Friday, July 7, 2017

Mẫu chương trình đánh giá nội bộ theo iso 9001 thoth

Mẫu này được thiết kế để một bên thứ 02 nhân danh bên thứ nhất đánh giá bên thứ nhất về sự tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn iso 9001.
NỘI DUNG SƠ LƯỢC
1.         MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ
·      Kiểm tra sự phù hợp của Hệ thống quản lý với tiêu chuẩn ISO9001:2008;
·      Xem xét vận hành của Hệ thống  bảng mô tả công việc;
·      Tìm kiếm các cơ hội cải tiến cho Hệ thống.
2.         PHẠM VI ĐÁNH GIÁ:
            Tất cả các nhóm tại thuộc Chi nhánh THOTH;
            Địa điểm: 182 Trần Bình Trọng, Q.5, tp. HCM.
3.         TIÊU CHUẨN/ CÔNG CỤ/TÀI LIỆU ÁP DỤNG:
       
·      Tiêu chẩn ISO 9001:2008 .
·      Các tài liệu nội bộ.
4.         THÀNH PHẦN:
· Trưởng đoàn đánh giá: VŨ TUẤN ANH (LA);
· Đánh giá viên: VÕ THANH BÌNH (A1);
· Quan sát viên: NGUYỄN DUY QUANG (A2).
5.         PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
Đánh giá trên cơ sở rủi ro;
Bốc mẫu ngẫu nhiên;

Truy xuôi – ngược.
1.         NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.
Thời gian
Nội dung đánh giá
Đánh giá viên
Tham gia
Ngày: 10/12/1008
9h30-11h45
Đánh giá Ban lãnh đạo
Yêu cầu chung của hệ thống (4.1)
Yêu cầu chung về hệ thống tài liệu (4.2.1)
Kiểm soát tài liệu (4.2.3)
Kiểm soát hồ sơ (4.2.4)
Cam kết của lãnh đạo (5.1)
Định hướng khách hàng (5.2)
Chính sách chất lượng (5.3)
Hoạc định mục tiêu chất lượng (5.4.1)
Hoạch định hệ thống QL chất lượng (5.4.2)
Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng (5.5.2)
Qui chế tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn (5.5.1)
Trao đổi thông tin nội bộ (5.5.3)
Xem xét của lãnh đạo (5.6.1)
Đầu vào của họp xem xét lãnh đạo (5.6.2)
Đầu ra của việc xem xét (5.6.3)
Cung cấp nguồn lực (6.1)
Nguồn nhân lực (6.2)
Quản lý cơ sở hạ tầng (6.3)
Môi trường làm việc (6.4)
Quá trình mua hàng (7.4.1)
Thông tin mua hàng (7.4.2)
Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào (7.4.3)
Nhận biết và xác định nguồn gốc (7.5.3)
Đo lường, phân tích, cải tiến (8.1)
Theo dõi và đo lường các quá trình (8.2.4)
Thống kê phân tích dữ liệu (8.4)
Cải tiến liên tục (8.5.1)
Hành động khăc phục (8.5.2)
Hành động phòng ngừa (8.5.3)
LA, A1, A2
Phó giám đốc
11h00-12h00
Đánh giá nhóm sửa chữa bảo hành laptop
Mục tiêu chất lượng (5.4.1)
Qui chế tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn (5.5.1)
Trao đổi thông tin nội bộ (5.5.3)
Hoạch định việc tạo sản phẩm (7.1)
Xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm (7.21.)
Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm (7.2.2)
Trao đổi thông tin với khách hàng (7.2.3)
Quá trình mua hàng (7.4.1)
Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào (7.4.3)
Kiểm soát cung cấp dịch vụ (7.5.1)
Tài sản khách hàng (7.5.4)
Bảo toàn sản phẩm (7.5.5)
Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường (7.6)
Theo dõi và đo lường dịch vụ (8.2.4)
Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (8.3)
Hành động khắc phục, phòng ngừa (8.5.2, 8.5.3)
LA, A1, A2
Trưởng nhóm
14h00-15h00
Đánh giá nhóm sửa chữa thiết bị
Như nhóm sửa chữa bảo hành Latop
A1
Trưởng nhóm
14h00-15h30
Đánh giá nhóm giao tiếp khách hàng
Mục tiêu chất lượng (5.4.1)
Qui chế tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn (5.5.1)
Xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm (7.2.1)
Xem xét yêu cầu liên quan đến SP (7.2.2)
Trao đổi thông tin với KH (7.2.3)
Bảo toàn sản phẩm (7.5.5)
Kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ (7.5.1)
Tài sản của khách hàng (7.5.4)
Sự thỏa mãn của khách hàng (8.2.1)
LA
Trưởng nhóm
15h30-16h30
Đánh giá nhóm bảo hành thiết bị
Như nhóm sửa chữa_ bảo hành Latop
A1
Trưởng nhóm
16h00-16h50
Đánh giá nhóm ADSL
Như nhóm sửa chữa _ bảo hành Latop
LA, A2
Trưởng nhóm
17h20-18h00
Họp kết thúc:
Nhận xét hoạt động của hệ thống;
Công bố các phát hiện;
Thống nhất các phát hiện;
Xác định các công việc tiếp theo.
LA, A1,A2
Giám đốc
Trưởng các nhóm
Thành viên
Lưu ý:
Các yêu cầu về kiểm soát tài liệu (4.2.3), kiểm soát hồ sơ (4.2.4), chính sách chất lượng (5.3), mục tiêu chất lượng (5.4), trách nhiệm và quyền hạn (5.5.1), thông tin nội bộ (5.5.3), theo dõi và đo lường các quá trình (8.2.3), cải tiến (8.5) có thể được đánh giá ở bất kỳ bộ phận nào.
ĐỀ NGHỊ:
Quý công ty chọn ra từ 01 đến 02 vấn đề mà Ban giám đốc coi là ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động của Công ty. Đó là những vấn đề mà nếu đạt được thì sẽ đem lại lợi ích cao hoặc nếu để xảy ra thì sẽ dẫn đến tổn thất lớn. Chúng tôi sẽ đánh giá tập trung vào vấn đề này nếu được Quý công ty đề nghị trong cuộc họp khai mạc cuộc đánh giá.
YÊU CẦU:
Các bộ phận bố trí thành viên tiếp đoàn đánh giá và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ trong hoạt động của bộ phận.
Đại diện lãnh đạo căn cứ trên chương trình này chuyển thành chương trình đánh giá nội bộ của Quý công ty để làm hồ sơ.

Trân trọng cảm ơn!
Chuyên gia đánh giá

VŨ TUẤN ANH

No comments:

Post a Comment

haccololong@gmail.com