Monday, July 10, 2017

Mẫu chính sách môi trường song ngữ 4O

Chính sách môi trường này của một công ty sản xuất sơn và bột trét, chính sách này được thiết lập khi họ xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
Công ty THUVIENTHOTH Co., Ltd cam kết thực hiện quản lý môi trường như là một phần không thể tách rời trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Chính sách môi trường của Công ty dựa trên 4 nguyên tắc sau:
ENVIRONMENTAL POLICY
THUVIENTHOTH Co., Ltd is committed to managing environmental matters as an integral part of our business. The Company Environmental Policy is based on 4 principles below:

1. Sự tuân thủ luật pháp - Compliance
Công ty sẽ tuân theo mọi luật pháp và quy định về bảo vệ môi trường của Việt nam. Các tiêu chuẩn môi trường thích hợp sẽ được đưa vào quy trình, đánh giá kết quả thực hiện và đào tạo cho nhân viên.
We will comply with all environmental protection law and regulations of Vietnam. Strict compliance with applicable environmental standards will be a key ingredient in the training, performance reviews of all employees.
2. Ngăn ngừa ô nhiễm – Prevention of pollution
Công ty sẽ áp dụng hệ thống quản lý và quy trình sản xuất để ngăn ngừa các hoạt động và/hoặc tình trạng đe doạ tới sức khoẻ, sự an toàn của con người và nguy hại cho môi trường. Công ty sẽ cố gắng giảm thiểu việc phát thải các chất ô nhiễm vào không khí, đất và nước và đảm bảo việc xử lý và thải bỏ chất thải một cách an toàn.

We will apply management systems and procedures to prevent activities and/ or conditions that pose a threat to human health, safety or the environment. We will strive to minimize releases to the atmosphere, land and water and will ensure the safe treatment and disposal of waste.
3. Truyền thông - Communication
Công ty sẽ truyền đạt cam kết thực hiện quản lý môi trường tới mọi nhân viên, các nhà thầu và các bên quan tâm khác nhằm đảm bảo sự tham gia của mọi người vào việc thực hiện chính sách môi trường này.

We will communicate our commitment to environmental management to all employees, supplies, contractors and interested parties to ensure their participation into realization this environmental policy
4. Cải tiến liên tục – Continuous Improvement
Công ty sẽ không ngừng tìm kiếm các cơ hội để cải thiện mục tiêu môi trường theo các nguyên tắc trên và định kỳ xem xét tiến trình thực hiện trong cuộc họp lãnh đạo.

We will continuosly seek opportunities to improve our environmental objectives to these principles and will periodically review the progress in management meeting.

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com