hoạt động giao dịch phải được bảo mật và không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tác động đến các giao dịch vì lợi ích cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc vì lợi ích của các khách hàng khác. Nhân viên không được sử dụng những thông tin biết được về các lệnh chưa thực hiện của khách hàng để thực hiện giao dịch vì lợi ích riêng của họ và không được sử dụng các thông tin đó làm cơ sở để tư vấn cho khách hàng khác hoặc chuyển các thông tin này cho bên thứ ba, Không khuyến khích hay tạo áp lực cho người khác tiết lộ những thông tin bảo mật, nhạy cảm kể cả chi tiết về tiền thưởng cá nhân; chỉ sử dụng thông tin mật trong phạm vi thẩm quyền nhiệm vụ của mình.

Điều 8. Nghĩa vụ về thông tin

Công ty và nhân viên công ty phải đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho khách hàng và nhà đầu tư phải chính xác, rõ ràng, phù hợp và kịp thời. Công ty và nhân viên công ty không được hứa hẹn mang lại thu nhập cho khách hàng, nhà đầu tư, truyền đạt mọi thông tin đến nhà đầu tư và khác hàng trên cơ sở bình đẳng.
Việc truyền đạt thông tin từ công ty và nhân viên công ty đến khách hàng và nhà đầu tư phải đảm bảo các tiêu chí sau:
·        Chính xác có nghĩa là thông tin cung cấp phải đúng và đáng tin cậy, nguồn cung cấp thông tin pảhi được nêu rõ, đồng thời thông tin phải bao gồm các yếu tố cần thiết cung cấp cho người nhận thông tin hiểu và tận dụng được thông tin. Trường hợp công ty và nhân viên công ty có bất kỳ sự nghi ngờ nào đó về nguồn thông tin thì phải thông báo rõ với khác hàng.
·        Rõ ràng được hiểu là thông tin đến người nhận phải dễ hiểu, không được tối nghĩa và có thể gây hiểu nhầm.
·        Phù hợp được hiểu là thông tin phải phù hợp với đối tượng và yêu cầu của khách hàng, phù hợp với tình hình tài chính và mục đích của người nhận và không chứ đựng những yếu tố không liên quan hoặc có thể dẫn tới hiểu lầm cho người nhận, không được che dấu hoặc thiếu các yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định của khách hàng.
·        Kịp thời được hiểu là thông tin phải được công ty và nhân viên công ty cung cấp kịp thời cho khách hàng ngay khi có thể và những thay đổi về thông tin phải được cập nhật ngay lập tức nếu thành viên nhận thấy những thông tin này có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng.

Nghĩa vụ thông tin bao gồm các nội dung cụ thể sau:
Thứ nhất: Chất lượng thông tin cung cấp
     Thông tin do công ty và nhân viên công ty cung cấp phải rõ ràng và có thể hiểu được đối với người tiếp cận thông tin và trong mọi tình huống phải đảm bảo thông tin được cung cấp không có sai sót.
          Công ty và nhân viên công ty phải đưa ra  ý kiến tư vấn cẩn trọng, thích hợp với các lệnh tự nguyện và không phù hợp dựa trên nguyên tắc “hiểu khách hàng” căn cứ vào những thông tin thu thập được về khách hàng. Công ty và nhân viên công ty phải nắm được mục tiêu và chiến lược đằng sau mỗi lệnh được chấp nhận cho dù lệnh đó là lệnh dựa trên khuyến nghị của nhà môi giới hay là lệnh tự nguyện của khách hàng. Công ty và nhân viên công ty áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp khi khách hàng cố theo đuổi các lệnh tự nguyện không phù hợp, kể cả các biện pháp phân loại lệnh là “tự nguyện” khi nhập lệnh và mô tả yêu cầu đó trên bảng thông báo xác nhận giao dịch của khách hàng

Thứ hai: Không đảm bảo về quyền lợi
          Công ty và nhân viên công ty không được đưa ra khuyến nghị chắc chắn cho khách hàng về việc đảm bảo lợi nhuận đầu tư. Công ty và nhân viên công ty phải thông báo cho khách hàng rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đầu tư. Bất cứ thông tin nào liên quan đến việc đầu tư vào các sản phẩm có thu nhập cố định hay sản phẩm được cơ cấu có thu nhập bảo đảm cũng phải đề cập đến những rủi ro liên quan đến việc đầu tư đó.
         
Thứ ba: Cập nhật thông tin
          Công ty và nhân viên công ty có nghĩa vụ cập nhật thông tin cho khách hàng về các rủi ro liên quan đến chiến lược đầu tư nhất định hay một giao dịch nhất định và cập nhật các báo cáo nghiên cứu mà mình công bố, nếu công ty và nhân viên công ty không thể cập nhật các thông tin trong báo cáo nghiên cứu phân tích đã công bố, thì công ty và nhân viên công ty phải thông báo đến những người tiếp nhận những báo cáo nghiên cứu trước đó là báo cáo đó chưa được cập nhật.

Thứ tư: Truyền đạt thông tin đến với khách hàng
          Công ty và nhân viên công ty phải cung cấp cho tất cả các khách hàng và nhà đầu tư các báo cáo nghiên cứu và khuếyn nghị đầu tư trên cơ sở bình đẳng. Quy tắc này có nghĩa thành viên phải tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo những người tiếp nhận thông tin có thể tiếp cận các báo cáo và khuyến nghị đầu tư trong cùng thời gian. Điều này không có nghĩa là công ty và nhân viên công ty phải đảm bảo rằng tất cả khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận thông tin một cách hiệu quả cùng một lúc.
          Quy tắc này cũng không có nghĩa là người tiếp nhận thông tin sẽ nhận được báo cáo nghiên cứu và khuyến nghị đầu tư theo khuôn mẫu giống nhau; có những khách hàng có thể được báo cáo nghiên cứu vàkhuếyn nghị đầu tư theo khuôn mẫu giống nhau, có những khách hàng có thể được đối xử khác miễn là việc đó có lý và hợp lý

Điều 9. Kiểm soát những xung đột trong phạm vi lợi ích và trách nhiệm

          Kiểm soát những xung đột lợi ích là chìa khóa để duy trì sự tin tưởng của khách hàng và xây dựng thương hiệu thông qua sự tin tưởng.
          Xung đột xuất hiện khi nhân viên của Công ty có những lợi ích cá nhân hay công việc ảnh hưởng đến hoặc phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của họ đối với công ty. Do vậy, các nhân viên không tham gia vào những hoạt động có liên quan đến những xung đột giữa nhiệm vụ và trách nhiệm của mình hoặc gây ra những điều tổn hại đến việc kinh doanh của Công ty.
          Nguyên tắc này đòi hỏi Công ty và nhân viên công ty phải duy trì  tính độc lập với các doanh nghiệp có chứng khóan họ đang phân tích, khuyến nghị đầu tư hay ra quyết định đầu tư tài sản khách hàng, Công ty và nhân viên công ty không được phép nhận trực tiếp hay gián tiếp lợi ích tài chính hay vật chất từ những doanh nghiệp này. Công ty và nhân viên công ty không được sử dụng thông tin của mình đã phân tích trước khi công bố thông tin cho các nhà đầu tư và khỏang thời gian đảm bảo để các nhà đầu tư có thể xử lý thông tin đó.
          Công ty và nhân viên công ty chỉ được khuyến nghị cho các nhà đầu tư thực hiện giao dịch nếu việc giao dịch đó vì quyền lợi của nhà đầu tư, không được vì  mục đích thu phí môi giới hay vì lợi ích khác của chính mình
Ưu tiên lợi ích khách hàng
          Trong trường hợp xung đột lợi ích là không thể tránh được, lợi ích của khách hàng và của nhà đầu tư phải được ưu tiên hơn lợi ích của Công ty và nhân viên công ty.
Đối xử bình đẳng đối với khách hàng và nhà đầu tư
          Công ty và nhân viên công ty có nghĩa vụ đối xử công bằng với các nhà đầu tư, không được ưu ái  cho một khách hàng hay nhà đầu tư này hơn nhà đầu tư khác. Công ty và nhân viên công ty phải đảm bảo độc lập trong hoạt động  phân tích và tư vấn, không được nhận bất kỳ lợi ích nào từ doanh nghiệp được phân tích hay phân tích vì lợi ích đầu tư của chính mình tại công ty đó.
Minh bạch
          Công ty và nhân viên công ty có trách nhiệm công bố các xung đột lợi ích có thể xảy ra  trong quá trình tư vấn, lập báo cáo phân tích hay ra quyết định đầu tư thay khách hàng, hoặc khi nhận thấy có thể xảy ra xung đột lợi ích , Công ty và nhân viên công ty phải công bố điều đó với khách hàng hya nhà đầu tư liên quan miễn là những công bố đó không vi phạm bí mật nghề nghiệp.

Điều 10. Nâng cao năng lực làm việc và trình độ chuyên môn

          Công ty và nhân viên công ty phải nỗ lực liên tục để duy trì chuẩn mực cao về kiến thức chuyên môn vì khách hàng luôn trông cậy vào sự hiểu biết về đầu tư  của các chuyên gia để tư vấn cho họ trong việc quản lý các tài sản chính.
          Năng lực làm việc và trình độ chuyên môn của từng nhân viên là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực của cá nhân nhân viên nói riêng và năng lực của công ty nói chung. Công ty đòi hỏi các nhân viên phải không ngừng trau dồi, học tập để nâng cao năng lực làm việc và trình độ chuyên môn của mình nhằm thực hiện một cách tốt nhất công việc được giao, đảm bảo cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao,
          Để đáp ứng yêu cầu này:
          Công ty cam kết:
-         Tạo các cơ hội học tập, thăng tiến đa dạng, công bằng và bình đẳng.
-         Xử lý nghiêm những trường hợp bắt nạt hay quấy rầy (kể cả việc dùng lời nói mang tính công kích) và sự quy kết tùy tiện.
Các nhân viên cam kết:
-         Thực hiện và chịu trách nhiệm đối với những quyết định trong phạm vi quyền hạn của mình.
-         Duy trì và cố gắng cải thiện các kỹ năng, kiến thức yêu cầu đối với vị trí  của từng cá nhân.
-         Không tham gia bất kỳ hoạt động nào (như đánh bạc, sử dụng rượu hay ma túy), tại nơi làm việc hoặc trong suốt thời gian làm việc, bên ngoài công việc gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

Điều 11. Bảo quản tài sản cho khách hàng

          Công ty quản lý tài sản của khách hàng riêng rẽ với tài sản của công ty và phải có biện pháp bảo quản phù hợp riêng rẽ cho từng khách hàng.

Điều 12. Trách nhiệm tuân thủ
1                   Mỗi nhân viên có trách nhiệm tự mình tuân thủ bộ quy tắc này. Những yêu cầu giải thích cần được chuyển trực tiếp đến người quản lý trực tiếp hoặc đến quản lý cấp cao hơn hoặc bộ phận kiểm soát nội bộ trong trường hợp cần thiết.
2                   Ngòai ra, mọi người đều có trách nhiệm tuân thủ và báo cáo những vi phạm các quy định của Bộ quy tắc này lên Tổng Giám đốc. Những  vi phạm được đưa ra phải được báo cáo trên cơ sở thống nhất. Tất cả những vi phạm được nêu ra sẽ được điều tra đầy đủ và nhân viên báo cáo những sai phạm đó không được lợi dụng cho những mục đích tiêu cực cá nhân.
3                   Bộ quy tắc này không phải là Hợp đồng lao động và công ty có thể thay đổi các quy định của Bộ quy tắc này tùy thời điểm thích hợp. Tổng Giám đốc là người có trách nhiệm chính trong Công ty quản lý Bộ quy tắc này.

 


CHƯƠNG 3

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 13. Xử lý vi  phạm

Công ty xem việc vi phạm các quy định của Bộ quy tắc này là những sai phạm nghiêm trọng và sẽ áp dụng các biện pháp như nhắc nhở, kỷ luật, đình chỉ công việc, sa thải hoặc các biện pháp dân sự khác. Những hành vi vi phạm các quy định của Bộ quy tắc này đồng thời vi phạm pháp  luật sẽ bị xử lý theo quy định của Công ty và/ hoặc chịu trách nhiệm trước pháp luật.
          Bộ phận kiểm soát nội bộ chịu trách nhiệm ghi nhận các vi phạm, báo cáo, trình tổng Giám đốc các biện pháp xử lý; Tổng Giám đốc có nhiệm vụ xem xét báo cáo và đề xuất của Bộ phận kiểm soát và ra quyết định xử lý vi phạm.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1.     Bộ quy tắc này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ký quyết định ban hành.
2.     Bộ quy tắc này sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp theo các quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty sau ngày ban hành Bộ quy tắc này.
3.     Trường hợp cần sửa, bổ sung Bộ quy tắc này, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị thông qua và phê duyệt.
Công ty Cổ phần Quản lý THUVIENTHOTH
TM. Cổ đông sáng lập
Tổng Giám đốc
LINK DOWNLOAD BỘ QUY TẮC NGHỀ NGHIỆP

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com